روستاییان افغانستان ازرای دادن به قانون گذاران "خود خواه" ابا می ورزند

قبل ازشروع انتخابات آینده، افغانها می گویند که آنها ازنماینده های شان شایستگی های خوبی را توقع دارند.

روستاییان افغانستان ازرای دادن به قانون گذاران "خود خواه" ابا می ورزند

قبل ازشروع انتخابات آینده، افغانها می گویند که آنها ازنماینده های شان شایستگی های خوبی را توقع دارند.

Monday, 1 December, 2014

گزارش توسط کارمندان آی دبلیو پی آر

سیاستمداران محلی درجریان ماه جاری درمناظره های که ازسوی آی دبلیوپی آر رهبری می شود مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.

درارتباط به انتخابات پارلمانی سال آینده، روستاییان میگویند که قانون گذاران فعلی به وعده های شان عمل نکرده اند.

دریک فضای بازجای که برای اشتراک کننده گاه اجازه داده شده بود تا آزادانه صحبت کنند بعضی اشتراک کنند گان گفتند که آنها متاسف هستند ازین که درانتخابات پارلمانی که چهارسال قبل دایرگردیده بود رای داده اند و اضافه کردند که آنها خیلی دررابطه به کاندید ها ساده اندیشیده بودند.

دیگران تاکید کردند که قانون گذاران درپیشبرد قانون گذاری وحسابی گرفتن ازدولت ناکام مانده اند و درعوض به منافع شخصی شان اولویت داده اند.

نصرالله امیری،اشتراک کننده درمناظره بازارک پنجشیردرشمال کابل وکلای پارلمان را متهم به ناکامی درامورمشکلات محلی نمود وگفت که درعوض آنها موضوعات معاشات شان را به ساد گی ترسیم کرده و ازامتیازات که ازطریق وظیفه برای شان میاید لذت برده اند.

عبدالحمید عادل،عضوشورای اجتماعی محلی درولسوالی بازارک به توافق به گفته های قبلی اضافه کرد که رای دهند گان قبل ازینکه رای بدهند باید به صداقت و پیشینه ی خوب کاندایدان توجه خاص داشته باشند.

مریم امواج،فعال جامعه مدنی درولسوالی فیض آباد بدخشان ولایت شمالی افغانستان ادعا کرد که نماینده های منتخب درعوض به کاربه خاطررفاه عامه وقت شان را درپرکردن لانه های شان ضایع کردند.

عبدالله ناجی نظری،رییس شورای ولایتی درفیض آباد به اشتراک کنند گان درمناظره گفت اگرنماینده های مردم به وعده های شان عمل نکرده اند باید آنها به فعالان جامعه مدنی مراجعه نمایند.

اودرادامه گفت:"این وظیفه مردم است تا کارکرد های اعضای پارلمان را نظارت کنند وازآنها بپرسند که چرا برای شان خدمت نکرده اند."

نظیفه وکیلی،فعال جامعه مدنی درمناظره که درزرنج مرکزاجراائیوی ولایت نیمروز برگزارشده بود گفت که رای دهند گان ازصندوق های برگه های رای دهی باید استفاده کنند  تا سیاستمداران ناکاره را مجازات کنند.

اوگفت:"تکراراشتباه گناه است بناً نباید ما به افراد خودخواه دوباره رای بدهیم."

میرعبدالله،یکتن از بزرگان قومی گفت که برای کاندیدان پارلمانی ضروراست تا نیازهای جامعه افغانی را درک کنند.

اوگفت که بعضی ازقوانین که توسط پارلمان فعلی تصویب شده است ناکارا بوده است بخاطری که درحسابی گرفتن ازواقعیت های زند گی مردم افغانستان ناکام مانده اند. 

Support our journalists