هةنديَك لة دانيشتوان ئةم شارةي سيَطؤشةي سونني بة قةناعةتةوة بةشداري دةنطدان ناكةن و هةنديَكي تريشيان لة ترسا

داوود سةلمان – رِومادي

هةنديَك لة دانيشتوان ئةم شارةي سيَطؤشةي سونني بة قةناعةتةوة بةشداري دةنطدان ناكةن و هةنديَكي تريشيان لة ترسا

داوود سةلمان – رِومادي

Friday, 18 November, 2005

رِافيد موحةممةدي 38 سالَ ووتي زؤربةي دانيشتواني ئةم شارة موقاتةعةي هةلَبذاردنةكاني 30 كانوني دووةم دةكةن لةبةر هؤي سياسي و ئاييني. هةنديَكي تريان بة دةنط داواكةي دةستةي زاناياني ئاييني (هيئة علماء المسلمين)يةوة ديَن، كة كؤمةلَيَك ثياوي ئاييني سوننة مةزهةبي خاوةن نفوزن، كة داوايان كردبوو بةشداري نةكةن لةو هةلَبذاردنانةدا. رِافيد محةممةد ووتي هةنديَكي تر خؤيان بةدوو دةطرن ليَي ضونكة هةلَبذاردن وةكو "طالَتةبازار"يَك دةبينن كة ئةمريكا سازيدةكات.


بؤ زؤريَك لة دانيشتوان، ترس زياتر لة قةناعةت هؤيةكة بؤ ئةوةي خؤيان لة بنكةكاني دةنطدان بة دووربطرن.


ئةو ثؤستةرانةي ديوارةكاني ئةم شارةي داثؤشيوة داواي موقاتةعةكردني هةلَبذاردن دةكةن، لة كاتيَكدا كارمةنداني هةلَبذاردن و كانديدةكان نامةي هةرِةشةئاميَزيان بؤ رِةوانةكراوة.


رِومادي كة كةوتوةتة زياتر لة 60كم خؤراواي بةغداوة لة ثاريَزطاي ئةنباري نائارامدا، كة بة شيَكة لة سيَطؤشةي سونني، شانؤي ثيَكالَثذان بوو لة نيَوان هيَزةكاني هاوثةيمانان بة سةرؤكايةتي ئةمريكا و ضةكدارةكاندا.


سيَ سةرباز لة ليواي دووي ثيادة هةفتةي ثيَشوو كوذران لة بة سةيارةيةكي بؤمبرِيَذكراوة كة كةسيَكي خؤكوذ ليَيدةخورِي. وة لةم هةفتانةي دواييدا، ضةند تةقينةوةيةك لة ضةند بنكةيةكي ثؤليسدا رِووياندا، لة كاتيَكدا ماريَنزي ئةمريكي و ضةكداران ضةند جاريَك تةقةيان لة يةك كرد.


سةرباري ئةو قةدةغةكردني هاتوضؤيةي كة لة سةعات 3:00 دوانيوةرِؤوة دةستثيَدةكات و هةتا 11:00 بةياني بةردةوام دةبيَت، سةربازاني ئةمريكي كؤنترؤلًَي شةقامة سةرةكيةكاني شارةكةيان كردوة، هةروةها ئةو رِيَطايانةي دةضنةوة سةر ئةو شارة داخراوان. سةفةركردن لة رِيَطا سةرةكيةكانةوة بؤ بةغدا كؤتوبةندي خراوةتة سةر كة ئةمةش نارِةحةتي بؤ خةلَكي ئةو شويَنة دروستكردووة.


ئةوةي زياتر بوةتة لةمثةر لةبةردةم ثرؤسةي ديموكراسيدا ئةوةية ليَثرسراواني هةلَبذاردن رِووبةرِووي نارِةحةتي دةبنةوة لة دابةشكردني بةلَطةنامةكاني هةلَبذاردن بةسةر خةلَكاني دةنطدةردا كة لةوانةية دةنطبدةن. زؤر لة دانيشتواني خةلَكي رِومادي دةلًَيَن هيَشتا دةبيَت فؤرمي شياو وةربطرن.


