مقام­هادولتیازحمایت کاندیدان ممانعت شدند: موضوع مناظره جوانان کشور

مقام­هادولتیازحمایت کاندیدان ممانعت شدند: موضوع مناظره جوانان کشور

محمد فیصل نوید

درجلسه­ی انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان گفته شده که مقام­های حکومتی نمی­توانند درجریان تبلیغات انتخاباتی از کاندیدان پشتبانی کرده و اگر کسی در پشتبانی از کاندیدای خاصی دستگیر شود، تعقیب عدلی خواهد شد.

جعفرعلی نوری، معاون ریاست حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات در مناظره 20 فیبروری خطاب به شاگردان گفت که هرگونه تلاش علنی برای پشتبانی از کاندیدان به ­صورت جدی تعقیب خواهدشد.

ماده 7 قانون انتخابات افغانستان می­گوید که مقام­ها، کارمندان ارگانهای دولتی و اشخاص متنفذ « نباید درجریان تبلیغات انتخاباتی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مداخله کنند.»

این قانون می­افزاید بدون اینکه به تمام کاندیدان امتیازدسترسی مساوی شود، «استفاده از اموال دولتی، تسهیلات و منابع به نفع یا برضد یک کاندیدا یا کاندیدان جواز ندارد».

فهیم حکیمی، رییس سابق کمیسیون مستقل انتخابات گفت که قانون انتخابات سال 2010 به صورت خیلی روشن بیان کرده است که نهادهای دولتی ازمداخله یا نفوذ در پروسه انتخابات ممانعت شده­اند.

لطف علی، یکی از شاگردان پوهنتون ابن سینا که جلسه درآنجا برگزارشده بود، پرسید که اگر مقام­ها قانون را نقض کرده باشند، با آنها چگونه معامله خواهد شد.

نوری جواب داد:«هرکس، به شمول مقام­های بلندرتبه دولتی اگر قانون را نقض کند، مورد تعقیب عدلی قرارخواهد گرفت.»

محمد فیصل نوید یکی از شاگردان پوهنتون کابل می باشد که خبرنگاری را در انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

 این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

 

Afghanistan
Elections
Support our journalists