Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانها از تصمیم اصلاحات انتخاباتی استقبال کردند

حمایت عمومی مردم به خاطر تغییرات به منظور ایجاد نظام بیشتر دیموکراتیک صورت می گیرد.
By IWPR Afghanistan

طرح پلان 11 مادۀ که  توسط کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به منظور بهبود انتخابات آینده ترتیب شده است مورد استقبال اشتراک کنندگان در یک رشته از مناظره های آی دبلیو پی آر قرار گرفت.

در آغاز سال جاری حکومت، کمیسیون اصلاح انتخاباتی را به منظور ساختار روند رای دهی در انتخابات پارلمانی پیشرو که به تأخیر طولانی مواجه شده ، ایجاد کرده است.

دورۀ پنج سالۀ پارلمان فعلی در 22 ماه جون به پایان رسیده است، اما رییس جمهوری محمد اشرف غنی طی فرمانی دورۀ آنرا تا زمان برگزاری انتخابات تمدید کرد.

در مناظره های که ماه گذشته در ولایت های ارزگان، کنر، کندهار و پکتیکا برگزار شده بود در رابطه به پیشنهادات کمیسیون اصلاح انتخاباتی به منظور جلوگیری از تقلب های گستردۀ که در انتخابات ریاست جمهوری  و پارلمانی گذشته اتفاف افتاده بود، بحث شد. این بحث ها شامل معرفی  تذکره های برقی، بهبود دسترسی زنان به انتخابات و ایجادی سیستمی که بتواند نشان دهد که نامزدان به خاطر اجرای وظایف شان شایستگی دارند.

عبدالکریم خادم زاده، عضو شورای ولایتی ارزگان پلان های این کمیسیون را استقبال کرد.

اوگفت:" اگر حکومت این را تصویب کند، می تواند باعث آوردن شفافیت در روند انتخاباتی شود."

نجیب الله لطیف، نویسنده و خبرنگار گفت:" من طرح 11 مادۀ را که توسط کمیسیون اصلاح انتخاباتی ترتیب گردیده است مطالعه کردم، که در آن بر توزیع تذکره های برقی قبل از انتخابات تأکید زیاد شده است."

 او گفت که همین اکنون بسیار آسان است که بیشتر از یک کارت انتخاباتی به دست آید.

عبدالجلیل، رییس ارتباطات عامۀ کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت ارزگان گفت این نهاد در پیشتیبانی از پیشنهادات کمیسیون اصلاح انتخاباتی قرار دارد.

اوگفت:" اگر راه های حل را که کمیسیون اصلاح انتخاباتی به رییس جمهوری پیشنهاد کرده است اجراء شود، انتخابات آینده بهتر خواهد بود."

اشتراک کنندگان در مناظرۀ ولایت کنر نیز اظهار خوشبینی کردند. خیبر دگر، خبرنگار و فعال جامعۀ مدنی اظهار امید واری کرد که این پیشنهادات باعث بهبود ظرفیت قانون گذاران افغانستان خواهد شد.

" در آینده جنگسالاران قادر نخواهند بود که به آسانی و با استفاده از قدرت کاندیدای مورد علاقۀ شان را انتخاب کنند به خاطریکه کمیسیون اصلاح انتخاباتی برای کسانیکه خود شان را در انتخاباتی پارلمانی کاندید می کنند داشتن تحصیلات عالی را پیش فرض قرار داده است که این یک خبر خوش است."

او اضافه کرد،" من موافق هستم که باید اعضاء پارلمان دارای تحصیلات عالی باشند بخاطریکه قانون گذاران تصامیم عمده را اتخاذ می کنند که بر ملت تاثیرگذار است. "

سید زیور شاه سادات، ولسوال نورگل ولایت کنر گفت که حالا افغانها در مورد خطرات ناشی از تقلبات انتخاباتی بیشتر آگاهی پیدا کرده اند، و بدین لحاظ تقاضاء های زیادی دارند.

او اضافه کرد،" اگر ناظرین بین المللی کمیسیون انتخابات را به گونۀ خاص مورد نظارت قرار دهند و نظریات مفید را ارایه کنند ما دیگر شاهد مشکلات که در گذشته بودیم نخواهیم بود."

 

وقتی که یکتن از حاضرین در مورد مشروعیت کمیسیون اصلاح انتخاباتی پرسید، سادات گفت که این سوال خودش نشان دهندۀ پیشرفت افغانستان است.

اوگفت:" ما باید 14 سال قبل را به یاد بیاوریم که هیچ نوع سیستم یا منابع به منظور ایجاد یک حکومت کارا نداشتیم، مردم فرصت این را نداشتند که از ولسوال ها سؤال مطرح کنند."

حالا ما به این باور هستیم که رای دهی باعث تغییرات خاص در آیندۀ ما می شود."

فریده احمدی، عضو پشین شورای ولایتی کندهار گفت که تذکره های برقی باعث افزایش سهمگیری زنان در سیاست می شود.

او گفت:" زنان در روند رای دهی در ولایت کندهار با چالش های مواجه اند، تقلب ها باعث نقض حقوق شان شده است، یکی از اولویت های که باعث توقف این کار می شود همانا توزیع تذکره های برقی است."

فرید احمد ظفر، فعال جامعۀ مدنی و رییس انجمن جوانان کندهار گفت که اگر روند اصلاح انتخاباتی موفق به در آید در آنصورت دستان توانا و حمایت جامعه بین المللی نیاز است.

اوگفت:" اصلاحات نیاز به ارادۀ قوی رهبران حکومت وحدت ملی و همچنان ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ بین المللی دارد."

ظفر بیان کرد که پس از آنکه حکومت های خارجی تهدید کردند که از کمک کردن به انتخابات منصرف می شوند مگر اینکه در مقابل فساد انتخاباتی کاری صورت گیرد. "حکومت افغانستان  در اینصورت ناگزیر شد که بحث اصلاحات را به طوری فوری مطرح کند."

رقیه اچکزی، رییسۀ امور زنان ولایت کندهار گفت که او نگران است که این اصلاحات تنها نمایشی نباشد.

اوگفت:" برای هر رفتاری در کشور قوانین ساخته شده است، اما هیچکدام آن تطبیق نشده است."

عبدالرحیم، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندهار گفت که چالش های امنیتی هنوز هم به مثابه مانع عمده سر راه انتخابات شفاف قرار دارد.

اوگفت:" این مهم نیست که تا چه اندازه اصلاحات توسط کمیسیون انتخابات عملی شده است و یا اینکه تذکره های برقی توزیع گردیده است، اگر امنیت تأمین نشود چالش ها و تقلبات نه تنها که باقی می ماند بلکه در واقع افزایش می یابد."

اشتراک کنندگان در مناظرۀ ولایت پکتیکا گفتند در صورتیکه اصلاحات مثبت هم باشد، اما وقت کافی برای تطبیق آن قبل از انتخابات پارلمانی وجود ندارد.

محمد الله همتیار، فعال جامعۀ مدنی عناصر کلیدی را در طرح مشخص کرد که شامل توزیع تذکره های برقی، استخدام کارمندان زن در کمیسیون انتخابات و تضمین اینکه افراد تحصیل کرده انتخاب خواهد شد، اما او خاطر نشان کرد که تطبیق کردن این موضوعات وقت زیاد را در بر می گیرد.

اوگفت:" چیزهای در طرح اصلاحی است که باعث تضمین شفافیت در انتخابات می شود، اما تطبیق آن قبل برگزاری انتخابات پارلمانی نا ممکن است."

عبدالمبین فقیر زاده، عضو شورای ولایتی گفت که یگانه راه با زهم به تعویق انداختن دورۀ فعلی به دورۀ های بعدی است.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >