Branitelji Sarajeva "provocirali" vatru

Bivši oficir bosansko-hercegovačkih Srba kaže da su trupe iz grada nastojale da navedu njegove ljude da im uzvrate vatru tako što bi dejstvovale po civilnim područjima.

Branitelji Sarajeva "provocirali" vatru

Bivši oficir bosansko-hercegovačkih Srba kaže da su trupe iz grada nastojale da navedu njegove ljude da im uzvrate vatru tako što bi dejstvovale po civilnim područjima.

Stevan Veljovic, defence witness in the Mladic trial at the ICTY. (Photo: ICTY)
Stevan Veljovic, defence witness in the Mladic trial at the ICTY. (Photo: ICTY)
Friday, 27 June, 2014

 

Nekadašnji oficir vojske bosansko-hercegovačkih Srba izjavio je ove sedmice pred Haškim tribunalom da je suprotna strana, čiji su položaji bili u samom Sarajevu, koristila bolnicu i istorijsko jezgro grada kako bi izvodila napade i tako izazivala uzvraćanje vatre.

Prema sažetku njegovog iskaza koji je pročitan pred sudom, svedok odbrane Stevan Veljović je tokom rata obavljao različite dužnosti, uključujući i to da je bio pomoćnik načelnika štaba za operacije i obuku Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK) vojske bosansko-hercegovačkih Srba.

U izjavi je rekao kako "nikada nije primio niti izdao naređenje da se granatiraju civili ili civilni objekti na području Sarajeva, već da se [umesto toga] granatiraju jedino i isključivo vojne mete". Pri tom su "legitimne vojne mete" bile identifikovane putem "neposrednog osmatranja ili obaveštajnog rada".

Po rečima svedoka, neprijateljska bosansko-hercegovačka vlada je bila ta koja je "pribegavala korišćenju različitih civilnih objekata kao tačaka za pružanje otpora".

Među tim tačkama su bile sarajevska bolnica Koševo, kao i lokacije na Baščaršiji, u staroj, otomanskoj gradskoj četvrti. Taktika se obično sastojala u tome da su korišćeni kamioni natovareni minobacačima, iz kojih je otvarana vatra pre prebacivanja na drugi položaj", navodi se u sažetku Veljovićevog iskaza.

Tužioci tvrde da je Mladić planirao i nadzirao opsadu Sarajeva, koja je trajala 44 meseca i u kojoj je taj grad opustošen, pri čemu je poginulo skoro 12,000 ljudi. Mladićeva se vojska tereti za namerna snajperska i artiljerijska dejstva protiv civilnog stanovništva, a sa ciljem „širenja terora“.

Optužnica ima ukupno 11 tačaka i u njoj se navodi da je Mladić odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, kojima je "doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi".

Mladić se ove sedmice vratio u sudnicu nakon što je zbog bolesti završio u bolnici, usled čega je suđenje protekle nedelje bilo odloženo za nekoliko dana. Sedamdesetdvogodišnji okrivljenik imao je na sebi uobičajeno odelo i kravatu; delovalo je da pažljivo prati svedokov iskaz.

Tokom ispitivanja, Mladićev advokat Miodrag Stojanović je primetio kako je svedok u svojoj izjavi rekao da je "svaki oficir dobio brošuru o međunarodnim zakonima ratovanja".

"Odakle su bili tekstovi iz te brošure, i ko je tu brošuru štampao i izdao? ", upitao je advokat.

"Imali smo ih nekada u operativnim jedinicama JNA [Jugoslovenska Narodna Armija]. Distribuirao ih je organ za moral, pri komandi jedinice. Praktično bi svaki vojnik dobijao jednu takvu brošuru. Takođe smo prošli obuku o međunarodnim zakonima ratovanja, kao i svi drugi vojnici", kazao je Veljović.

Stojanović je potom upitao koje su konkretne metode srpske snage koristile pri ustanovljavanju da su snage bosansko-hercegovačke vlade otvarale artiljerijsku vatru iz objekta koji je pripadao bolnici Koševo.

"To smo mogli da vidimo sa naše tačke osmatranja, i svaki je vojnik to mogao da primeti. U svakoj četi i vodu bio je određen po jedan vojnik koji je posmatrao [te stvari]", kazao je svedok.

Nakon što je odbrana završila sa postavljanjem pitanja, predsedavajući sudija Alfons Ori (Alphons Orie) upitao je Veljovića koliko je često artiljerija dejstvovala iz bolnice Koševo.

"U više navrata, pogotovo u večernjim satima, pošto ste mogli da vidite plamen iz cevi i moji vojnici bi me pozvali da vidim. Bila je to mobilna artiljerijska grupa, sa opremom natovarenom u kamione. Otvorili bi vatru i potom prešli na neki drugi položaj, izazivajući nas da dejstvujemo po bolnici", rekao je svedok.

