TRK Issue 15 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRK Issue 15

IWPR
13 Nov 06
Lebap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabadyň dokma senagat kärhanalarynyň işgärleri eýýäm üçünji aý aýlyklaryny pul bilen däl, çykarylan önümler bilen berýärler. Aýyň soňynda olara prostyn, ýassyk daşy, pagta ýorgan, ýassyk, tikinçilik hem-de trikotaž ö
IWPR
31 Oct 06
Sowet döwründen galan subbotnik geçirmek adaty Türkmenistanda bu günleri hem ýaşaýar ekeni. Emma bu günler bu däp hakyky manysyzlyga alyp barýar. Adamlar işlenýän günleri hem işden soň subbotniga çykmaly bolýarlar, hatda, olaryň wezipesine hiç dogry gelme