Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

عصراقييةكان دووبارة دةخوصننةوة، هةوالَصكي خؤش بؤ ضاثخانةكاني ثايتةخت كة دواي ضةندين سالَ لة بص بازارِي كتؤثرِ خؤيان لة كاسثييةكي باشدا بينييةوة.

دورصد سةلمان لة بةغداد
By Duraed Selman

بةلاَم هيض ئيشصكي دةست نةكةوت- كة لة بةختي باشي فيراس بوو ضونكة دواي ئةوة ئيشصكي لة ضاثخانةي ئةزرةق كة دةكةوصتة ناوضةي بةتاوين لة بةغداد دؤزييةوة، لةم ئيشةيدا دووبةرابةري ئةو موضةيةي دةستدةكةوصت كة كارمةندصكي حكومةت بةدةستيدةهصنصت.


فيرا س وتي" ئةمة نيعمةتصك بوو خةويشم ثصوةنةئةبيني."


ماوةي دوو سالَي ثصشوو ثرِ بةرةكةت بووة بؤ خاوةن ضاثخانةكان، كة لة دواي رووخاني سةدام و نةماني هصزي بةسةر ميدياكانةوة، كاسثييةكةيان بووذاوةتةوة بةهؤي ئةوةي عصراقييةكان ئازادي خوصندنةوةيان هةية بة كةيفي خؤيان.


عةبدول كةريم سالم، 35 سالَ، نوسةر، وتي" لة دواي رووخاني رذصمي سةدامةوة ترس نةما."


ئصستا ضاثخانةكان ئةو كتصب و ناميلكةو رؤذنامانة ضاثدةكةن كة لة سةردةمي حكومةتي ثصشوودا قةدةغةبوون. لة سةردةمي ثصشوودا تةنها ثرسياركردن بؤ شتصكي ياساغ لةوانةية بةهؤيةوة رووبةرووي زيندانيكردن يان تةنانةت حوكمي لة سصدارةدانيشي بة دوادا بهاتاية.


بةثصي يةكصك لة ضاثكارةكان، لة سةردةمي سةدامدا ئةو ذمارةكةمة رؤذنامانةي كة ضاثدةكران وةك " لاشةيةكي مردوو" دةردةكةوتن كاتص خوصنةر ضاوي ثصدادةطصرِان.


ئةمرِؤ 150 رؤذنامة لة سةرانسةري وولاَتدا ضاثدةكرصن و بوونة تةهؤي كاسثييةكي باش بؤ ضاثخانةكان. بة تةنها لة بةغداد 80 ناونيشاني رؤذنامة هةن كة رؤذانة سةرجةمي تيراذ دةطاتة 200هةزار. بضووكترينيان رؤذانة تيراذةكةي 3-4 هةزار دانةية، و بةبرِي 180 دينار دةفرؤشرصت. باشترين و بةناوبانطترين رؤذنامة تيراذةكةي 15-35 هةزار دانةية.


سوهاد عةبدولمونعم، خاوةني ضاثخانةي مولتةقا لة بةغداد، وتي" دةرطايةك كة خةونيشمان ثصوةنةدةبيني كرايةوة،"


هةلَبذاردني عصراقيش كاري ضاثخانةكاني باشتر كردووة، كة بوةهؤي ئةوةي ذمارةيةكي زؤر ثؤستةرو وصنةي كانديدةكان و كةرةسةكاني زانياري ضاث بكةن.


باشبووني بازرطانييةكةيان واي لة زؤر لة خاوةن ضاثخانةكان كردوة كة ضاثخانةكانيان نؤذةن بكةنةوة، ئامصري ضاثكردني كؤن بفرؤشن و ئةو جؤرة تازانة بكرِن كة تةكنةلؤذياي كؤمثيوتةري تصدا بةكاردةهصنرصت.


نةجم والي، سةرثةشتياري ضاثخانةي ئيبن خةلدون لة شةقامي ئةلموتةنةبي لة بةغداد، وتي كة ضاثخانةكةي 60 هةزار دؤلاري داوة بة ئامصرصكي ضاثكردني نوص، كة ئصستا هةيةو مانطانة 3 مليؤن دينار.


بةلاَم هةموو ضاثخانةكانيش سووديان نةكردووة. هةندص لة خاوةن ضتثخانةكان ئةلَصن كة كاسثييةكةيان رووي لة كةمي كردووة ضونكة ئينتماي حزبي ئةو كةسانةيان نيية كة رؤذنامةكي بؤ ضاثدةكةن. ئةحمةد داوود، خاوةن ضاثخانةي ئةلموحتةريف، وتي" ئةوانةي كة رؤذنامة ضاثدةكةن تةنها مامةلَة لةطةلَ ئةو كةسانةدا دةكةن كة ثةيوةندييان بة حزبةكانيانةوة هةية."


ئةحمةد وتي كة سةرةرِاي ئةوةش ديواري كؤنكرصتي و تةلي درِكاوي بة درصذايي شةقامةكةي بةردةميان واي كردووةكة مشتةريةكاني لصدووربكةونةوة.


لة نصو مشتةريةكانيشدا هةموويان دلَخؤشنين بة شالاَوي ضاثكردن. سةعد تالَب حةز دةكات حكومةت رؤلَصكي طةورةتر ببينصت لة رصكخستني ضاثخانةكاندا،" نابصت رصطة بدرصت بةم شصوةيةبصت،ئةبصت ياسا هةبصت بؤ سنورداركردني ضاثكردن، ضونكة ذمارةيةك ضاثكراو هةن مةبةستيان ضاندني ناكؤكيية لةنصو طةلي عصراقداو هةلَطيرساندني طرذي تائيفيية."


بةلاَم هةندصكي تر هةن دةلَصن كة دةبصت خوصنةر سةرمةشق بكرصت لة جياكردنةوةي ضاك وخراث.


حةيدةر ماجد، 28 سالَ، وتي" خةلَكاني رؤشنبير ئةتوانن ئةوةندة هؤشياري هةية بؤ هةلَسةنطاندني ئةوةي دةيخوصنصتةوة،بؤية كاريان تصناكرصت لة لايةن ئةوانةي كة دةيانةوصت مصشكيان ذةهراوي بكةن."


دورصد سةلمان راهصنراوي IWPRة لة بةغداد.


As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >