افغانها خواستار نظارت بهتر از درآمد های مالیاتی اند

مالیه دهندگان می گویند اگر به آنها اطمینان داده شود که پول های شان به یغما نمی رود از دادن مالیه سر بازنخواهند زد .

افغانها خواستار نظارت بهتر از درآمد های مالیاتی اند

مالیه دهندگان می گویند اگر به آنها اطمینان داده شود که پول های شان به یغما نمی رود از دادن مالیه سر بازنخواهند زد .

IWPR debate in Kandahar, November 9, 2015. (Photo: IWPR)
IWPR debate in Kandahar, November 9, 2015. (Photo: IWPR)

طبق گفته های سخنرانان دریک رشته از مناظره های که  ماه جاری در افغانستان راه اندازی شده بود، روند مالیاتی حکومت افغانستان نیاز به نظارت و شفافیت قوی دارد.

مناظره های که اوایل ماه نوامبر در ولایت های کندهار، وردک، لوگر و زابل راه اندازی شده بود، روی اینکه چگونه اجتناب از پرداخت مالیه درآمد های ارزشمند حکومت را به رکود مواجه می سازد بحث های همه جانبه صورت گرفت.

بشیر احمد صالح، معاون انجمن مطبوعاتی ولایت کندهار چالش ها را به گونۀ سادۀ آن بیان کرد، " از اینکه مردم نمی دانند که دولت با پول های جمع آوری شده چه می کند، بناً از پرداخت مالیه اباء می ورزند."

صالح ادعاء کرد که در نهاد مالیاتی ولایت کندهار فساد گسترده موجود است.

اوگفت:" یک کارمند مالیاتی به دوکاندار می گوید که شما برای من 2000 افغانی پرداخت کنید من پول مالیۀ شما را که مبلغ 10000 افغانی است به 4000 کاهش می دهم و شاید که هیچ مالیۀ از شما تقاضاء نکنم، با وجود چنین فساد گسترده چگونه ممکن است که حکومت به سوی خود کفایی برود."

عبدالصمد، معاون ریاست مالیۀ ولایت کندهارگفت که اتهامات واردۀ مبنی بر موجودیت فساد نا درست است. در حقیقت خدمات مالیاتی به اساس سیستم قدیمی يیش برده میشود که نیاز به تجدید شدن دارد

اوگفت:" بسیاری از مردم سالهاست که از پرداخت مالیه اجتناب می ورزند و حتاء بعضاً ماموران جمع آوری مالیات را تهدید هم کرده اند."

قدیمی بودن روند جمع آوری مالیات از چالش های دیگری است. مامورین مالیاتی باید هریک از منابع قوی مالیاتی را جستجو کند و تصمیم بگیرد که آنها باید چقدر پرداخت کنند و از قضاوت های شخصی شان استفاده می کنند.

یکتن دیگر از اشتراک کنندگان گفت که تا زمانیکه مالیه مرتبط با درآمد نشود این یک راه بی تأثیر در پیشبرد کارها است. سرینا فیضی، عضو شورای ولایتی گفت که سیستم  فعلی درحقیقت  دعوت کردن فساد به گونۀ واضیح است.

عبدالصمد پذیرفت که این روند به دلیل سؤ استفاده ها آصیب پذیر بوده است، اما گفت که این کار حکومت است که پروسیجر های جدید را ارایه کند.

او همچنان خاطر نشان کرد که وزارت مالیه رقم  بلند تر را برای  ریاست مالیۀ ولایتی هدف داده است که بالای آن کار کند و این کار در آینده بالای مالیه دهندگان فشار وارد خواهد کرد. عبدالصمد گفت که هدف ولایت کندهار سال قبل که در اخیر ماه مارچ خاتمه می یابد بیشتر از یک ملیارد افغانی( حدود 15 میلیون دالر) بوده است درحالیکه  این ریاست در پایان سال جاری باید 979 میلیون دیگر نیز جمع آوری کند.

سخنرانان در مناظرۀ ولایت وردک گفتند که حکومت نیاز دارد که مردم را در مورد پرداخت مالیه آموزش دهد.

وحیدالله اکبرزوی، عضو شورای ولایتی گفت که همکارانش باید برای تشویق مردم در پرداخت مالیه نقش عمده بازی کنند.

نجیب الله فکرمند، فعال جامعۀ مدنی اضافه کرد،" قوانین مالیاتی افغانستان درست است و مردم باید این روند را حمایت کنند و مالیات شان را به گونۀ شفاف پرداخت کنند."

مولوی توسلی، عضو شورای علمای ولایت وردک گفت که بر همه لازم است که به تناسب ثروت شان مالیه بپردازند.

اوگفت:" افغانستان یک کشور فقیر است، اما بدبختانه مردم مالیه ویا زکات {عشر دینی برای اهداف خیر} شان را پرداخت نمی کنند، اگر هر شهروند مالیه شان را پرداخت کنند مصارف یک سالۀ حکومت را اکتفاء می کند."

محمد اورنگ مختار، رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که رسانه های با برجسته کردن اهمیت مالیه دهی می توانند با این روند کمک کنند. او اضافه کرد که اگر مردم بفهمند که پول شان در خدمات عامه به مصرف می رسد بیشتر همکاری خواهند کرد.

سید شفیق الله، رییس مالیۀ ولایت وردک تأکید کرد که روند جمع آوری مالیه همواره شفاف بوده است. تمامی درآمد ها به یک حساب بانکی مخصوص سرازیر می شوند و بعد از آنکه بودیجۀ سالانه تصویب شد برای ادارۀ حکومتی تخصیص های ساخته می شود که آنرا به مصرف برسانند.

در مناظرۀ دیگری که در ولسوالی خوشی ولایت لوگر راه اندازی شده بود اشتراک کنندگان گفتند که گزارش دادن اینکه پول های مالیه به کجا می رود مسؤلیت حکومت است.

محمد ظاهر، رییس مالیۀ ولسوالی خوشی ادعا کرد که این اداره مسؤل است که درآمد ها را به گونۀ دقیق جمع آوری کند، با وجودیکه او پذیرفت که فساد چالشی است که در سراسر کشور موجود است.

رضوان علی، یکتن از عالمان دینی گفت مردم مسؤلیت دارند که مالیات شان را در وقت معین آن پرداخت کنند قسمیکه مأمورین حکومتی به نوبه خود می پردازند.

شفیع الله افغانزی، فعال جامعۀ مدنی در پاسخ به موضوع قبلی گفت که اگر مردم مطمین شوند که درآمد ها توسط مسؤلین فاسد به یغما نمی روند به خوشی مالیه شان را پرداخت خواهند کرد.

عبدالحمید حمید، ولسوال خوشی خاطر نشان کرد که بیشتر نقاط افغانستان هنوز هم برای جمع آوری مالیات خطرناک است. اما ازینکه حکومت می خواهد خود را از کمک های خارجی خلاص کند این کار خیلی برایش مهم است.

اوگفت:" کمک های خارجی حالا به رکود مواجه شده است و این را می رساند که به بسیار خوشی باید مالیات خود پرداخت کنیم تا که حکومت خود را حمایت کرده بتواند."

ارقام که توسط صندوق وجهی بین المللی ارایه شده است نشان می دهد که حکومت افغانستان در جریان سال مالی گذشته 300 ملیارد افغانی را به مصرف رسانیده است، اما 100 ملیارد افغانی را از منابع داخلی جمع آوری کرد که 78 میلیون آن پول مالیات است. تفاوت آن توسط کمک های مالی جامعۀ بین المللی تحت پوشش قرار گرفته است.

محمد عمر خان عمری، عضو شورای ولایتی زابل بالای افزایش درآمدهای داخلی تأکید کرد.

اوگفت:" با جمع آوری درآمدها حکومت افغانستان می تواند خودش را اتکاء به جامعۀ بین المللی رهایی بخشد و بالای مردم و حکومت لازم است که در این زمینه همکاری کنند."

محمد ابراهیم عبرت، در مناظرۀ ولایت زابل گفت که با آنکه حکومت باید فرهنگ مالیه دهی را افزایش دهد با آنهم نیاز دارد مردم را از نظارت بهتر اطمینان دهد.

محمد شیرزاد، رییس مالیۀ ولایت زابل پذیرفت که چالش ها موجود است و خاطر نشان کرد که این اداره فقط قادر به جمع آوری مالیه از کارمندان حکومتی، بسیاری از دوکانداران شماری از شرکت های ساختمانی و لوجستیکی بوده است.

Afghanistan
Economy
Support our journalists