<B>Recent IWPR Stories of Related Interest:</B></P>

<LI><A HREF="http://www.iwpr.net/index.pl?archive/rca/rca_200108_64_2_eng.txt"> Turkmen Addiction Rising</A><BR> An IWPR contributor (RCA No. 64, 10-Aug-01)</LI>

&lt;B&gt;Recent IWPR Stories of Related Interest:&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;

<LI><A HREF="http://www.iwpr.net/index.pl?archive/rca/rca_200108_64_2_eng.txt"> Turkmen Addiction Rising</A><BR> An IWPR contributor (RCA No. 64, 10-Aug-01)</LI>
Support our journalists