درخواست اقدام درخصوص منابع آبی افغانستان

آگاهان می گویند که سؤ مدیریت این را می رساند که کشور درآمد های با ارزش را ازدست می دهد.

درخواست اقدام درخصوص منابع آبی افغانستان

آگاهان می گویند که سؤ مدیریت این را می رساند که کشور درآمد های با ارزش را ازدست می دهد.

A snow-covered mountain range in Bamyan, central Afghanistan. Rich in natural resources, the province has several iron and coal mines. (Photo: Sgt. Ken Scar/U.S. Armed Forces)
A snow-covered mountain range in Bamyan, central Afghanistan. Rich in natural resources, the province has several iron and coal mines. (Photo: Sgt. Ken Scar/U.S. Armed Forces)
دریک رشته از مناظره های که ماه گذشته ازسوی آی دبلیو پی آر راه اندازی شده بود، سخنرانان گفتند که حکومت کابل دربهره برداری کافی از منابع غنی معدنی افغانستان ناکام بوده است.

اشتراک کنندگان در مناظره های ولایت های غور، دایکندی، تخار و بلخ گفتند که بخاطر حکومت داری ضعیف و نبود امنیت منابع با ارزش درآمدی به هدر رفته است.

رحمت شاه، آگاه امور اقتصادی در مناظرۀ ولایت بلخ گفت که به تعداد 1500 معدن درسراسر 34 ولایت افغانستان کشف شده است.

اواضافه کرد،" اگر کاراستخراج درمعادن آغاز شود، سالانه 500000 زمینۀ کاری برای افغانها فراهم خواهد شد و چهار ملیارد دالر درآمد به حکومت خواهد آمد."

اواشاره کرد که درگیری ها در آن ساحات جلو پیشرفت را می گیرد، بطور نمونه به پیدا شدن منابع گازی درولایت های جوزجان و سرپل اشاره کرد. با آنکه سال های قبل حکومت قرار داد استخراج آنرا با شرکت های چینایی و کانادایی بست، اما شورشیان موفق به تأخیر در استخراج آن شدند.

او درخواست کرد،" برای آوردن صلح درافغانستان باید به افراد مسلح در معادن وظیفه داده شود."

محمد رضاء محمدی، از ریاست تجارت و صنایع خطاب به اشتراک کنندگان در مناظرۀ ولایت غور گفت:" ارزش مجموعی معادن  ممکن به بالاتر از 900 ملیارد دالر برسد."

مولوی محمد موسی کلیم، ولسوال لعل و سرجنگل گفت که این ثروت معدنی یکی از منابع ملی است. این مفهوم را می رساند که یک استراتیژی ملی برای تمام افغان ها نیاز است که از آن بهره ببرند.

اواضافه کرد،" ما افغانها تا زمانی خود کفاء نخواهیم شد تا آنکه از معادن  بهره برداری نکنیم."

عباس، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظره گفت با وجودیکه بسیاری از معادن  دراین ولسوالی موجود است، اما حکومت در ایجاد ادارۀ معدن دراین ولسوالی ناکام بوده است.

او از کلیم پرسید،" شما منحیث ولسوال چه کارهای را دراین رابطه انجام داده اید؟"

کلیم گفت که او این موضوع را با والی ولایت شریک ساخته است و با هم کار می کنند که یک ادارۀ معدن را دراین ولسوالی باز کنند.

درشهر تالقان مرکز ولایت تخار، سخنرانان گفتند که سردرگمی سیاسی کارهای استخراج را در معادن  محلی به تأخیر انداخته است.

حکومت وحدت ملی که در ماه سپتمبر سال گذشته توسط رییس جمهور محمد اشرف غنی تشکیل شد، رقیب خویش عبدالله عبدالله را در پست جدید" رییس اجراییه" که معادل به نخست وزیراست گماشت.

بسیاری از موقف های بلند حکومتی به گونۀ مؤقت پر گردید، این تأخیر را نسبتاً به توافقات در تقسیم قدرت نسبت داده اند.

ماریا تیموری، معاون شورای ولایتی با آنکه تشنج های جاری و ناکامی کابل را درگماشتن مسؤلین به گونۀ دایمی در طیف وسیعی از نقش های کلیدی ملامت کرد گفت:" کارهای ضعیف حکومت مانع پیشرفت کار در معادن  ولایت تخار شده است."

فدا محمد تاشی، رییس معادن این ولایت گفت که حکومت 50 ساحۀ معدنی را در ولایت تخار شناسایی کرده است.

او گفت معادن نمک تاقچه خانه، قرغسای و لته بند و همچنان معدن طلای ولسوالی چال و معدن زغال سنگ ولسوالی گزستان قرار داد شده است.

تاشی گفت که دومعدن طلا درنورآبه  و سمتی شامل برآورد 31 تن فلز بین آنها است. کار استخراج درآن متوقف شده و درعین حال کار در پنج معدن دیگر نیز متوقف شده است که باعث ازدست رفتن 5000 وظیفه شده است.

محمد ابراهیم اکبری، ولسوال شهرستان ولایت دایکندی گفت که حکومت کنترول بالای سکتور معادن  را از دست داده است.

او موضوع معدن حاجی گک درولایت بامیان را که شرکت های هندی برندۀ قرار داد استخراج آهن بودند را مطرح کرد. او ادعاء کرد که کار آن پروژه ها متوقف شده است که باعث ازدست رفتن بالاتر از یک میلیون زمینۀ کاری برای افغانها شده است.

Support our journalists