Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

كاتيَك داهات كورتي هيَنا, ثياوان بة زةحمةت دةتوانن مالَي سةربةخؤ, كةل و ثةلي ناو مالأ, ثارةي مؤلَ ثةيدا بكةن, ئةمانة ئةو داواكارييانةنة كة بة ثيَي داب و نةريت خيَزانةكانثيَش ئةوةي كضةكانيان بدةن بة شوو, داوايان دةكةن.

ئا: موحةمةد فةوزي لة بةغداد
By Muhammad Fawzi

باسم ثيَش ئةوةي بضيَتة زانكؤ وةستاي خانوو بووة, ئةم ثيشةيةي لة باوكيةوة بؤ ماوةتةوة, بةلآم ئةو كارة نةيتواني مةسرةفي ثيَويستي ئاهةنطي زةماوةند بةو شيَوةية دابين بكات كة مالَي كضةكة دةيانةويَت.


بة ثيَي داب و نةريت مالَي كض ثيَش ئةوةي رازي ببن كضةكةيان شوو بكات, داوا لة زاوا دةكةن مالَي جيا, كةل و ثةلي ناو مالأ, مارةيي دواخراو دابين بكةن. بووك هةتا سةر بة ضينيَكي بةرزتر بيَت, خيَزانةكةي داواي زؤرتر دةكةن.


عةلوان بةهيوا بوو لةبةر كارة نويَيةكةي وةكو وةرطيَرِ, كة مانطانة 200 دؤلاريَكي بؤ دابين دةكات, مالَي خؤشةويستةكةي رازي ببن ريَطةيان بدةن زةماوةند بكةن.


بةلآم ئةوان سوور بوون لةسةر ئةوةي كة دةبيَت ئاثارتمانيَكي 200 مةتري بؤ كضةكةيان بكرِيَت, كة ئيَستا نزيكةي 40,000 دؤلاري تيَدةضيَت, لةطةلَ ئوتومبيليَكدا كة ئةويش بايي نزيكةي 4000 دؤلارة. سةربارةي ئةوةش باوكي دواي ثيَشةكي ثيَنج مليؤن دينار (نزيكةي 3500 دؤلار) دةكات, بؤ ئةوةي خشلَ و كةل و ثةل بؤ كضةكةي بكرِيَت, لةطةلَ دة مليؤن ديناري تردا وةك مارةيي دواخراو, تا لة حالَةتي جيابوونةوةدا وةك قةرةبووكردنةوة بدريَت.


كاتيَك عةلوان وتي ناتوانيَت ئةوةندة بدات, باوكي كضةكة ثيَي وت:"ئةطةر نةيدةيت, ئةوا زةماوةندةكة هةلَوةشاوةتةوة". عةلوان ضوو شيَخي هؤزةكةي خؤياني هيَنا بؤ ئةوةي تكاي بؤ بكات, بةلآم باوكي كضة سوور بوو لةسةر قسةي خؤي.


عةلوان وتي:"هيضم ثيَ ناكريَت, ضونكة هيضكام لةوانةم بؤ ناكرِدريَت. هيوابرِاو بووم".


ئيتر عةلوان بة ناضاري ئامؤزايةكي خؤي مارة كرد. دايكي عةلوان ئالَتونةكاني خؤي فرؤشت بؤ كرِيني ئةلَقةيةك و ملوانكةيةك و ذووري نوستن, كة خيَزانة نويَيةكة زؤر ثيَويستي ثيَي بوو.


عةلوان دةلَيَت طةرضي هةرطيز جاريَكي تر ضاوي بة خؤشةويستة كؤنةكةي ناكةويَتةوة, بةلآمهيَشتا هةر خؤشي دةويَت.


لة كاتي نارِةحةتي و طرانيدا ضةندان هاوسةريَتي و زةماوةند هةلَدةوةشيَنريَنةوة.


زةينةب حةميدي 22 سالآن, خويَندكارة لة ثةيمانطاي تةكنيكي كارطيَرِيي, ثةيوةنديي لةطةلَ هاوثؤليَكي خؤيدا كة 24 سالآنة, هةبووةو لةم نزيكانةدا كؤتايي هاتووة, رووني دةكاتةوة:"ثةيوةنديي نيَواني ثياوان و ذنان بةردةوام نابيَت, كورِان هةميشة بة دواي هؤيةكدا دةطةرِيَن بؤ ئةوةي ثةيوةندييةكة هةلَبوةشيَننةوة بيَ ئةوةي بة خؤشةويستةكانيان بلَيَن كة هةذارو دةستكورتن".


رياز ئةل –تةي 23 سالآن شةيما حوسةيني دةستطيراني خؤي تاوانبار كرد بةوةي ئةمي خؤش ناويَت و ثةيوةنديي لةطةلَ ثياويَكي تردا هةية, لة جياتي ئةوةي دان بةوةدا بنيَت كة خؤي زؤر هةذارة و ناتوانيَت بيهيَنيَت.


بةلآم هةلَويَستي رياز ئاواية:"كةرامةتم ريَطةم نادات لةسةر مةسرةفي خؤشةويستةكةم ذن بهيَنم".


ئةحمةد رياز 33 سالآن هةمةكارةيةو لةسةر شةقام شتي دةستطيَرِ دةفرؤشيَت, دةسالَ بةر لة ئيَستا هيض هيوايةكي بة ذنهيَنان نةما. باوكة 65 سالآنةكةي كة كةلوثةلي خؤراكي دةفرؤشيَت لة بازارِيَ بةياع لة خؤراواي بةغداد, جارجارة دةستطيرؤيي كورِةكةي دةكات, بةلآم دةلَيَت:" قةت ناتوانم مةسرةفي ذنهيَناني بؤ دابين بكةم".


رياز لة بري ذنهيَنان دةضيَت بؤ شويَنةكاني رابواردن و هةرجارةي 3000 دينار (نزيكةي دوو دؤلار) دةدات. دةلَيَت ثارةم نيةو ناتوانم ذن بهيَنم, بؤية ثارةيةكي كةم دةدةم بة ئافرةتي سؤزاني.


موحةمةد فةوزي رؤذنامةنوسيَكي مةشقكردووة لةطةلَ IWPR دا.


As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >