Iraq | Institute for War and Peace Reporting

Iraq

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.
11 Mar 10
رهبران جمهوری اسلامی خود را اقلیتی بر حق می‌دانند، اقلیتی که طبق تفسیر آن‌ها از آموزه‌های شیعی مشروعیت حکومت کردن بر اکثریت را دارد.
22 Feb 10
مناقشه ایران با عراق بر سر منابع مشترک نفتی در اعماق زمین است نه بر روی خط‌کشی‌های مرزی.
22 Feb 10
اعتصابات سراسری می‌تواند برگ برنده مخالفان برای پیروزی باشد اما با وجود کنترل شدید دولت و در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری انجام چنین کاری بسیار سخت است.
2 Feb 10
در حالی که معترضان خود را برای قدرت‌نمایی دیگری آماده می‌کنند، سخت‌گیری‌های دولت کاهش می‌یابد.