روز زن در افغانستان: وعده ها پی وعده ها

رییس جمهوری جدید می گوید کار ها بسوی بهبود روان است

روز زن در افغانستان: وعده ها پی وعده ها

رییس جمهوری جدید می گوید کار ها بسوی بهبود روان است

گزارش توسط کارمندان آی دبلیو پی آر- افغانستان

به پیشواز از هشتم مارچ روز جهانی زن، رییس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی گفت که او به وعده های که در رابطه به  حقوق و برابری زنان داده است کاملاً متعهد است.

در مجلس که در 5 مارچ تدویر گردیده بود، غنی گفت:" تعهد اساسی من در مورد تغییرات اساسی در نقش زنان در جامعه، سهیم کردن زنان در نقش های مدیریت و رهبری و شکستن انحصار در رهبری ، ، توجه به اوضاع اقتصادی زنان، اختصاص توجه خاص به صحت زنان، بالا بردن سطح اشتراک زنان در دولت و تأمین حقوق میراث آنها است."

اداره دوازده سال پس از طالبان برابری کامل و تعلیم/تحصیل را برای زنان وعده کرد- یافته ها بهم خلط است. بعضی از فعالان حقوق بشر می گویند که در این راستا بسیار دست آورد ها ناچیز است- تا حال اندکی کاری در مراکز شهر ها صورت گرفته است و این کار ها هم ممکن دچار تهدید شود در اثر معامله های صلح با طالبان در صورتی که آنها خواستار بعضی حرکت های ارتجاعی شوند.

شهلا فرید، استاد حقوق در پوهنتون کابل به آی دبلیو پی آر گفت:" صدا های برای زنان در گذشته بلند شده است، از زنان منحیث ابزار {پالیسی} استفاده شده است، اما هیچ گونه کار اساسی برای آنها صورت نگرفته است."

خانم فرید استدالال کرد که فعالیت در مورد حقوق زنان خیلی محدود است و تا حال هم زنان افغان تقریباً هیچ کدام موقف در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ندارند.

او به آی دبلیو پی آر گفت:" بعضی از کارهای در زمینۀ حقوق زنان صورت گرفته است، اما آن فعالیت ها تصنوعی و زود گذر بوده است، امروز زنان در بعضی از عرصه ها فعال هستند، اما جای نگرانی در اینجا است که این وضعیت عنقریب تغییر خواهد کرد و زنان تمامی حقوق شان را از دست خواهند داد."

خانم فرید نگرانی اش را در مورد پشت پا زدن حقوق قانونی زنان در گفتگو های جاری با طالبان اظهار کرد.

در مناظره های که در چند منطقۀ بزرگ پشتون نشین برگزار شده بود، افغانها نظریات مشابه را اظهار کردند. مناظره های که با اشتراک صدها زن و هم زمان با هشتم مارچ توسط آی دبلیو پی آر برگزار شده بود، در مورد دستاورد های زنان از سال 2001 تا حال بحث صورت گرفت.

محمد اکبر ستانکزی، عضو پارلمان در مناظرۀ که در ولایت لوگر برگزار شده بود، گفت که تأمین امنیت یکی از پیش فرض ها برای حاکمیت قانون  به شمول حقوق زنان است که آنهم در بیشتر نقاط افغانستان وجود ندارد.

او گفت:"سهولت های که برای زنان در سال های قبل ایجاد شده بود، در ولایت های که اوضاع امنیتی در آنجا وخیم است رفته رفته ازبین می رود. دستاورد ها فقط منحصربه ساحات شهری است."

در مناظرۀ که به تاریخ 2  مارچ در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی برگزار شده بود، حدود 150 زن اشتراک ورزیده بودند.

حسینه، رییس انجمن زنان در این ولسوالی گفت:" قریه جات  و خانه های هستند که در آنجا زنان نه تنها که اجازه تحصیل کردن را ندارند، بلکه اجازه بیرون شدن از خانه را هم ندارند و از تمام حقوق شان محروم اند."

محمد ایاز، فعال جامعۀ مدنی گفت که به نمایندگی از تمام افغانستان به گونۀ مثال از وضعیت غزنی یاد آوری شده است، درحالیکه این وضع به شکل گسترده از یکجا تا به جای دیگر فرق می کند.

اوگفت:" موقف زنان در سراسر کشور باید با بخش های مجاور آن مقایسه شود. به گونۀ مثال موقف زنان در ولسوالی خواجه عمری را نمی توان با وضعیت زنان در ولسوالی اندر جاییکه زنان از حقوق ساده شان محروم ساخته شده اند، مقایسه کرد."

در عین زمان سخنرانان خاطر نشان کردند که پیشرفت های درجریان سال ها صورت گرفته است.

وجیهه، فعال حقوق زنان در ولایت غزنی گفت:" از سرنگونی حکومت طالبان تا حال اگر به موقف زنان نظر کنیم، تغییرات بزرگی را در زندگی آنها مشاهده می کنیم."

رییس جمهوری محمد اشرف غنی در سخنرانی این هفته گفت که دختران آموزش دیدۀ افغانستان بسیار با اهمیت هستند بخاطریکه" یک مرد با دانش یک نسل را تغییر می دهد، اما یک زن با دانش پنچ نسل را تغییر می دهد."

لیلما صدیقی، رییس امور زنان ولایت فراه فعالیت های که دختران را وارد مکتب کرده است برملا کرد.

او در مناظرۀ که در 3 مارچ در این ولایت برگزار شده بود گفت با وجودیکه خشونت علیه زنان تا حال به شکل گسترده در افغانستان موجود است اما تعلیم و تربیه یکی از نقطه های روشن است.

او گفت:" اگر ما وضعیت زنان در سراسر افغانستان به خصوص در ولایت فراه را با ده سال پیش مقایسه کنیم، ما می توانیم بیینیم معلومات و دانش را که حال دارند، در آنزمان نداشتند." 

Frontline Updates
Support local journalists