سياسةتمةدارة دةركراوةكة لةوانةية هةرطيز رِووبةرِووي دادطايكرن نةبيَتةوة بةهؤي سةردانيَكي 'ناياساييةوة' بؤ ئيسرائيل دواي ئةوةي ئةو دادوةرةي تاوانةكةي ئارِاستةكرد خؤي دةركرا.

عةلي ئةلياسري – بةغدا (ICR No. 85, 20-Oct-04)

سياسةتمةدارة دةركراوةكة لةوانةية هةرطيز رِووبةرِووي دادطايكرن نةبيَتةوة بةهؤي سةردانيَكي 'ناياساييةوة' بؤ ئيسرائيل دواي ئةوةي ئةو دادوةرةي تاوانةكةي ئارِاستةكرد خؤي دةركرا.

عةلي ئةلياسري – بةغدا (ICR No. 85, 20-Oct-04)

Tuesday, 22 February, 2005

ئالوسي، كة ثيَشتر ئةنداميَكي سةرةكي ثارتي كؤنطرةي نيشتماني عيَراقي (INC) ئةحمةد ضةلةبي بوو، فةرمانيَكي دةستطيركردني لةلايةن دادوةريَكي بالآي عيَراقي بة ناوي زوهةيري ئةلماليكيةوة لة دذ تؤماركرا، لة كاتي طةرِانةوةيدا لة كؤنفرانسيَكي نيَودةولَةتي لةسةر تيرؤر كة مانطي ثيَشوو لة تةلئةبيب سازكرا.


تاوانةكةش سةردانكردني "وولآتيَكي دوذمن"ة. هةرضةندة ياساي كاتي كة ئيَستا ئيشي ثيَدةكريَت ئيسرائيل وةكو دةولَةتيَكي دوذمنكار ثيَناسة ناكات، بةلآم هيَشتا ياسايةك هةية لة كتيَبة ياساييةكاني سةردةمي سةدامدا كة ئيسرائيل وةكو دةولَةتيكي دوذمنكار ثيَناسة دةكات.


بةر لة سةردانةكةي، ئالوسي سةركردايةتي ثرؤسةي طةرِاني دةكرد بة دواي ئةنداماني رِذيَمي سةدامدا بة سيفةتي ئةوةي سةرؤكي دةستةي نيشتماني لةبةعسخستن بوو.


سةردانةكةي دواي تةوقةكردنة ثرِمشتومرِةكةي ئةياد عةلاوي سةرةك وةزيران هات لةطةلَ سيلظان شالؤمي وةزيري دةرةوةي ئيسرائيل لة كؤبونةوةي نةتةوة يةكطرتوةكاندا لة نيويؤرك لة مانطي ئةيلولي رِابردوا، كة بوة هؤي نيطةراني لة وولآتدا سةبارةت بةوةي كة حكومةت هةولَي ئةوة دةدات دوذمنايةتي دورودريَذي نيَوان ئيسرائيل و عيَراق كؤتايي ثيَبهيَنيَت – كة ئةمةش ثيَشنياريَكة لةلايةن دةسةلآتةكانةوة بةتوندي نكولَي ليَكراوة.


سةردانةكة بةشيَوةيةكي بةرفراوان لةلايةن ميدياي عيَراقيةوة ئيدانةكرا، لةكاتيَكدا حكومةتي كاتي خؤي لة برِيارةكةي ئالوسي بؤ سةفةركردن بؤ ئةو كؤنفرانسة دوورخستةوة، سةرةك وةزيران ووتي ئالوسي بة هيض جؤريَك نويَنةرايةتي حكومةت ناكات.


لة ضاوثيَكةوتنيَكدا لةطةلَ رٍِؤذنامةيةكي ئيسرائيليدا، كة لةكاتي سةردانةكةيدا بؤ تةلئةبيب بلآوكرايةوة، ئالوسي هةمان ليَدواني دووبارةكردةوة: كة ئةو سةربةخؤيانة سةفةريكردووة و نويَنةرايةتي نة حكومةت و نة حيزبةكةي ناكات.


ناوبراو لة ضاوثيَكةوتنةكةيدا ووتي "ثيَش سةردانكردم [بؤ تةل ئةبيب] يةك مليؤن جار بيرم ليَكردوةتةوة. ئةمزاني كة رووبةرِووي هيَرشيَكي قورسي ئيعلامي ئةبمةوة، كة ناوم ئةزرِيَنريَت و تةنانةت لةوانةية هةرِةشةي كوشتنيشم ليَبكريَت، بةلآم من شانازي بةوةوة ئةكةم كة بةئاشكرا ئيش ئةكةم، و ثيَشم وانية ئةوانةي بة نهيَني سةردان دةكةن بتوانن ئةوة بكةن كة من كردومة."


سةرةرِاي ئةو هةرايةي بةشداريكردني ئةو لة كؤنفرانسةكةدا نايةوة، ئالوسي دواتر ووتي هيَشتا هةستدةكات سةردانةكة جيَي خؤيةتي. ناوبراو ووتي "ئيَمة مامةلَة لةطةلَ ئاسايشي نةتةوةيي عيَراقدا دةكةين، و ئيسرائيل طرنطترين هاوثةيماني ئةمريكاية لة ناوضةكةدا. ضؤن ئةتوانين ثشتيواني ئةمريكا و جيهاني ديموكراتني بةرينةوة لة كاتيَكدا هةر نكولَي لة بوني ئيسرائيل بكةين؟"


ناوبراو ئةو رِةخنانةي ئارِاستةي كرابون بةم جؤرة وةسفكرد "لؤذيكيَكي لاوازة و لؤذيكي طارِانة."


حةيدةر ئةلموسةوي قسةكةر بة ناوي كؤنطرةي نيشتماني عيَراقيةوة ووتي برِياري دةركردني ئالوسي بةهؤي ئةوةوة بووة كة سةردانةكةي بةبيَ رِاويَذثيكردني سةركردايةتي ئةو ثارتة ئةنجامداوة. ئالوسي – كة دةلَيَت كة ئةو خؤي دةستي لة و ثارتة كيَشاوةتةوة – بانطةشةي ئةوة دةكات، كة ثيَشوةخت رِاويَذي بة نزيكةي هةموو ئةنداماني ليذنةي سةركردايةتي كردووة، كة تيايدا ئاستي جياوازي ثشتطيري ليَيانةوة وةرطرتوة بؤ سةردانةكةي.


دواي ئةوةي تؤمةتباركردني تاوانكاري ئارِاستةكرا، ئالوسي ضاوثيَكةوتنيَكي لةطةلَ رِؤذنامةي عةرةبي زماني ئةلشةرق ئةلئةوسةت سازدا كة تيايدا ووتي ئةو باوةرِي واية ذياني دةكةويَتة مةترسيةوة ئةطةر زينداني بكريَت، و كة ضةند برادةريَكي ئةميَستا ئاطاداريانكردوةتةوة كة وولآت بة جيَبهيَلَيَت. لةطةلَ ئةوة شدا، ئةناليستاني ناو وولآت ووتيان طومانيان هةية كة هةرِةشةيةكي رِاستةقينة بؤ سةر ذياني هةبيَت.


لة ضاوثيَكةوتنةكةدا، كة ثيَشتر لةم مانطةدا بلآوكرايةوة، ئالوسي تورِةيي خؤي دةربرِي سةبارةت بةو شيَوازةي مامةلَةي ئةوي ثيَكراوة، دةزطاكاني هةوالَطري و تةنانةت هاوةلآني ثيَشووي INC يشي بةوة تاوانباردةكرد كة خةريكي ثيلانطيَرِانن بؤ هةلَبةستني تاوان لة دذي. ئةو ئاطاداريكردنةوة كة ئةطةر بخريَتة قةفةزي تاوانباركردنةوة ئةوا "هةموو شتيَك" ئاشكرا ئةكات.


ئالوسي ووتي "نيشاني ئةدةم برِياري سياسي ضؤن ئةدريَت، و ضؤن سةركردايةتي كراوةتة ديلي هاوثةيمانيَتيةكاني لةطةلَ ئيراندا." وة بانطةشةي ئةوةي دةكرد INC ثةيوةندي هةية لةطةلَ طروثة لايةنطرةطاني ئيَراندا كة لة ناو عيَراقدا ئيشدةكةن.


ئةو سياسةتمةدارة بانطةشةي ئةوةشي كرد كة ضةندكةسايةتي ناسراو ئةميَستا بةنهيَني سةفةريانكردوة بؤ ئيسرائيل. هةرضةندة ئةوةي رِةتكردةوة كةس بةناو رِاستةوخؤ تيَوةبطليَنيَت، بةتوندي هيَما(تلميح)ي بةوة كرد كة سيَ سةرةكيترين ثياوي سةركردايةتي INC: ئةحمةد ضةلةبي، نةبيل موسةوي و حةيدةر موسةوي بةو جؤرة سةردانة نهيَنيانة هةستاون.


لة ليَدوانيَكدا بؤ (IWPR)، ئالوسي ووتي حكومةت و قةزاي عيَراقي خؤيان ئيحراج ئةطةن ئةطةر سزاي بدةن لةسةر سةردانكردني ئيسرائيل، رِوونيكردةوة كة دةبيَت ئةو كات ئةوان مامةلَة لةطةلَ دةيان هةزار كةسي عيَراقيدا بكةن كة سةرداني ئيَرانيان كردووة كة – لة غيابي نةبوني رِيَكةوتنامةيةكي ئاشتي ئيمزاكراودا دوابةدواي شةرِي 1980-1988 – هيَشتا بة شيَوةكي رِةسمي لة شةرِداية لةطةلَ عيَراقدا.


