Conflict | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Conflict

Latest

17 Aug 17
در مناظره‌ی آی.دبلیو.پی.آر در کاپیسا از روند ناگوارحمله برمراکز صحی صحبت شد که کارکنان صحت عامه را بیشتر از پیش با خطر مواجه می‌سازد.
15 Dec 15
بیکاری و نگرانی های امنیتی ده ها هزار جوان را وادار به ترک کشور کرده است.
12 Nov 15
بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نیروهای امنیتی در برابر شورشیان مبارزه کرده اند.
22 Sep 15
عدم توانایی مسؤلین و رسانه ها در مقابله با شایعات باعث اغتشاش و نا امیدی شده است.
1 Jun 15
مردم اعتماد شان را نسبت به نظام عدلی نادرست و بی کفایت دولتی از دست داده اند.
19 Mar 15
دهه های جنگ و بی ثباتی بازار آسیب های ویران کنندۀ به جا گذاشته است.
18 Feb 15
سطح بلند از پریشانی های روانی شایع شده است.
10 Feb 15
درموجودیت چند وظیفه محدود، پیوستن با طالبان ممکن آسانترین انتخاب به نظر برسد.
5 Feb 15
درحالیکه حامیان از دستآورد ها در سیاست خارجی سخن می زنند منتقدان خواستارتغییرات آنی در داخل کشور هستند.
23 Jan 15
مرکز تماس های تلیفونی به منظور نقش دادن مردم در کار پولیس است، در حالیکه هر فرد به این باور نیست که این مرکز تلیفونی همه وقت کار کند.

Pages