Social justice | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Social justice

Latest

22 Oct 15
یک قوم در ولایت خوست روی حدود مخارج عروسی به توافق رسیدند.
2 Oct 15
تدبیر که همانا هدف آن افزایش امنیت و شفافیت انتخاباتی است با موانع زیادی روبرو است.
11 Jul 13
.تلاش جامعه ی رو به کاهش هندوها و سکهه های افغانستان برای حفظ هویت شان