ناوبراو ووتي "خةباتي ضةندين سالَةي ثارتةكاني ئؤثؤزسيؤن لة دذي سةدام حسةيني سةرؤكي ثيَشوو و رِذيَمةكةي تةنها مةبةستي لابردني سةدام نةبوو لة دةسةلآت بةلَكو بواردانيش بوو ثيَيان (عيَراقيةكان) كة بة ئاشتي بذين لةطةلَ دراوسيَكانياندا."


تةنانةت هةنديَك لةوانةش كة بةبيَدةنطي ثيَشنياري دامةزراندني ثةيوةنديةكي ئيشكردن دةكةن لةطةلَ ئيسرائيلدا، دةلَيَن كة سةردانة زؤر ئاشكرايةكةي ئالوسي سةردانيَكي ناوةخت بوو، مةسةلةي طيَذةلَوكاوي دوذمنكاري دورودريَذي نيَوان ئةو دوو دةولَةتةي ووروذاند لة كاتيَكدا كة بيَسةروبةريةكي زؤر هةية لة دامةزراوةي سياسي عيَراقيدا.


لةطةلَ ئةوةشدا، ضةند ئةناليستيكي سياسي عيَراقي ثيَشبيني ئةوة دةكةن كة لةبةر رِؤشنايي لابردني ماليكي دادوةردا، لةوانةية مةسةلةكةي ئالوسي هةرطيز نةطاتة دادطا.


ماليكي، كة دةرضويةكي تازةي كؤليذي ياساية، وةكو وةرطيَرِي فةوري ثؤلَ بريَمةري طةورةكارطيَرِي ثيَشووي دةسةلآتي كاتي هاوثةيماناني ثيَشوو بوو، كة دواتر ماليكي بةرزكردةوة بؤ دادوةري بالآي ليَكؤلَينةوة لة دادطاي ناوةندي تاوانةكان.


لةو رِؤلَةيدا، ماليكي لةرِيَطةي ئارِاستةكردني تاوانةوة بةرامبةر ضةند سياسيةكي عيراقي ناوي دةركرد- لةوانة دوو وةزير – كة تيايدا تاوانةكان هةر لة دزيةوة تيايدابوو تا كوشتني ئةنقةست. لة ناوياندا، سةرؤكي INCئةحمةد ضةلةبي و سالمي برازاي كة سةرؤكايةتي ئةو دادطاييكردنة تايبةتةي كرد كة بؤ دادطاييكردني سةدام ثيَكهيَنرابو، فةلاح ئةلنةقيبي وةزيري ناوخؤ، محةممةد ئةلشةهواني سةرؤكي دةزطاي هةوالَطري و عةبدولكةريم ئةلمحةممةداوي رِابةري حيزبولَلَاي عيَراقي.


ئةو فةرماني دةستطيركردنةي كة ماليكي لة دذي ئةحمةد ضةلةبي تؤماريكرد لة مانكي ئابدا، بة تؤمةتي هةبوني دراوي ساختةي عيَراقي، ثوضةلَكرايةوة دواي ئةوةي حكومةت دةستيوةرداية مةسةلةكةوة.


ماليك دؤهان ئةلحةسةني وةزيري دادي عيَراقي ئةو تيَرِوانينةي هةية كة ماليكي تةجاوزي ياسا دةكات، و هةرِةشةي ئةوةي كرد ئةطةر كابينةي حكومةت رِيَوشويَن نةطريَتةبةر بؤ كؤنترؤلَكردني ئةو دادوةرة ئةوا ئةو دةست لةكار دةكيَشيَتةوة. ئةم هةفتةية حكومةت بةرِاستي رِيَوشويَني طرتةبةر – وة ماليكي دةركرا.


ئةكريَت لابردني ماليكي- كة زؤربةي ئةناليستان وةكو بةشيَك لة ثيَكداداني بةردةوامي نيَوان طروثة سياسية سةرةكيةكاني عيَراق دةيبينن – رِيَطة خؤشبكات بؤ ئةوةي ئةو تاوانانةي ئاراستةي ئالوسي كراون بة بيَدةنطي ثوضةلَبكريَنةوة. مةسةلةي ئةوةي ئايا ئةمة ئةبيَتة هؤي ئةوةي بنياتناني ثةيوةندي لةطةلَ ئيسرائيلدا زةخميَكي تازة بةخؤيةوة ببينيَت، مةسةلةيةكي كةمتر رِوونة.


عةلي ئةلياسري رِؤذنامةوانيَكة لة بةغدا


Support our journalists