قربانیان فراموش شده: گفتگو با فلم سازان

مصاحبه با آنعده کارکنان آی دبلیو پی آر که در ساختن فلم نقش داشته اند و عکس العمل مردم نسبت به نمایش فلم ها در افغانستان.

قربانیان فراموش شده: گفتگو با فلم سازان

مصاحبه با آنعده کارکنان آی دبلیو پی آر که در ساختن فلم نقش داشته اند و عکس العمل مردم نسبت به نمایش فلم ها در افغانستان.

Wednesday, 4 April, 2012

آی دبلیو پی آر- افغانستان
گزارش شماره 428
5 اپریل 2012
نمایش فلم قربانیان فراموش شده که اولین مستند درمورد نقض شدید حقوق بشر در جریان دو دهه جنگ (در فاصله سالهای 1978-2001) می باشد، در افغانستان جنگ دیده کار مشکلی بود.
فلم آی دبلیو پی آر در جریان  نمایش در بخش های مختلف افغانستان عکس العمل های جدی را برانگیخته است. برخی مخاطبان در جریان تماشای این فلم که نمونه ی کوچکی ازآنچه از سوی نیروهای مختلف انجام گرفته است، اشک ریختاندند.
آنگونه که درین معرفی نامه نشان داده شده است، این فلم در واقع انعکاس مصور گزارش جامع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره بدرفتاری های گذشته می باشد. دران سند احتمالاً از برخی سیاست مداران فاسد بعنوان مجرمان گذشته نام برده شده، و به همین دلیل از نشر باز مانده است.
قربانیان فراموش شده، صداها و تصاویر افراد ملکی را انعکاس می دهد که گرفتار خشونت شده و رنج از دست دادن عزیزان شان را تحمل کرده اند.
این فلم نیز تقاضاها برای راه اندازی پروسه رسمی عدالت انتقالی را که تاکنون کمتر در خارج از کشور شنیده شده است، قوت خواهد بخشید. انتظار می رود عدالت انتقالی زمینه مجازات مرتکبان و تسلی قربانیان جرایم جنگی و بدرفتاری های گذشته را فراهم سازد. چنانچه حفیظ الله گردش ادیتور آی دبلیو پی آر می گوید، این پیامی را به مقامات می رساند که آنها باید برای رسیدگی به این جرایم اقدام کنند، و مردم درین کار ازانها حمایت خواهند نمود.

Support our journalists