Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Taleban Threaten Voters

By Afghan News

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

تعدادکثیری از رای دهنده گان درسرتاسر افغانستان میگویند که بخاطر تهدید های روزافزون طالبان درانتخابات پارلمانی روزشنبه اشتراک نخواهند کرد.

درولایت ناامن وردک درجنوب کابل، طالبان مردم را تهدید کرده اند که درروز شنبه ازخانه هایشان بیرون نروند، ورنه کشته خواهند شد. "اکثر مردم درقریه ما درروز انتخابات برای رای دادن به مراکز رای دهی نخواهند رفت،" محمدفهیم یکتن ازباشنده گان ولایت وردک گفت.

 

به گفته فهیم، یک مرکز رای دهی که درمکتب نزدیک خانه ما بود بخاطر مشکل امنیتی بازنشد. پوستر های مبارزات انتخاباتی کمتر بنظرمیخورد و هیچ کاندیدی دربازار وردک به مبارزه انتخاباتی نپرداخته است.

درحالیکه نیرو های امنیتی افغان به شمول پولیس افغان و نیرو های ناتو امنیت انتخابات رادراولویت قرارداده اند، 938 مرکز از جمع 6835 مرکز رای دهی بسته شده اند. با اینهم کمیسیون مستقل انتخابات افغانها را به رای دادن تشویق میکند.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >