Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ثةيامنصري ئةنستيتؤي رؤذنامةواني جةنط و ئاشتي باسي ثاشماوةي تةقينةوةيكي خؤكوذي دةكات لة ثايتةخدا.

دورصد سةلمان لة بةغداد
By Duraed Salman

ئةحمةد كة هةستي بةوةدةكرد لة خةفةتدا نوقم بوبصت، وتي" شةش هاورِصم شةهيدبوون،"


بؤماوةي زيارت لة هةفتةيةكة، عصراق بصزاربووة بةدةست ئةو تةقينةوانةي كة كة بةهؤي كردةي خؤكوذييةوة ئةنجامدةدرصن و بونةتةهؤي كوذراني زياتر لة 100 كةس. توندترين هصرش رؤذي 16ي تةمووز لة موسةييةب روويدا، كة دةكةوصتة باشووري بةغدادةوة، لةوص كةسصكي خؤكوذ خؤي تةقاندةوة لة ذصر تةنكةرصكي سوتةمةنيداو لة ئةنجامدا بةلايةني كةمةوة 71 كةس كوذران.


ثةيامنصرصكي ئةنستيتؤي رؤذنامةواني جةنط و ئاشتي IWPR رؤذي ثصشتر لة شوصني رووداني تةقينةوةيةكي كوشندةدابوو، كاتص كة كةسصكس خؤكوذ ئؤتؤمبيلصكي تةقاندةوة لة نزيك بنكةيةكي سوثاي عصراق لة ناوضةي ئةلسؤمةر، نزيك طةرةكي ئةلشةعب، كة بووةهؤي كوذراني بةلايةني كةمةوة 9 كةس و برينداربووني نزيكةي 20 كةسي تر.


خةلَكصكي زؤر لةو ناوضةية كؤبوبونةوة دواي نوصذي هةيني، ضونكة ئةو شوصنة نزيكة ةلة بازارِي ناوةنديةوة. ئةو ناوضةية هةميشة قةرةبالَغة لةبةرئةوةي نزيكي ئةو جادانةية كة بةغداد دةبةستصتةوة بة ثارصزطاكاني باكوورةوة و زؤر دةستطصر هةن لة قةراغ شةقامةكةدا كة ميوةو جطةرةو بةنزين و كةلوثةلي تر دةفرؤشن.


لة كاتي طةرماي ثاش نيوةرِؤدا، عصراقييةكان سةرطةرمي بة رصكردني رؤذةكةيانبون كاتص دةنطصكي بةرز زةوي لةرزاند.


عسام موحةمةد، كة هةرضةندة ئؤتؤمبيلةكةي لة دووري 150 مةتر لة شوصني تةقينةوة خؤكوذييةكة راطرتبوو بةلاَم ثارضةيةكي طةورة بةريكةوتبوو، هاواريدةكرد" ئةي خواية، باشة ئةو خةلَكةي نزيك تةقينةوةكة بووبن ضيان لصهابصت!؟"


لةو ثشصويةدا، زةهرا سةيياب، سةرةتا وايدةزاني كورِةكةي، كة ضووبو بؤ ئةوةي بةنزين بكاتة سةيارةكةيةوة، لة تةقينةوةكةدا كوذراوة. ئةو هةولَيدةدا لة شوصني رووداوةكة نزيكتربصتةوة بؤ ئةوةي لاشةي كورِةكةي بدؤزصتةوة، بةلاَم دواتر بؤيدةركةوت كة كورِةكةي سةلامةتة.


زةهرا وتي " تةماشاي ئةو نةهامةتييةكة هةمانة،"


هصزةكاني ئاسايشي عصراق شةقامةكاني ضواردةوري تةقينةوةكةيان داخست و تةقةشيان بة ئاسماندا كرد بؤ ئةوةي قةرةبالَغيةكة بلاَوة ثصبكةن. ثصكراوةكان طواسترانةوة بةلاَم هةندص حةستةي بة خةلَوزبوو مانةوة.


هةروةها تةقينةوةكة ثارضةي لةشي فرصدابووية ناوضةكاني دةوروبةري تةقينةوةكة. كةناسصك قاضصكي سوتاوي لةسةر سةرباني ئةو بينايةدا دؤزييةوة كة ئيشي تيادةكرد.


هةندص لة عصراقييةكاني شوصني رووداوةكة تورِةي خؤيان ئاراستةي هصزةكاني ئةمةريكا كرد، ضونكة بة هؤكاري توندوتيذيان دةزانن لة عصراقدا.


كاتص هصليكؤثتةر بة ئاسماني ناوضةكةدا هاتوضؤي دةكرد، موحةمةد موتةر هاواريكرد" ئصوة سةري مارةكةن."


هةندصكي تريش بصزاري خؤيان بةرامبةر بة ياخيبوان دةربرِي كة بوونةتة هؤي كوشتني دةيان عصراقي.


مازن سةلمان وتي" بؤ ئةو سةطة خؤي بة خةلَكي بصطوناهدا تةقاندةوة؟"


ناهدة ئيبراهيم، بةدةمطريانةوة لة شوصني رووداوةكةي دةرِواني، و بة قةسابخانةي كوشتني خةلَكي هةذاري ناودةبرد." ضةند مالَ رووخابصت بةسةر خاوةنةكةيدا بةهؤي ئةمةوة؟"


عةلي عةبدولمنعم، ثاضةيةكي تةقينةوةكةي لة شوصني رووداوةكة هةلَطرت وةك بةلَطةيةك تابيداتة نةوةي داهاتوو سةبارةت بة سالاَني خوصناوي عصراق.


عةلي وتي" هيوادارم كورِو كورِةزاكانم كة طةورةدةبن شايةتحالَي توندوتيذي لةم ضةشنة نةبن."


دورصد سةلمان راهصنراوصكي IWPRة لة عصراق.