Education | Institute for War and Peace Reporting

IWPR Topics

Education

Latest

30 Nov 15
هزارها تن شامل مدارس ثبت ناشده در مناطق که خارج از ادارۀ حکومت است شده اند.
13 Nov 15
در مناظره های که در سه ولایت راه اندازی شده بود نقش معلمان در ایجاد یک جامعۀ با ثبات مورد استماع قرار گرفت.
Roman aged 7, sorts bricks at the Kabul brick factory where he works from 8am to 5 pm daily. Picture from November 2009. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)
19 Aug 15
آنها باید که در مکتب می بودند، اما مشکلات فامیلی آنها را وا داشته است که روز های شان را صرف بدست آوردن پول کنند.
23 Jan 15
بیش از سه دهه جنگ نظام تعلیم و تربیه را هنوز هم صدمه می زند.
19 Dec 14
باشندگان فراه میگویند که سربازان پیاده طالبان معمولاً آنعده اعضای جامعه اند که از کمترین سواد برخوردار اند.
17 Dec 14
اشتراک کنندگان یک مناظره گفتند که براساس سنت های رایج پسران تعلیم می بینند ولی دختران "یک قدم عقب" گذاشته می شوند.
1 Dec 14
نرخ سواد در ولایت ننگرهار باوجود برنامه های تعلیمی برای بزرگسالان در سطح پایین قرار دارد.
1 Dec 14
تاخیر طولانی اعمار شاهراه خوست خشم مردم را بر انگیخته است
5 Nov 14
سرازیر شدن مهاجرین از وزیرستان شمالی بالای سیستم ازقبل اضافه بار مکاتب، فشار وارد کرده است
Tents provide the classrooms for this school in Afghanistan's Khost province. (Photo: Ahmad Shah)
1 May 14
اکثریت مکاتب ولایت خوست با کمبود ساختمان دایمی، معلمان مجرب و حتی کتاب درسی مواجه استند.

Pages