Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

لة كاتصكدا مشتومرِ بةردةوامة بؤ طةيشتن بة رصكةوتن لة سةر دةستور، عصراقييةكان بة شصوةيةكي طشتي طةشبينن دةربارةي ئةو كاريطةرانةي كة دةستور دةيبصت.

عةلي مةرزوق لة بةغداد
By Ali Marzook

ئةو ثةرلةمانةي كة لة 30ي كانووني دووةمدا هةلَبذصردرا دارِشتني دةستور بة يةكصك لة كارة سةرةكييةكاني دادةنصت. ئةو دةستورةش لة مانطي تشريني يةكةمدا دةخرصتة بةردةم عصراقييةكان بؤ راثرسيكردن.


بةلاَم زؤر بةربةست هةبووة لة بةردةم تةواوكردني ئةو دةستورة- تازةترينيان، نارةزاي دةربارةي ذمارةي ئةو سوننيانةي كة دابنرصن لة كؤميتةي دارِشتني دةستوردا.


ئصستا ليذنةكة فراوانكراوة بة شصوةيةك كة 15 ئةندامي سونني تصداية، و 10 ئةندامي تريش كة وةك راوصذكار كار دةكةن.


هةروةها مشتومرِيش لةسةر مةسةلةي فيدرالَي و شاري كةرككوك كة ضةند نةذادصكي تصداية و رؤلَي ئيسلاميش لة حكومةتدا هةية. هةندص لة سوننيةكاني ليذنةي دارِشتني دةستور دذي ئةوةن كة عصراق بصتة وولاَتصكي فيدرالَ، بةهؤي ’ئةوةي كة ئةوان بانطةشةي بؤدةكةن كة دابةشبووني وولاَتة.


ئةو كصشانةي كة رووبةرِووي ياسادانةران بونةتةوة كة بووةتة هؤي دروستكردني طومان دةربارةي ئةوةي ئايا دةستور لة وادةي خؤيدا دةنوسرصت كة 15ي مانطي ئابة يان نةء.


هصشتا عصراقييةكان بةئومصدن سةبارةت ئةوةي كة دةستور ثصشكةوتني سياسي لةطةلَ خؤيدا بهصنصت.


خالد ئةلعةزاوي، 53 سالَ، لصكؤلَةر، وتي" دةستور ئةنجامصكي باشي دةبصت- هةنطاوصكة بةئاراستةي بنيادناني ديموكراسي."


هةندصكي تر باوةرِيان واية كة دةستور بارودؤخي ئاسايش، كة بةمدواييانة خراثبووة، باشدةكات، بة تةنها رؤذي 10ي تةموز 43 كةس لة سةرانسةري عصراقدا طيانيان لةدةستدا.


عوسمان عةباس، 28 سالَ، دةرضووي كؤلصذي هونةر، وتي" دةستور شتةكان باشتر دةكات و عصراقيش ئارامترو ئاسايشتر دةبصت."


ئيهاب سةبري، شؤفصري تةكسي، تةمةن 25 سالَ، وتي ئصستا ئةو بة ترسةوة دةذي بةهؤي ئةو توندوتيذيةي كة لة وولاَتداية." هصوادارم كاتص كة ئيشمان بة دةستور كرد، بارودؤخةكة باش ببصت."


لة كاتصكدا كة سياسةتمةداران طفتوطؤ لةسةر ناوةرؤكي دةستور دةكةن، هاولاَتييةكاني عصراقيش بؤضووني خؤيان دةردةبرِن لةسةري، بة تايبةتي لةسةر دوو لايةني طرنط- فيدرالَيزم و ئةندازةي كاريطةري ئيسلام لة تةشريعدا.


دوو كةسي دانيشتووي بةغداد كة ئةنستيتؤي رؤذنامةواني جةنط و ئاشتيIWPR قسةي لةطةلَدا كردن، رةنطدانةوةي زؤربةي ئةوة بؤضوونانة بوون كة دةربارةي ئةو مةسةلانة هةن.


عةمار ئةلمةشهةداني، 35 سالَ، ثزيشكي مندالاَن، وتي" فيدرالَيزم خزمةتي يةكصتي خاكي عصراق ئةطةر لةسةر بنةماي نةتةوةيي و نةذادي نةبصت،و ئيسلاميش نابصت ببصت بة تةنها سةرضاوةي تةشريع ضونكة ضةندين ئايني ترمان هةية."


ياسر كةريم، قوتابيةكي تةمةن 17 سالَ، وتي" فيدرالَيزم زؤر طرنطة بؤ عصراق و من ثةسةندي دةكةم،" هةروةها وتي" ئسلام دةبصت يةكصك بصت لة ذمارةيةك سةرضاوةي تةشريع لة عصراقدا."


هةندص لة عصراقييةكان بة طومانن بةرامبةر بة بةشداري سوننيةكان لة نوسيني دةستوردا، بةوةي كة ’دةبنة هؤي دروستكردني كصشة ئةطةر ئةوةي دةيانةوصت بةدةستي نةهصنن.


موستةفا عةلي، 35 سالَ، فرؤشيار،" وائةزانم سوننيةكان شكست بة دةستور ئةهصنن ئةطةر داواكانيان جصبةجص نةكرصت، ئةوان هةميشة برسي بوون بؤ دةسةلاَت."


بةلاَم ذمارةيةكي زؤر خةلَكيش باوةرِيان واية كة زؤر طرنطة بؤ هةموو بةشةكاني كؤمةلَطةي عصراق بةشداربن لة طفتوطؤكاني دةستوردا.


ئةحمةد قاسم، 38 سالَ، دةرضووي كؤلصذي زانستي كؤمثيوتةر،وتي" با دةستور تةنانةت نوصنةرايةتي ئةوانةش بكات كة ضةكيان ثصيةو دذي داطيركارين."


لة كؤتايدا، هةرضةندة IWPR قسةي لةطةلَ ذمارةيةكي زؤر خةلَك كرد ئةوان بة جدي طوصيان نةدا كص بةشدارة لة نوسيني دةستوردا بةمةرجصك مافي هاولاَتيةكان ثارصزراوبصت و ئارامي وولاَت دابين بكرصت.


علي مةرزوق راهصنراوصكي IWPRة لة بةغداد.