Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ذنان بةنزين بؤ ثياوان وةرئةطرن

حكومةت بةنزينخانةيةكي تايبةتي بؤ ذنان دابينكردووة تا بة ئاسانتر بةنزين وةرطرن.
By Azeez Mahmood
.بةنزينخانةي بةختياري تةنها بةنزينخانةية كة تايبةت بصت بة ذنان بؤ وةرطرتني بةنزين، حكومةت بؤ ذناني تةرخانكرد، وةك هةولَصك بؤ ئةوةي ذنان توشي ئةو قةرةبالَةغي و نارةحةتي و ضاوةرِوانيية ضةند رؤذيية نةبن كة شؤفصرةكان لة سةرانسةري هةرصمدا توشي دةبن.بةلاَم قةيراني سوتةمةني ئةوةندة طةورةية لة عصراقدا تةنانةت لة بةنزينخانةي بةختياريش ريزي سةيارةكان تةواوبوونيان نيية.ثةرصز وتي"خؤزطةم بةو كةسةي ئةم وولآتةي بة جي هصشتووة،لةئصستادا بيرمان لةوة دةكردةوة شتةكانمان بفرؤشين و بة هةر رِصطةيةك بصت برِؤين بؤ ئةوروثا ،ئصرة ذياني تيا نةماوة."دواي رووخاندني رذصمي ثصشوو، ذمارةي سةيارة لة عصراقدا ضةند قات زياديكرد. بةلاَم دابينكردني سووتةمةني لة ئاستي داواكاري هاولاَتياندانةبوو، هةروةها طةندةلَي و دزيني سوتةمةني و زيادبووني ذمارةي موةليدةي كارةبا ئةوةندةي تر قةيرانةكةي قولَكردةوة.حالَي حازر قةيراني سوتةمةني كصشةي تري لصكةوتوةتةوة.ماوةيةك لةمةوثصش لة سلصماني شؤفصرةكان خؤثشاندانيان ئةنجامداو ضةند جادةيةكيان داخست.هةندص لة موحةليلينش ئةلَصن كة دوورنيية نائارامي زياتر حكومةت بةضؤكدابهصنصت بةتايبةت ئةطةر قةيرانةكة زياتربصت.تا ئصستا بارودؤخ لة بةنزينخانةي بةختياري ئارامة. رؤذانة نزيكةي 500 ذن بة سةيارةكانيانةوة-يان سةيارةي مصردةكانين- دصن بؤ وةرطرتني بةنزين. لة كاتي ضاوةرِواني بؤ بةنزيندا لةطةلَ يةكتردا ضةلةحانص دةكةن بؤ دوو سص سةعاتصك هةتا سةرةيان دصت.لةبةر ئةوةي سةرةي بةنزين وةرطرتن لة بةنزينخانةي بةختياري كورتترة لة بةنزينخانةكاني تر- كة هةندص شؤفصرةكان دوو رؤذصك ئةمصننةوة تا بةنزين وةرئةطرن- ثياوان سةيارةكانين ئةدةن بة ذنةكانيان تا لةو بةنزينخانةية بةنزين وةرطرن، كة لةوانةية كصشة درووستبكات ئةطةر شؤفصري نةزانن.طةشبين مةحمود، 36، كارمةندي حكومي، وتي " زؤرجار ئةو ذنانة سايةقيةكةيان تةواو نية ضةندين جار خؤيان لةسةيارةي تر داوة "كارمةنداني بةنزينخانةكة ئةلَصن تةنها بة سةيركردني سةيارةكان بة ئاساني ئةو ذنانة ئةناسنةوة كة مصردةكانيان بؤ بةنزين وةرطرتن دةياننصرن- بؤ نمونة ئةو ذنانةي كة مؤنيكا لصدةخورِن.ذمارةي ذناني شؤفصر لة ناوضةكةدا هصشتا هةر كةمة- لة ماوةي 16 سالَي رابردوودا تةنها زياتر لة 9000 ذن لة سلصمانيدا مؤلَةتي شؤفصرييان وةرطرتووة لة كاتصكدا كة دانيشتواني شارةكة نزيكةي 650 هةزار كةسة.شؤفصريكردن ئازادييةكي زياتر ئةداتة ذنان و كارطةري لةسةر سةربةخؤييان هةية، جوان سالَح، 25، كة خاوةني ئارايشتطايةكة، وتي ،"ئيتر ضاوةرِواني ثياوةكةم ناكةم بمبات بؤ طةرِان، خؤم كوصم بوصت ئةرِؤم."هةرضةندة سةرةي وةستان لة بةنزينخانةكاني كورتترة، بةلاَم ذنان سكالاَي ئةوةدةكةن كة زؤر ضاوةرِص دةكةن. لةبةرامبةر ئةمةدا ئيدارةي يةنزينخانةكة ضةند رصوشوصنصكي طرتووةتةبةر بؤ كورتكردنةوةي ريزةكان. بؤ نمونة ئةبصت ذنةكان مؤلَةتي شؤفصرييان ثصبصت، ئةمةش بؤ ئةوةية ئةو ذنانةي كة بةنيازن بةنزين بؤ مصردةكانيان يان براو باوكيان وةربطرن، نةوةستن لة ريزةكاندا.ثشتيوان مةحمود، سةرثةرشتياري بةنزينخانةكة، وتي كة ذنان بةشصوةيةكي طشتي ئارامن لة بةنزينخانةكة، "ئةطةر ثياوان بهصلَن بصكصشةن،ضونكةزؤرجار لة بةنزينخانةي ثياواندا ثياوان لةناو خؤياندا دةبصت بة شةرِيان لةسةر رِيزةكة،بةلآم ئةمة لةبةنزينخانةي ذناندا كةمتر رِودةدات."ئازيز مةحمود رؤذنامةنووسصكي راهصنراوي ئةنستيتؤي رؤذنامةواني جةنط و ئاشتي IWPRة لة سلصماني.