كةرةسةكاني هةلَبذاردن لةو دوكانانةدا دابةشدةكريَت كة بةشة خوَراكي بايةعي ليَ دابةشدةكريَت. ئةبو محةممةد كة لة لقي رِومادي وةزارةتي بازرطاني ئيشدةكات، ئةو وةزارةتةي ليَثرسراوة لة دةركردني بةشة خوَراكةكان، ووتي نةبوني ئةمن و ئاسايش كيَشة ئةنيَتةوة. هةروةها ووتي نوسينطةي هةلَبذاردن بؤ ضةند جاريًَك ناضاركراوة شويَنةكةي بطوازيَتةوة بة هؤي هةرِشةوة و ئةو كةسانةي دامةزريَنراون بؤ ئةوةي بةلَطةنامة بؤ دةنطدةران دةربكةن رِةتيدةكةنةوة بةو كارة هةلَبسن.


محةممةد عةلوان ئةلدولةيمي، سةرؤكي ذووري بازرطاني ثاريَزطاي ئةنبار ووتي هةلَبذاردنةكة سةركةوتوو نابيَت ئةطةر رِيَوشويَني ئةمني رِيَكوثيَك وةرنةطيريَت. هةروةها ووتي "باوةرِناكةم بتوانين فؤرمةكان دابةشبكةين لةبةر ئةوةي كارمةندةكاني ئيَرة لةم ناوضةية دةذين و خةمي سةلامةتي خؤيان و خيَزانةكانيانة."


رِؤذي 24 كانوني دووةم، سةربازاني ئةرمريكي دةستيانكرد بة بةرنامةيةكي ساكار و كاتي بؤ فيَركردني دةنطدةران كة تيايدا بازطةيةكيان لة سةر رِيًَطةي بةغدا لة دةرةوةي رِومادي دانا بؤ ئةوةي بلآوكراوة سةبارةت هةلَبذاردن بةسةر خةلَكيدا دابةشبكةن. سةيارة ئةمريكيةكان لة جؤري جيَبي هةمظي بلَنطؤيان خرابونةسةر و هاني ئةو شؤفيَرانةيان دةدا كة ضاوةرِيَياندةكرد تيَثةرِن، هانياندةدان بةشداريبكةن لة هةلَبذاردنةكاندا و "دذي تيرؤريستان بوةستنةوة" لةباتي موقاتةعةكردني هةلَبذاردنةكان.


يةكيَك لة بلآوكراوةكان زانياري تيَدابوو سةبارةت ضؤنيَتي بةرِيَوةضوني دةنطدانةكة، و رِيَنمايي تيَدابوو بؤ خةلَ: كة ض ناسنامة و بةلَطةنامةيةك قبولَدةكريَت كاتيَك ديَن بؤ دةنطدان و ئاطاداري هاولآتياني دةركردةوة ضةك و مؤبايل و جانتاي دةستي لةطةلَ خؤيان نةهيَنن بؤ نزيك بنكةكاني دةنطدان.


لة قةزاي ئةلحةوزي تةنيشت رِووباري وةرِار لة رِومادي، ثياواني طاردي نيشتماني عيَراقي بينراون بلآوكراوةيان بةسةر خةلَكدا بلآوكردوةتةوة و هانيانداون دةنط بؤ ئةو ليستة بدةن كة ئةياد عةلاوي سةرةك وةزيران سةرؤكايةتي دةكات.


سةلام عةبدولآي 45 سالَ كة دانيشتوي رِومادية هيَشتا فؤرمي تؤماركردني دةنطدةري بةدةستنةطةيشتوة، بةلآم سورة لةسةر ئةوةي ئةطةر وةريشي بطريَت هيض لة مةسةلةكة ناطؤرِيَت – بة هيض جؤريَك دةنطنادات.


سةلام عةبدولآ ووتي "ئةطةر فؤرمةكانيش وةرطرم، ثشتطويَيان دةخةم، باوةرِناكةم رِومادي هيض ثرؤسةيةكي هةلَبذاردن بةخؤيةوة ببينيَت بة حوكمي ئةوةي شارةكة هيَشتا لة سيَبةري شةرِدا دةذي. باشتر وةابو حكومةتي عيَارقي بيري لة دابينكردني ئاسايش و كارةبا و سوتةمةني بكردايةتةوة بؤ خةلَكي بةر لةوةي باس لة هةلَبذاردن بكات."


داود سةلمان رِؤذنامةنوسيَكي رِاهيَنراوي (IWPR)ة لة عيَراق


Iraqi Kurdistan, Iraq
Support our journalists