میانه | Institute for War and Peace Reporting

Iran: Mianeh Project

میانه


زاهد شراب‌کوثر و حافظ‌ پیاله خواستتا در میانه خواست کردگار چیست

میانه یک ابتکار مستقل رسانه‌ای است و همان‌طور که از نامش پیداست می‌خواهد عرصه‌ای کوچک اما گشوده در میانه دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها‌ و بحث‌های نو درباره‌ ایران پدید آورد.

فلسفۀ وجودی میانه مبتنی بر این آموزه است که امکان شناخت و فهم هر جامعه‌ای تنها از راه تعامل و یادگیری از درون همان جامعه فراهم می‌شود.