افغانستان - Afghanistan Dari | Institute for War and Peace Reporting

Afghanistan

افغانستان - Afghanistan Dari


احيا و رشد ژورناليزم محلى: اين پروگرام تقويت کنندهُ بازسازى مطبوعات افغانى از طريق تربيه ژورنالستان، توزيع گزارشات، دموکراتيزه ساختن مطبوعات محلى، همکارى در تحقيقات و ساير پروژه هاى که مشترکاً با مطبوعات محلى و انستيتوت هاى تربيوى عملى ميشود، ميباشد

Mina Habib
6 Jan 14
.نجیبه ایوبی آرزو می ­کند که کاش دررسانه ها خبر نگاران زن بيشتر ميبود تا از چالشهای که فرا راه زنان موجود است گزارش می دادند