در ولسوالی های افغانستان به دوکتوران بیشتر نیاز است

مراکز صحی تمایل به تمرکز در مناطق شهری دارند و این گرایش باعث دسترسی اندک روستا نشینان به خدمات صحی شده است.

در ولسوالی های افغانستان به دوکتوران بیشتر نیاز است

مراکز صحی تمایل به تمرکز در مناطق شهری دارند و این گرایش باعث دسترسی اندک روستا نشینان به خدمات صحی شده است.

بر اساس گفته های سخنرانان در مناظرۀ که توسط آی دبلیو پی آر راه اندازی شده بود، ضرور است که حکومت مرکزی   خدمات صحی را در مناطق دور افتاده افزایش دهد.

در مناظره های که در ولایت های لوگر، خوست، ارزگان و پکتیکا راه اندازی شده بود این مساله مطرح شد که مراکز صحی تمایل به تمرکز در شهر ها دارند و این گرایش  مردم دور افتادۀ کشور را به خاطر دسترسی به خدمات صحی به مشکل مواجه می سازد.  .

اناهیتا علمیار، فعال جامعۀ مدنی در ولایت لوگر گفت که این تقسیمات نا منظم امکانات تأثیرات ناگوار بخصوصی را بالای زنان داشته است.

اوگفت:" در مناطق دور دست ولایت لوگر زنان در جریان حاملگی و زایمان با مشکلات روبرو اند این زمانی است که انها نیاز بیشتر به مراقبت های صحی تخصصی دارند. "

عبدالرحمن توکلی، رییس شورای منطقوی در ولایت شرقی اضافه کرد،" شمار نفوس در ولایت لوگر خیلی بالا است، اما تعداد مراکز صحی اندک است، و مورد دیگر این که کلینیک ها هم اکنون ادویه کافی ندارند. ."

عاشق الله مجیدی، رییس شفاخانۀ مرکزی ولایت لوگر گفت که 50 مرکز صحی در سراسر ولایت لوگر موجود است، اما پذیرفت این مراکز به اندازۀ نیست که برای نیاز مندی های مردم کفایت کند. .

ریاست صحت عامۀ ولایت خوست همچنان گفت با آنکه سطح مرگ و میر مادران کاهش یافته است، اما زنان و اطفال تاحال هم شدیداً آسیب پذیر هستند.

هدایت الله حمیدی، سرپرست ریاست صحت عامه گفت:" هر سال 250 تا 300 مادر و طفل در ولایت خوست جان های شان را از دست می دهند، ما می کوشیم که این وضعیت را تحت کنترول بیآرویم."

حمیدی گفت خدمات ضعیف در مناطق دور دست ولایت شرقی باعث خطر واقعی برای زنان و اطفال شده است.

نورشاه نورانی، عضو شورای ولایتی خوست از وزارت صحت عامه خواست که بودیجۀ خدمات صحی برای این ولایت را افزایش دهد و متخصصان صحی را برای کار در کلینیک ها بگمارند.

در مناظرۀ ولایت خوست نیز استماع گردید که خدمات در سراسر این ولایت ارایه نمی شود.

فرید الله فرهان،استاد در انستیتوت تحصیلات عالی ارزگان که شاخۀ از پوهنتون کندهار است، گفت:" حالا ما نیاز بیشتر به خدمات صحی اساسی داریم، خدمات که در بیشتر مناطق دور دست این ولایت ارایه می شود اندک است که این کار باعث مشکلات زیادی در بخش صحت عامه شده است."

عطاءالله افغان، فعال جامعۀ مدنی از تخصصی نبودن کارمندان صحی هشدار داد.

اوگفت:" در این ولایت دوکتوران صحی در مسلک خود کارنمی کنند و اکثر اوقات به گونۀ مثال متخصص داخله به حیث  دوکتور اورتپیدی کار می کند، که این کار باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است."

حمیدالله وطنی، خبرنگارمحلی گفت که او گزارش های راجع به غفلت وظیفوی  های صحی شنیده است.

اوگفت:" اکثراوقات بنابر عدم توجه  دوکتوران، مریضان زندگی شان را از دست می دهند."

عبدالولی یکتن از اشتراک کنندگان گفت که تحریر نسخه جات برای ادویه که آنهم فقط در یک دواخانه قابل دسترسی است یکی ازچالش های بزرگی است که دوکتوران ایجاد کرده اند و این کار باعث گسترش فساد می شود.

محمد عیسی، معاون صحت عامۀ ولایت ارزگان در پاسخ به موضوع قبلی گفت که این چنین اعمال فوراً باید گزارش داده شود.

اوگفت:" اگر کدام دوکتوری این چنین نسخه برای مریض می دهد شما وی را به ریاست صحت عامه بیاورید، بعداً ما اقدام خواهیم کرد."

عیسی همچنان از مراقبت های صحی در مناطق دور دست این ولایت دفاع کرد.

او در ادامه گفت:"در حال حاضر در پهلوی مرکز این ولایت در ولسوالی و مناطق دور دست نیز مردم به مراکز صحی دسترسی دارند، همچنان هر کسی که بخواهد از مراکز صحی می تواند دیدن کند."

سیدالله، رییس شورای صحی ولایت پکتیا پذیرفت که بحران های صحی محلی به گونۀ چشم گیری موجود است. او خاطر نشان کرد که در سراسر این ولایت فقط یک دوکتور زن موجود است.

اوگفت:" پکتیکا یک ولایت وسیع است، با این حال در بیشتر محلات خدمات صحی که اریه می شود اکثراً موجودیت ندارند."

سیدالله اضافه کرد چیزیکه در این ولایت برای مدت طولانی نادیده گرفته شده است که شامل انکشافات زیربنایی نیز می شود همانا نیاز مبرم به دوکتوران است.

عبدالمنان، رییس شورای قومی نمایندگان این ولایت در پارلمان را مقصر می داند نتوانسته اند که  توجه حکومت مرکزی را به بحران صحی در ولایت پکتیکا جلب کنند.

اسدالله رسولی، معاون صحت عامۀ این ولایت پذیرفت که مردم به خدمات بهتر صحی نیازمند هستند. او شرح داد که جلب کردن متخصصان که باید در مناطق دور دست کارکنند خیلی مشکل است.

" همراه با مؤسسات تمویل کننده وظایف زیادی را اعلان کردیم، اما هیچ کسی نمی خواهد که به ولایت پکتیکا بیاید و کار کند و اگر بخواهند خواهان مزد زیاد می شوند."

رسولی در ادامه گفت که این ریاست با وجود منابع خیلی اندک کوشیده است که کار های را انجام دهد.

اوگفت:" این درست است که ما در سراسر این ولایت فقط یک دوکتور زن داریم، اما در هر کلینیک قابله های آموزش دیده داریم که زنان را در جریان زایمان کمک می کنند."

غلام رحمان، فعال جامعۀ مدنی با رد موضوع قبلی اضافه کرد که او در مورد قضایای بیشتری شنیده است که در آن مادران و اطفال شان در اثر سفر در راه های دشوار ودر کوشش رسیدن به خدمات صحی جان های شان را از دست داده اند.

او در نتیجه گیری که کرده گفت:" ما در شرنه مرکز این ولایت یک شفاخانۀ 60 بستر داریم که تعداد کارمندان کافی نیست و شفاخانه قسماً فعال است، بنابراین با این قیاس شما فکر کنید که خدمات صحی در ولسوالی های دور دست چگونه خواهد بود. "

Afghanistan
Health
Frontline Updates
Support local journalists