افغانستان | Institute for War and Peace Reporting

افغانستان

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.

Global Voices

13 Aug 03
له هغو لاريونو نه چې د تنخوا د نه ورکولو او بيکارى له پاره شوي ول د امريکا په ضد غږونه هم تر غوږ کيدل.
13 Aug 03
په کابل کې د حفيظ الله ګردش ليکنه

Pages