Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

جوتيارةكان طلةيي لة روباريَك دةكةن كة ئاوي ئاوةرِؤي تيَكةلآو بووةو بة هؤي طيروطرفتة تةندروستييةكان و بةروبوومي خراث دايدةنيَن.

نوسيني: عةبدولكةريم ئةل – هاشمي لة رؤستةمية
By Abdel Karem

لة مالَةكةوة بةرةو سةضاوةي روبارةكة كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بؤطةني رؤستةمييةي ليَية, , كة سالَيكة لة دواي جةنطي سةر بةغدادةوة لة طةرِ كةوتووة.

طةضي لة ماوةي دواي جةنطةوة بةشي زؤري ذيَرخاني ئابوريي ثيَويستي ولآت بيناكراوةتةوة, بةلآم رؤستةميية وةك خؤي ماوةو تا ئيَستا ئاوي ثيس دةكاتةوة ناو ديالة.

جوبيَري دةلَيَت 600 خيَزاني جوتيار لة داميَني سةرضاوةكةدا هةست بة كاريطةرييةكاني ئةو ئاوة ثيسة لة سةر تةندروستي و ذيانيان دةكةن.

"وتي"بة دةستي نةخؤشي ثيَستةوة دةنالَيَنين, بة تايبةتي مندالَةكانمان" خةلَكي ناوضةكة دةلَيَن, ئةو ئاوة رِةشة هيَواشةي روبارةكة ميَشوولة و سيسرك و ميَرووي ديكة كيَش دةكات.

جوبيَري وتي ئةوانة وةكو تاعوون ئاسمان دادةثؤشن, وةكو هةور وةهان". خيَزانةكان لة رووي ئابورييشةوة بةدةستي ئةو ئاوة ثرِ تةهامةتييةي ديالةوة دةنالَيَنن.

بة ثيَي قسةي جبوري ئاوةكة ماسي تيَدا نية.

وتي"ناتوانين ئاذةلَ بةخيَو بكةين لة ترسي ئةوةي ذةهراوي دةبن و دةمرن.

دانيشتواني تريش سةرنجيان داوة كة بةروبوومي كشتوكالَيشيان كةمتة لة ضاو ئةو خيَزانة بةختةوةرانةي تردا كة زةوييةكانيان دةكةويَتة سةرووي بؤرييةكاني ئاوة ثيسةكةوة.

غازي ناجي وةرزيَر وتي كوخيَزانةكان تيَطةيشتوون كة مةلةكردن لةو ئاوةدا ماناي سةفةريَكي خيَراية بةرةو خةستةخانة.

وتي "دةترسن بكةونة ناو روبارةكةوة, كة ئيَمة بة زةلكاوي ذةهر داي دةنيَين".

دانيشتوان دةلَيَن ريَكخراويَكي فرياطوزاريي ئةلَماني لةو نزيكانة بيريَكي ئاوي بؤ دروست كردوون بؤ ئةوةي ئاوي خاويَنيان بداتيَ, بةلآم موةليدةيان نيةو تةنها ئةو كاتانة ئيش دةكات كة كارةبا هةية.

دةبيَت ضاوةرِيَ بكةين هةتا كارطةي ئاوة ثيسةكة بة تةواويي ضاك دةكريَتةوة, ئةمةش شةش مانطيَكي دةويَت.

رياز نوعمان ئةل – شوماري, بةرِيَوةبةري كارطةي ئاوي ثيسي رؤستةميية وتي "ئةم شويَنة زؤر كؤنة, لة سةرةتاي شةستةكاندا دروستكراوة".

تةنانةت ثيَش ئةوةي كارطةكة لة طةرِيش بكةويَت, هةر داخرابوو, بؤ ئةوةي تواناكةي زياد بكريَت. ئةم كارطةية بؤ ئةوة دوستكراوة كة خزمةتي ضةند ناوضةيةكي كةمي بةغداد بكات, لةطةلَ بةرينبوونةوةي شارةكةدا قورسايي سةر شاني كارطةكة زيادي كردووة.

كاتيَك ذيَمي سةدام حوسةين هةرةسي هيَناو نيزام نةما, راورِوتكةران هاتن و كارطةكةيان لة وايةري كارةباو هةموو شتيَكي تري بةهادار رووت كردةوة.

شوممةري وتي ئةمريكييةكان ثةمثي نويَ و ثيَداويستي كارةبايييان بؤ كارطةكة ئامادة كردووة, بؤ ئةوةي بكةويَتةوة طةرِ.

دلَنياشيان كردووة كة لة مانطي تشريني يةكةمدا كارطةكة دةكةويَتةوة طةرِ, بةلآم ئةو ترسي ئةوةي هةية كة تا كؤتايي سالَ نةكةويَتةوة طةرِ.

لة هةمانكاتيشدا, خةلَكي ناوضةكة كة بة هيوابوون ثيش داهاتني وةرزي طةرما كيَشةكة ضارةسةر بكريَت, ئةوةتا رووبةرِووي هاوينيَكي تري ثرِ لة نةهامةتي بوونةتةوة.

جبوري يادي كردةوة "خةلَكي ئيَرةش وةك هةموو شويَنيَكي تر كيَلَطةو مةزرايان هةبوو". بةلآم هةموو شتيَك طؤرِا "ئيَستا تةنانةت ميوانيش روومان تيَناكات".

عةبدولكةريم ئةل – هاشمي مةشقكردوويةكي IWPR لة بةغداد.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >