کارت های رای دهی جعلی:

کارت های رای دهی جعلی:

Thursday, 16 September, 2010

 یک مسوول رسمی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که مقامات افغان بخاطر جلوگیری ازاستفاده از کارت های رای دهی جعلی درانتخابات پارلمانی روز شنبه اقداماتی را روی دست گرفته اند.

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت "به اساس گزارش ها صدها هزار کارت رای دهی جعلی چاپ شده اند، اما به ساده گی قابل تفکیک میباشند."

به گفته آقای نور، " ما نمونه های این کارت های جعلی را دیده ایم و آنها به ساده گی قابل تفکیک است،" زیرا کارت های جعلی شماره مخصوص ثبت را ندارند.

پولیس افغان و نیرو های امنیتی موضوع را تحت تعقیب و بررسی گرفته اند تا منبع اصلی کارت های جعلی را شناسایی کنند. کمیسیون به کارمندانش آموزش های لازمه را داده تا کارت های جعلی راشناسایی کنند.

Afghanistan
Elections
Support our journalists