Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مامؤستاكان هةست بة قورسي سرِينةوةي سالآني ثيرِةويكردني بةعس دةكةن

ئا: عةلي قةيس ئةل – روباعي لة بةغداد
By Wisam al-Jaff

سالآنيَكي زؤر, بةرثرسةكاني ثةروةردةي بةعس, دريَخييان نةكردووة لةوةي قوتابيان رابيَنن لةسةر فيَربووني دروشمةكاني شكؤداركردني رذيمةكةيان و "بابة سةداميش".


ئيَستا, دواي نزيكةي ساليَك لة هةرةسهيناني ئةو ذيَمة, مامؤستايان و بةرِيوةبةران لة طةليَك بةشي ولآتدا, تووشي نارِةحةتي دةبن لة فةرامؤشكردني ئةو نةريتانةدا.


حةننة خةلةف مامؤستاي قوتابخانةيةكي سةرةتايي لة قةزاي دؤرةي زؤرينة سوننة لة خؤرلآتي بةغداد, وتي" زؤرينةي مندالآني قوتابخانة (لة قةزاكةدا) بيريان نةضؤتةوة"


حةننا وتي:"ئيَمةي ستافي فيَركردن هةمووشتيَكمان كردووة بؤ ئةوةي ئةو دروشمانةيان لةبير ببةينةوةو دووبارةي نةكةنةوة, بةلآم نةمانتواني".


ضةند جارَك مامؤستاكان نامةي هةرِةشةئاميَزيان بةدةست طةيشتووة, كة بة برِواي خؤيان ل براطةورةكاني قوتابييانةوة بون, هةرِةشةيان ليَدةكةن بؤ ئةوةي ضيتر رةخنة لة رذيَمي ثيشوو نةطرن.


هةنديَجار هةرِةشةكان جيَبةجيَ دةكران.


لة مانطي كانوني يةكةمدا, فةرةح عةبد ئةل –عةزيز, مامؤستاي ميَذووة لة ئةل –ويلادة, كة ناوضةيةكي سوننة نشيني ئةبوغريَبة, ماوةيةكي كةم دواي ئةوةي تةلةفونيَكي بؤ دةكريَت و هةرِةشةي ليَدةكةن كة نابيَت لةبةردةمي قوتابييةكانيدا ثارتي بةعس تاوانبار بكات, ئوتومبيليَك هيَرشي كردؤتة سةري و قاضي شكاوة.


وتي:"نةمويست كةس تاوانبار بكةم ضونكة ترسي تؤلَةليَكردنةوةم هةية, بةايبةتي لةم بارة بيَئاسايشةداو نةبووني دةسةلآتدا"


زيَن ئةل –عابيدين, بةرِيَوةبةري ثةروةردة لة خؤراواي بةغداد لة كةرخي 2, تووشي ثةشؤكان بووة لةوةي هيَشتا سةركؤماري كاريطةري لةسةر قوتابيةكان ماوة.


وتي:"ئةو مندالآني خؤش نةويستووة و خزمةتي خؤيان و قوتابخانةكاني نةكردووة".


واديارة سرِينةوةي سدام زةحمةتة, ئيتر سةرضاوةكةي هةرضييةك بيَت


زيَن ئةل –عابيدين وتي"ئيَمة ناتوانين رةفتاري توند بطينة بةر دذي قوتابيةكان, وةك رذيَمي رابردووة دةيكرد, ئيَمة شيَوازي تر بةكاردةهيَنين بؤ ضارةسةركردني طرفتةكة, وةك بلآوكردنةوةي ئاطاداريي لة نيَواني خيَزاني مندالَةكاندا".


بلآم هيشتا كةلتوري سةدام هةر ماوةو بردةوامة.


ئةحةمةد عيَزةدين 8 سالآن, لة قوتابخانةي بةعقوبةي سرتايي لة بةعقوبة, باكوري بةغداد, باوةرِي واية كة"رؤذيَك لة رؤذان سةدام دةطةرِيَتةوة بؤ


دةسةلآت و عيراق ل جولةكة ئةمريكييةكان رزطار دةكات".


ئةو برِوا ناكات سةرؤك طيرابيت, دةلَيَت "ئةوة هاوشيَوةيةكةيةتي و سةدام هيشتا شةرِ دةكات, بابة سةدام ثالَةوانة, ئيَمة خؤشمان دةويَت. ئةو تاكة كةسة كة بتوانيَت رووبرِووي ئيسرائيل ببيَتةوة".


عةلي قةيس ئةل –روباعي مةشقكردوويةكي IWPR ة.