Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ADVOKATI OSPORAVAJU IMUNITET UN-a U SREBRENIČKOM SLUČAJU

Pred žalbenim sudom u Hagu izneti su argumeti po kojima najznačajniji međunarodni organ treba pozvati na odgovornost.
By IWPR ICTY
Advokati koji u Holandiji pokušavaju da tuže Ujedinjene nacije izneli su ove sedmice svoje argumente pred žalbenim sudom u Hagu. Oni tvrde kako je to što se ta međunarodna organizacija poziva na pravni imunitet u protivrečnosti sa odredbama evropskog prava.Preživeli iz srebreničkog masakra – koji je u istočnoj Bosni počinjen 1995. godine – pokrenuli su parnicu protiv UN-a i holandske države zbog toga što nisu zaštitili preko 8,000 bošnjačkih civila koje su pobili pripadnici formacija bosanskih Srba.Srebrenička enklava je u aprilu 1993. proglašena bezbednom zonom UN-a. Cilj je bio da se zaštite stanovnici tog grada, kao i više hiljada civila iz okolnih sela koji su se takođe zatekli u njemu.Jedna od organizacija koja okuplja preživele – u pitanju su Majke Srebrenice, koje predstavljaju preko 6,000 rođaka žrtava – pokušava da tuži i Holandiju, zbog toga što holandske trupe, koje su u to vreme delovale u okviru mandata UN-a, navodno nisu sprečile masakr.Prema osnivačkoj povelji UN-a, Konvencijom o privilegijama i imunitetu UN-a iz 1946. godine utvrđeno je da ta organizacija „za ostvarenje sopstvenih ciljeva“ uživa pravni imunitet.Okružni sud je u svojoj odluci iz jula 2008. podržao taj stav, presudivši da Majke Srebrenice stoga u Holandiji ne mogu tužiti UN za propuste koji se tiču najvećeg masovnog ubijanja u Evropi nakon Drugog Svetskog rata.Međutim, advokati pomenutog udruženja kažu da pravo na obraćanje sudu i pravni lek u Evropi predstavljaju temeljno pravo, koje je zagarantovano i Članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.„Ukoliko razmatrate davanje apsolutnog imuniteta UN-u, tada se postavlja pitanje kršenja prava na efikasan pravni lek, koje je u Evropskoj Zajednici zagarantovano“, saopštio je ove sedmice pravni tim Aksela Hagedorna (Axel Hagedorn) i Marka Geritsona (Marco Gerritson).Advokati podnosilaca žalbe zahtevaju od žalbenog suda da zatraži mišljenje Evropskog suda pravde iz Luksemburga o tome da li davanje imuniteta UN-u predstavlja presedan u odnosu na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kojom se svim pojedincima garantuje pravna zaštita.Oni su ove sedmice saopštili i da UN-u imunitet ne može biti potvrđen ni zbog toga što ne postoji nijedan alternativni put za ostvarivanje pravde unutar same te organizacije. Takva je i današnja situacija, uprkos tome što je – po rečima advokata – upravo na temelju tog načela UN-u 1946. bio odobren imunitet.„Uspostavljanje efikasnog pravnog leka se samo po sebi podrazumevalo i 1946 . . . garantovanjem imuniteta UN-u“, tvrde oni.Sâm UN bi tek trebalo da se pojavi u procesu. Međutim, holandska vlada tvrdi da bi žalbeni sud slučaj protiv UN-a trebalo da proglasi neprihvatljvim i time potvrdi imunitet te organizacije.Holandska vlada naglašava i to da je imunitet UN-a po svom karakteru bezuslovan i neograničen.„Reč je o imunitetu koji podrazumeva zaštitu od bilo kakvog pravnog procesa izuzev ukoliko se u nekom slučaju sâm UN izričito ne odrekne svog imuniteta. Reč je o imunitetu koji je neophodan za nezavisno i nepristrasno funkcionisanje te organizacije“, kaže se u saopštenju holandskog ministarstva inostranih poslova.„Pogotovo kada je u pitanju funkcionisanje Ujedinjenih nacija u sferi održavanja međunarodnog mira i bezbednosti, ovo nezavisno i neometano vršenje sopstvene funkcije je od presudne važnosti.“Holandsko ministarstvo inostranih poslova opisalo je događaje u Srebrenici – kojih se prevashodno tiče čitav ovaj spor – kao „veliku humanitarnu tragediju“, za koju odgovornost snose snage bosanskih Srba.„Krivac za pad Srebrenice i genocid je vojska bosanskih Srba, pogotovo [komandant te vojske] general [Ratko] Mladić. Vojska bosanskih Srba je kriva; Vojska bosanskih Srba je odgovorna.“Ukoliko žalbeni sud potvrdi imunitet UN-a u ovom procesu, Majke Srebrenice će moći da vode sudski postupak samo protiv holandske države.Očekuje se da će žalbeni sud u Hagu presudu doneti 30. marta 2010.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.