"Ako kažete da se to dešavalo u više navrata – da li to znači četiri puta godišnje, ili pet puta nedeljno? Recite nam nešto više i podrobnije o pojedinostima", kazao je sudija.

"Mnogo puta, jer je njihova artiljerija bila pokretna. Rekao bih da se radilo o više od stotinu puta – za četiri godine, koliko sam ja bio tamo. Uvek su koristili jedan te isti put, otvarali vatru i odlazili drugde, ponovo otvarali. Otišli bi na Baščaršiju, a potom u [bolnicu] Koševo", rekao je Veljović.

"Dakle, bilo je to svake druge nedelje, po jednom? Da li sam dobro razumeo?", upitao je sudija Ori.

"Pa da, približno. Ne mogu da kažem sasvim precizno. Nisam baš svakoga dana pravio beleške", kazao je svedok.

Tokom unakrsnog ispitivanja od strane optužbe, advokat Adam Veber (Adam Weber) je osporavao svedokovu tvrdnju da vojska bosansko-hercegovačkih Srba nikada nije gađala područje Baščaršije, koje datira još iz 15. veka.

Veber je započeo sa pitanjem da li je Baščaršija "kulturno i istorijski najvažniji" deo Sarajeva, na koje je svedok odgovorio potvrdno.

"Baščaršija je stari deo Sarajeva i sastoji se od starih kuća i zgrada – da li je to tačno?", nastavio je Veber.

"Jeste, starih kuća izgrađenih u turskom stilu. U tom delu sveta vladalo je Otomansko Carstvo, koje je za sobom ostavilo tragove u kulturi. Takve zgrade nisu bile meta, što je lično naredio [komandant SRK-a, general Dragomir] Milošević. Čak i da je vatra otvarana iz takvih zgrada, nama je bilo naređeno da ne dejstvujemo po njima. Da smo ikada pucali iz baterijske haubice, cela Baščaršija bi nestala. Zaista, to možete proveriti. Ona je ista sada kao što je bila i 1991. Očuvana je 100 posto", konstatovao je Veljović.

"Da li je tačno da je Vaš stav bio taj da bi bilo neprikladno da SRK gađa Baščaršiju zbog kulturne važnosti njenih zgrada i značajnog prisustva civila?", pitao je Veber.

"Baš tako", uzvratio je svedok.

"No zapravo, gospodine Veljoviću, postojala su naređenja SRK-u i planovi o otvaranju vatre na Baščaršiju, zar ne? ", upitao je tužilac.

Veljović je to negirao.

"U stvari, naređenje je bilo da se Baščaršija ne gađa dok to ne naredi komandant. Ja u vezi sa tim nisam video nikakva druga dokumenta. U vreme dok je on bio komandant, vatra je mogla biti otvorena samo uz lično odobrenje generala Miloševića. To možete da proverite – Baščaršija je ostala ista onakva kakva je bila i pre rata. Te kuće su toliko stare da bi i jedna jedina granata izazvala veliku štetu", rekao je svedok.

"Da li je, onda, tačno da je svaki put kada je SRK pucao po Baščaršiji, to bilo odobreno od strane komandanta korpusa? ", pitao je Veber.

"Nijedna granata nije ispaljena na Baščaršiju", uzvratio je svedok.

Potom je Veber predočio naredbu od 26. novembra 1992., u kojoj se kaže kako jedinice SRK-a treba da "podrže ofanzivu vatrenim dejstvima duž ose Borije/Baščaršija".

"Da li je tačno da je vatra trebalo da bude otvarana iz Borija na Baščaršiju?", upitao je Veber.

"Morali biste to pitati gospodina koji je sačinio tu naredbu. U to vreme ja nisam bio u komandi SRK-a. Nisam upoznat sa tom naredbom. Tu doista piše to što kažete, ali se to nikada nije desilo", kazao je Veljović.

Tužilac je potom svedoka upitao da li može da tvrdi kako ne zna za tu naredbu, a da istovremeno insistira na tome da se po njoj nikada nije postupalo.

"Video sam Baščaršiju odmah posle rata – ništa nije bilo uništeno. U to vreme nisam bio u komandi; nisam video tu naredbu", kazao je svedok.

Sudija Ori je ukorio tužioca zbog načina na koji je formulisao pitanje.

"Možete Vi ne znati ništa o nekoj naredbi, ali uprkos tome ustanoviti da se ono što ste u svom životu videli ne slaže sa takvom naredbom. Kada ste već postavili to pitanje, mogli ste doći do tog zaključka", rekao je sudija Veberu.

Za IWPR-ov izveštaj o iskazu kojeg je Veljović dao kao svedok odbrane na suđenju ratnom predsedniku bosansko-hercegovačkih Srba, vidi tekst "Karadžićev svedok negira minobacački napad".

Suđenje Mladiću biće nastavljeno naredne sedmice.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.

Frontline Updates
Support local journalists