Social justice | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Social justice

Latest

کودکان افغان در حال مرتب کردن خشت ها در یکی از کوره های خشت در کابل (عکس: Majid Saeedi/Getty Images)
Investigation
24 Jan 17
بیشتر خانواده ها در داش های خشت کار می کنند و در زنده گی زحمات زیادی را متقبل می شوند تا قروضی که پرداخت نقدی آن در توان شان نیست را خلاص نمایند.
22 Oct 15
یک قوم در ولایت خوست روی حدود مخارج عروسی به توافق رسیدند.
2 Oct 15
تدبیر که همانا هدف آن افزایش امنیت و شفافیت انتخاباتی است با موانع زیادی روبرو است.
11 Jul 13
.تلاش جامعه ی رو به کاهش هندوها و سکهه های افغانستان برای حفظ هویت شان