Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانها از خطرات فرار از پرداخت مالیات هشدار دادند

بازسازی ملی متکی بر پرداخت مالیات منظم است.
By IWPR Afghanistan
Afghanistan's economy needs tax revenues to be able to function, but fraud is common. (Photo: Spencer Platt/Getty Images)

در مناظره های که درولایت های غور، بلخ و کاپیسا برگزار شده بود استماع گردید که شهروندان افغانستان زمانی به صلح و ثبات درکشوردست پیدا کرده می توانند که مالیات شان را پرداخت کنند.

در این مناظره ها در رابطه به اهمیت مالیات بر عایدات که کمکی در راستای ایجاد اقتصاد کارا است، بحث صورت گرفت.

 

محمد یوسف دانیار، مستوفی غور  در مناظرۀ که در فیروز کوه- مرکز ولایت غور برگزار شده بود، ارتباط مستقیم میان سلامت اقتصادی و امنیت ملی را ترسیم کرد.

او اضافه کرد که حمایۀ نیروهای امنیتی و توسعۀ نظامی کاملاً وابسته به درآمد های کافی داخلی است.

نبی ساقی، استاد در مرکز تربیۀ معلم ولایت غور گفت که اقتصاد یک کشور هر نوع حرکت یک کشور را رهبری می کند.

" منبع اساسی عایداتی یک کشور جمع آوری کامل مالیات از مردم و نهاد ها در زمان معین آن است." او شرح داد،:" کشور ها همواره این موضوع را در اولویت کار خود قرار می دهند."

اما محمد مهدوی، عضو شورای ولایتی غور از سیستم مالیاتی بخاطر نبود شفافیت انتقاد کرد. او اضافه کرد که مردم نمی بینند که چه زمانی و درکجا درآمد ها به مصرف می رسند.

مسؤلین در ولایت کاپیسا گفتند که دولت نیاز دارد تا بخاطر تطبیق قانون مالیات بر عایدات کار بیشتر انجام دهد.

صحبت الله سروری، نمایندۀ ادارۀ مالیۀ ولایت کاپیسا گفت که تحت قانون مالیات بر عایدات پرداخت کنندگان مجبور به پرداخت مالیات چهار مرتبه دریک سال می باشند. مقامات دراجراء آن ناکام مانده اند.

اواضافه کرد،" اگر این قانون تطبیق می شد، مسؤلین مالیاتی حکومت نیاز به رفتن عقب دروازه خانه های مردم به خاطر جمع آوری مالیه را نمی داشتند."

عبدالمقیم مولوی زاده، آگاه اموراقتصادی درولایت کاپیسا اذعان کرد که مشکلی اصلی بیشتردر نقاط دوردست این ولایت است که حکومت کنترول کمتر بالای آن مناطق دارد.

او شرح داد،" تگاب و السای از جملۀ ولسوالی های اند که از امنیت ضعیف برخوردار اند، دراین دو ولسوالی مردم بصورت عموم به حکومت مالیات پرداخت نمی کنند."

محمد امان مبارز، عضو شورای ولایتی کاپیسا تأکید کرد که درآمد مالیاتی باعث آوردن ثبات در کشور می شود.

« اگر مالیات حکومت در زمان معین آن پرداخت می شد، اگر حکومت آنرا در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای مردم استفاده می کرد، برای کسانیکه از فقر و بیکاری بهره برداری کرده و شورشیان را استخدام می کنند مجال داده نمی شد.»

 

درعین حال، سخنرانان در مناظرۀ ولایت بلخ گفتند که فساد اداری نسبت به فرار از مالیات مشکل سازتر است.

حاجی رجب، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظره گفت که درصورتیکه مردم عادی مالیات شان را در زمان معین آن پرداخت کنند،" کسانیکه از قدرت در حکومت برخوردار هستند مالیات شان را پرداخت نمی کنند."

دیگران گفتند که نبود سرمایه گذاری حکومت این مفهوم را می رساند که درآمد مردم خیلی کمتر از آن است که مالیه خود را پرادخت نمایند.

قیوم هوتک، یکتن از دهاقین سالخورده در ولسوالی بلخ گفت:"من زمیندار هستم، اما زمین های من آب ندارند، حکومت مکلف است که سهولت های آبیاری را برایم میسر کند بناً من میتوانم که درآمد ام را افزایش داده و بخشی از مفاد خود را منحیث مالیه به حکومت پرداخت کنم."

محمد کبیر کریمی، یکتن از محصلان پوهنتون بلخ در پاسخ به موضوع بالا گفت که قسمت اعظم از بودجه حکومت وابسته به درآمد مالیاتی است. اگر مردم سهیم نشوند آنها بدهکار خواهند بود و دولت نخواهد توانست که پروژه های سرمایه گذاری به پیمانۀ بزرگ را راه اندازی کند.

غلام علی، مدیربخش عواید مستوفیت بلخ گفت که تقلب مالیاتی مستقیماً ارایۀ خدمات عامه را صدمه می زند.

"اگر مردم مالیات شان را پرداخت نکنند، حکومت قادر به پرداخت معاشات داکتران و معلمان نخواهد بود که درنتیجه آن مریضان ازطبابت در شفاخانه ها و اطفال از دریافت تعلیم در مکتب محروم خواهند شد."

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

More IWPR's Global Voices