Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ئةو ئافرةتانةي بةثصي نةريتي تةقاليد دةدةرصن بةشو مافيان كةم ثصدةدرصت.

دينا مونزر ئةلمومةيةز لة بةغداد
By Dina Munther

ئةو بة زةواجي عورفيدا تصثةرِي- كة بريتيية لة هاوسةرصتي كردن بةشصوةي تةقليدي كة بة سةرثةرشتي مةلا دةبصت، ئةم زةواجة هاوسةرصتيكردنصكي ياسايي دانانرصت ضونكة لة دادطا تؤمار ناكرصت.


نةهلة وتي مصردةكةي، كة ذنصكي تري هةيةو خاوةني سص مندالَة، قةناعةتي ثصكردبوو كة ئةطةر بةم شصوةية زةواج بكةن ئةو بنةمايةكي ياسايي ثصكدةهصنن و دواي ئةوةش مصردةكةي هةموو هةموو ئيجرائاتةكان ئامادةدةكات زةواجةكةيان لة دادطا تؤماردةكات.


ثانزة سالَ دواي ئةوة هصشتا زةواجةكةيان لة رووي ياساييةوة بة ناشةرعي سةيردةكرصت. ئةو زةواجة هيضي ناداتص " جطة لة ئازارو مةينةتي" هةروةها وتيشي مندالَي نيية ضونكة مصردةكةي مندالَي لة ذنةكةي تري هةيةو مندالَي تري ناوصت.


نةهلة بة طريانةوة وتي" بةراِستي ثةشيمانم، ئةطةر بمتوانياية زةمةن بطصرِمةوة، ئةمةم بةسةر خؤم و خصزانةكةمدا نةدةهصنا."


زةواجي عورفي بة زؤري بة نهصني ئةنجامدةدرصت، بةبص سروتة ئاساييةكاني ذنهصنان وةك نيشانةكردن يان كرِيني ئالَتون و كةلوثةلي ترو دياري بؤ بووكص و خصزانةكةي.


لة دواي رووخاني رذصمي سةدام حوسةينةوة، خراث بووني باري ئابووري عصراق ثالَثشتصكي تر بووة بؤ ئةم جؤرة هاوسةرصتي كردنة. ئةم بارودؤخة بووةتة هؤي دابينكردني فرسةتصك بؤ بووني ثةيوةندي سصكسي لة دةروةي ضوارضصوةي زةواجي قانووني، ئةمةش لة نصو قوتابيةكاني زانكؤو ئةو ثياوانةدا باوة كة دةيانةوصت ئةو كارة بكةن.


وا ديارة هةر هؤكارصك هةبصت بؤ ئةم جؤرة هاوسةرصتيكردنة، كصشةي بةدوادا دصت. لة يةكصك لةو حالَةتانةدا، رائيدصكي ثصشووي سوثاي سةدام كورِصكي طةنجي كوشت كة كضةكةي ئةو رائيدةي بةشصوةي عورفي خواستبو، ثاش شكستهصناني هةولَدان بؤ قةناعةت ثصكردني كورِةكة بؤ تةلاَقداني كضةكةي.


ثارصزةر سوفيان عةباس وتي كة لة زةواجي عورفيدا ذنةكة هيض مافصكي نيية جطة لة نةفةقة ئةويش لة كاتي جيابةنةوةدا. مصردةكة بة شصوةيةكي ئؤتؤماتيكي مافي بة رعايةكردني مندالَةكاني ثصدةدرصت لة كاتي كؤتايهصنان بة هاوسةرصتي.


ثارصزةر سوفيان وتي" ئةطةر زةواجة عورفييةكة لة دادطا تؤمارنةكرصت، ئةو كاتة ذنةكة هيض مافصكي نابصت، و دةبصت هةر ئازار بضةذصت."


لةطةلَ ئةوةشدا حالَةتي وا هةية كة مصردةكان رازيدةبن بة ثاراستني ذنةكانيان.


موحةريري يةكصك لة رؤذنامةكان دانيبةوةدانا كة زةواجي عورفي كردووةلةطةلَ هاوكارصكي خؤيدا كة ثةيوةندي لةطةلَدا هةبووة- بةلاَم ئةوةي وت كة بة كضةكةي ووتوة كة هةموو مافةكاني مسؤطةر دةكات وةك ئةوةي كة زةواجصكي ياسايي بووبصت.


شصخ عةدنان ئةلرِوبةيعي، كةسايةتي ئايني، وتي هةر زةواجصك مةرجةكاني تيادانةبصت وةك بووني شاهيدو رازيبووني هةر دوولاو مارةيي و ثصوةرةكاني تر ئةوا بة تةواو دانانرصت.


بةلاَم ئةوةشي وت كة زةواجي عورف ئةبصتة ياسايي ئةطةر دوو هاوسةرةكة بضنة بةردةم دادطاو دانبة ثةيوةندييةكةياندا بنصن.


هةر دوولا دةبصت عةقدي زةواج لة دادطا ئيمزابكةن، بةلاَم زؤربةي جار ثياوةكة ئةوة رةتدةكاتةوة.


دينا مونزر ئةلمومةيةز راهصنراوصكي IWPRة لة بةغداد.


As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >