Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مشتومرِ سةبارةت بة يادكردنةوةي هةلَةبجة

دانيشتواني ئةو شارة ثلانيانداناوة بؤ رِصطرتن لة لصثرسراوان بؤ رِصزلصنان لةو شارؤضكةية، ئةمةش وة كو نارِةزاييةك بؤ ئةو بةلَصنانةي يارمةتيدان كة نةهصنراونةتةدي.
By IWPR
.لة 16/3 دا لصثرسراوة كوردةكان ثلاني ئةوة دادةنصن يادكردنةوةي سالآنةي خؤيان سازبكةن بؤ هةزاران قورباني هصرشصكي كيميايي بؤ سةر ئةو شارة كة 18 سالَ لةمةوبةر لة لايةن سوثاي عصراقةوة ئةنجامدرا.بةلآم دانيشتواني ئةو شارة دةلَصن بصزاربوون لة شكستي حكومةتي كوردي لة ثابةندبوني بة بةلَصنةكاني خؤيةوة سةبارةت باشتركردني وةزعي ئةو شارة.ئةو دانيشتوانة ثلاني ئةوةيان هةية بة درصذايي ئةو رِصطا سةرةكية دابنيشن كة ئةضصتةوة سةر ئةو شارة بؤ رِصطرتن لة لصثرسراوان – كة بؤ يةكةمجار شاندي نصودةولًَةتيان لةطةلَ دةبصت – لة هاتنةناوةوةي هةلَةبجة. واضاوةرِواندةكرصت نزيكةي 500 خؤثيشاندةر بةشداريبكةن.محةممةد كةريمي 61 سالَ كة دوكاندارصكي خةلَكي هةلَةبجةية و ثصنج منالَي لة كيمياييةكةدا تياضوون ووتي "لصثرسراوان تةنها بؤ ناوبانط سةرداني هةلَةبجة دةكةن." هةروةها ووتي "هةلَةبجة هةروةكو ئةو رِؤذة واية كة كيمياباران كرا."زةكةريا مةحمودي تةمةن 22 سالَ كة يةكصك بوو لة رِصكخةراني خؤثيشاندانةكة ووتي "ئةمانةوصت نةهصلَين هيض لصثرسراوصك بصتنةوة ناوةوة ضونكة هةموو سالَصك دصن و بةلَصني بةتالَ ئةدةن بة خةلَك."لة كاتصكدا لصثرسراواني كورد هةلَةبجة وةكو رِةمزي نةهامةتي كورد دةهصننةوة لة سةردةماني سةدامدا، زؤرصك لة دانيشتواني ئةو شارة سكالآي ئةوة دةكةن كة حكومةتة نيمضة ئؤتؤنؤمةكةي هةرصم شتصكي كةمي كردوة بؤ ضاككردنةوةي ذصرخاني ئةو شارة.دانيشتواني ئةو شارة سكالآ دةكةن لة دةست خراثي ضاودصري تةندروستي و خراثي رِصطاوبان و هةروةها خراثي باري نيشتةجصبون. لة هصرشةكةي ئازاري 1988 دا نزيكةي 5000 كةس طيانيان لةدةستدا و 10000 كةسي تريش برينداربون. هةزارةها كةس لةوانة هصشتا بةدةست نةخؤشيةكاني كؤئةندامي هةناسةو شصرثةنجة و نةخؤشي ترةوة دةنالَصنن.سياسةتمةدارني دوو حيزبة سةرةكيةكةي كوردستاني عصراق؛ يةكصتي نيشتماني كرودستان و ثارتي ديموكراتي كوردستان هةموو سالَصك لة سالَيادي ئةو شارةدا رِصز لة قوربانياني هةلَةبجة دةنصن و بةلَصني بنياتنانةوةي ئةو شارة دةدةن.لة سالآني رِابردوودا نزيكةي 100 سياسةتمةداري كورد لة بةغدا و بةشةكاني تري عصراقةوة هاتون و لة بؤنةيدا ئامادةبوون. ئةمسالَ نوصنةراني حكومةتي ئيتالي و هيرؤشيماي ياباني لةطةلَ خؤيان دةهصنن.رِصكخةراني خؤثيشاندانةكة دةلَصن بةشداربوان بة بصدةنطي لةسةر جادةكةدا دادةنيشن بة ئالآي سثيةوة بةبص ئةوةي هيض دروشمصكي ثصوةبصت. ئةو رِصكخةرانة دةلًَصن كاتي بةكارهصناني هةلَةبجة وةكو دروشمي ضةوساندنةوةي كورد بةسةرضوو.دانيشتواني ئةو شارة تصبيني ئةوةيانكردوة ذمارةي هصزةكاني ئاسايش لة شارةكةدا زياديكردوة لةو كاتةوةي مقؤمقؤي ئةوة لة ئاراداية كة خؤثيشاندانصك بةرِصوةدةضصت. خةلَكي هةلةبجة ثصصيانواية ئةو هصزانة بؤ ئةوة هصنراون رِصطة لة خؤثيشاندانةكة بطرن.ئةكرةم ئةحمةدي بةرِصوةبةري ئاسايشي هةلَةبجة ووتي هصزةكاني ئاسايشي ئةو شارة هةولَنادةن رِصطة لة خؤثيشاندانةكة بطرن بةلآم ئيجرائاتي ثصويست دةكةين بؤ رِصطرتن لة توندوتيذي.لصثرسراواني كورد داوايان لة دانيشتوان كردوة خؤيا بةدووربطرن لةو كارة لة كاتصكدا شاهؤ محةممةد؛ نوصنةري حكومةت لة هةلَةبجة، ووتي هةولَيداوة لةطةلَ رِصكخةراني ثةناطيريةكةدا رِصكبكةوصت بؤ ئةوةي دوايبخةن بؤ دواي سالَيادةكة.بةلآم شاهؤ ثصيواية ئةوان سوورن لةسةر ئةوةي رِؤذي سالَيادةكة ئةنجاميبدةن.ئةمة يةكةمجار نية خةلَكي هةلَةبجة بيانةوصت خؤثيشاندان بكةن لة ئةنجامي بصئومصديةكانيان لةتاو سستي و ناكارايي حكومةت.مانطي ثصشوو، دانيشتواني ئةو شارة رِذانة سةر شةقامةكان و داواي خزمةتطوزاري ئاو و كارةباي باشتريان كرد.كةوسةر حةميد عةلي كة دانيشتويةكي تةمةن 46 سالَي هةلَةبجةية و هصشتا بةدةست كصشةي نةخؤشي كؤئةندامي هةناسة و نةخؤشي ثصستةوة دةنالَصنصت ووتي "ئةو هةذدة سالَة من بةدةست نةخؤشيةوة دةنالَصنم و حكومةتيش هيض يارمةتيةكةي نةداوم، ئيتر ضؤن بهصلَين سةردانمان بكةن."ئامانج خةليل رِؤذنامةنوسصكي رِاهصنراوي (IWPR) ة لة سلصماني و فازلَ نةجيب رِؤذنامةنوسصكي رِاهصنراوي (IWPR) ة لة سلصماني بةشداري لةم رِاثؤرتةدا كردووة.