Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

خةلَك لة مالَةكايان مانةوة نةك ضوون بؤ دةنطدان ضونكة شاري رةمادي توندوتيذي ثضرثضري بةخؤوة دي.

سلمان داوود لة ثارصزطاي ئةنبار
By Dawood Salman

رةمادي، كة نزيكةي 100 كم لة باشووري بةغداداوةية، رؤذي هةلَبذاردن وةك شاري خصوي لصهاتبوو.زؤربةي خةلَك لة جياتي ئةوةي بضنةدةرةوة لة مالَةكانياندا مانةوة. هصزةكاني هاوثةيمانان بة سةركردايةتي ئ


ةمةريكا هةولَياندا خةلَك هاندةن برؤن بؤ بنكةكاني دةنطدان، ئةمةش بة بةكارهصناني بلَندطؤ بؤ داواكردا لة خةلَك بؤ ئةنجامداني ئةو كارة.


ثصشتر بةرثرسان ثصشبيني ئةوةيانكردبوو كة زؤربةي دةنطدةران لة ئةنبار، كة زؤربةي سونين، نةتوانن بةشداريبكةن بةهؤي بةردةوامبوني توندوتيذي لةو ناوضةيةدا.بؤ رووبةروو بوونةوةي مةترسييةكاني توندوتيذي هصزةكاني ئةمةريكا ئةركي لصثرسراوصتيكردني ئاسايشيان طرتة ئةستؤ، نةك ثؤليس و طاردي نيشتماني عصراقي.


دواي دةست ثصكردني دةنطدان لةسةعات 7ي سةرلةبةياني شةقامةكان ضؤلَ بوون، بةلاَم نيو سةعات دواتر دةنطي تةقينةوة لة نزيك بنكةي سوثاي ئةمةرييكي لة رةمادي بيسترا. سةعات 8ي سةرلةبةياني ثةيامنصرةكاني IWPR تةنها دوو بنكةي دةنطدان بةدي كرد كة كراووة بن. يةكصكيان لة باخضةيةكي مندالاَن بوو لة طةرةكي الاندلس و ئةوي تريان لة قوتابخانةي الرسول العربي.


مصطفى الكبيسي، مامؤستاي ناوةندي، وتي" ئةطةر داواكانمان جصبةبكرانايةو ئارامي بةرقةرار بواية، هةلَبذاردن و سةلامةتي خؤمان باشتر دةبوو."


ثاش نيوةرؤ، بؤمبصكي قةراغ جادة تةقييةوة دواي ئةوةي دةورييةيةكي هصزةكاني ئةمةريكا بة طةرةكي المعب ي شاري رةماديدا طوزةري كردبوون، هةروةها سةربازاني ئةمةريكا و ضةكداران لة نزيك شاري ياري شارةكةوة ثصكياندا. رؤذي 29ي مانط لة هةمان ناوضةدا دوو عصراقي لة لايةن ئةمةريكييةكانةوة كوذران لة شةرصكدا لةطةلَ ضةكدارةكاندا.


سةرةراي ئةو هةستة نائامادةييةي يان نةتوانينةي خةلَك بؤ هةلَبذاردنةكان، بةلاَم هةندص لة دانيشتواني رةمادي بةتةواوةتي رِةشبين نةبوون.


باسم العلواني، تةمةن 42 سالَ، خاوةن فرؤشطا، وتي" ضاوةرصدةكةين بزاين حكومةتي تازة هةلَبذصردراو ضؤنة،" هةروةها وتي" قبوَيان دةكةين بابزانين ئاكامةكاني ضي دةبن."


داوود سلمان رؤذنامةنووسصكي راهصنراوي IWPRة لة عصراق.


As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >