Middle East & North Africa | Institute for War and Peace Reporting

Middle East & North Africa

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.
18 Dec 06
Türkmenistanda işsizligiň ýokary derejesi müňlerçe türkmen adamlary iş syýahatynyň kynçylyklaryna garamazdan Türkiýa bikanun işe gitmäge mejbur edýär.
13 Nov 06
Lebap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabadyň dokma senagat kärhanalarynyň işgärleri eýýäm üçünji aý aýlyklaryny pul bilen däl, çykarylan önümler bilen berýärler. Aýyň soňynda olara prostyn, ýassyk daşy, pagta ýorgan, ýassyk, tikinçilik hem-de trikotaž ö
24 Jul 06
Türkmenistanyň territoriýasynda işleýän dürli daşary ýurt kompaniýalarynyň arasynda biznes alyp barmakda hem de salgyt salmaklykda diňe türklere ýeňillikler berilýär. Türkmen ykdysadyýetine girdeýjeli investitsiýalar edenleri üçin, Türkmenistanyň Preziden
19 Jul 06
Özbegistanyň Garagalpak Awtonom oblasty bilen Türkmenistanyň serhetleşýän bir künjegi soňky wagtlar bikanun söwdalaryň ojagyna öwrüldi. Bu gürrüňi edilýän ýer ýerli ilaty Hytaý hem-de Pars aýlagynyň ýurtlary bilen birikdirýän özboluşly bir hyzmatdaşlyk zo
16 May 06
Ystambulyň meşhur Merkezi Bazarynynyň bir burçyndan öwürseniz, birden özüňizi biygtyýar Orta Aziýa düşen ýaly duýarsyňyz. Bu uzap giden üsti bassyrmaly bazaryň kiçijik bölegi iliň arasynda “türkmen köçesi” yaly bellidir. Bu ýerde türk dili bilen bir hatar