Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Novi dokazi dovode u pitanje Blaškićevu presudu: Hrvatska otvorila arhive istraživačima Međunarodnog Suda

By IWPR ICTY
Žalbeno Veće je razmotrilo brojne nove dokaze u slučaju Blaškić, i zatražilo je od stranaka da iznesu svoja mišljenja o tome da li je potrebno da se ponovi suđenje. Diskusija o ovome je zakazana za 21.11.2002.

Tihomir Blaškić, nekadašnji pukovnik Hrvatskog Vijeća Obrane (HVO) u Bosni, je 3.3.2000. bio osuđen na 45 godina zatvora za 19 ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti na osnovu svoje komandne odgovornosti u operacijama etničkog čišćenja u centralnoj Bosni i Hercegovini.

Posle presude je Blaškić tri puta tražio od Suda da razmotri dodatne dokazne materijale. Pravilo 115 Međunarodnog Suda dozvoljava ovu mogućnost u slučajevima kada ti dokazi nisu bili dostupni za vreme suđenja, s tim što Žalbeno Veće razmatra nove dokaze i odlučuje da li je u interesu pravde da oni budu izvedeni pred Pretresnim Većem. U ovom slučaju je Žalbeno Veće naglasilo da je dosadašnja praksa bila da, da bi bili izneti na suđenju, novi dokazi moraju da budu 'relevantni i verodostojni, i [da moraju da] pokažu da je presuda sporna.' Žalbeno Veće je navelo spisak od 44 dokaza koje je Blaškić izneo nakon završetka suđenja, za koje smatraju da 'jasno zadovoljavaju' ove kriterije.

Žalbeno Veće je takođe navelo da zadržava 'pravo da prihvati i one dokaze koji su bili dostupni za vreme suđenja, u onim slučjevima kada [smatra da] bi njihovo zanemarivanje štetilo interesu pravde.' Pet Blaškićevih dokaza je primljeno po ovom kriteriju. Veće još nije odlučilo o svim dokazima koje je Blaškić ponudio posle završetka suđenja.

Članovi Žalbenog Veća su rekli da nisu spremni da Blaškića proglase nevinim, i da bi u svakom slučaju bilo potrebno da Pretresno Veće ponovno analizira činjenice. Zato su tražili od tužilaca i advokata odbrane da iznesu svoje stavove samo o tome 'da li [novi dokazi] zaslužuju da Pretresno Veće ponovno sudi [Blaškiću] za neke, ili za sve, zločine za koje je optužen.' Više nije sporno da li da se dokazi prime, ili ne; Žalbeno Veće ih je već uvažilo.

Tihomir Blaškić se dobrovoljno predao Međunarodnom Sudu prvog aprila 1996. Suđenje je počelo 24.06.1997., i trajalo je više od dve godine, do kraja jula 1999. Sudijama je trebalo još šest meseci da donesu odluku o trajanju kazne. To je bilo pre dvadeset meseci. U suđenju Blaškiću je svedočilo 158 svedoka, i izneto je bilo 1500 dokaza. Odluku da se suđenje tog obima ponovi sudije neće olako da donesu. Međutim, u trenutku donošenja presdue, sudije su izrazile svoje 'žaljenje što [im nije bila data na rspolaganje] sva postojeća dokumentacija' koja je bil apohranjena u Arhivi Republike Hrvatske. Kada je novo hrvatsko rukovodstvo pokrenulo potpuniju saradnju sa Sudom, dali su im pristup arhivskom materijalu koji im je do tada bio nedostupan. Ogroman obim ovog materijala bi mogao da ima veliki uticaj na ono što je Sud do sada radio, a već je jasno da utiče na slučaj Blaškić. Tužioci će da analiziraju novi dokazni materijal, i na osnovu toga će da odluče da li da Blaškića oslobode ili da zahtevaju novo suđenje. Zatim će Blaškićevi branioci da iznesu svoje mišljenje, a na kraju će o ovome da odluči Žalbeno Veće. U svakom slučaju, diskusija 21. novembra i ono što zatim sledi je zavređuje svu pažnju.

Defence Counsel:
Self
Indictee Mentioned:
Tihomir Blaskic