Women | Institute for War and Peace Reporting

IWPR Topics

Women

Latest

27 Apr 16
در نتیجه افزایش خشونت و فشارهای خانوادگی تعداد خبرنگاران زن کاهش می یابد.
سوزن دوزی زنان قندهار در نقاط مختلف جهان از نظر کیفیت مشهور است. (عکس: افسانه/ هنداره)
13 Apr 16
زنان می گویند که بعد از آنکه دو سال قبل نیروهای خارجی از کشور خارج شدند بازار محصولات صنایع دستی در حال سقوط است.
11 Apr 16
زنان خوشبین به آینده از حقوق خود دربرابر سنت های محافظه کارانه دفاع می کنند و به تلاش ها برای رسیدن به اهداف خود ادامه می دهند.
27 Mar 16
زنان در هرات شکایت دارند که فابریکه داران از مجبوریت های آنان سوء استفاده می کنند.
10 Mar 16
در این مناظره گفته شد که تعصب جنسی به اشکال مختلف تبارز می کند.
Prison guard stands as female inmates weave carpets in Herat's main prison. (Photo: Majid Saeedi/Getty Images)
10 Mar 16
مهارت های صنایع دستی باعث کاهش تنش ها در میان زندان شده و به زنان فرصت حمایت از خانواده های شان را میسر می سازد.
A shelter in Bamiyan province cares for battered women. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)
2016 Women's Day
8 Mar 16
حکومت، جامعه بین المللی و نهادهای محلی مدافع حقوق زن همه در روز تجلیل از این روز لب به انتقاد گشوده اند.
شرح عکس: دختران در محوطه یک مکتب در شهر قندهار بازی می کنند. افغانستان. (عکس جی پی ای/ جواد، فلیکر/ جلالی)
21 Feb 16
تعداد بسیار کم دختران می توانند مکتب را به پایان ببرند، چه رسد به دانشگاه.
Afghan women prepare to weave a traditional rug. (Photo: Canada in Afghanistan/Flickr)
8 Feb 16
برنامه های آموزش حرفه یی در ولایت شمال شرقی افغانستان پروان بسیار کامیاب بوده است.
3 Dec 15
دسترسی آسان به هیرویین توام با فقر باعث ایجاد مشکل بزرگ شده است.

Pages