Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانها توسط مناظره ها باهم تعامل کرده وآگاه شده اند

مناظره ها منابع مهم را برای بلند بردن آگاهی عامه در مورد موضوعات کلیدی ارایه می کند.
By IWPR Afghanistan

مناظره های که هر ماه توسط آی دبلیو پی آردرسراسر کشور برگزار می شود برای صد ها مرد و زن که درآنها سهم می گیرند موضوعات خیلی آموزندۀ را ارایه می کند.

مناظره های که در ماه جون در 12 ولایت مختلف برگزار شده بود موضوعات از قبیل اقتصاد، کارهای بازسازی و خشونت های جنسیتی (جندر) را تحت پوشش قرار داد.

در مناظره های که در ولایت های غور، پروان، پکتیا و کندهاربرگزار شده بود در رابطه به استفاده سراسری از اسعارخارجی و وارد شدن نقص به پول افغانی تأکید شد.( برای جزییات بیشتر به گزارش افغانها از رکود پولی هشدار می دهند مراجعه کنید.)

محمد نعیم کاریزی، یکتن از اشتراک کنندگان گفت:" این مناظره خیلی آموزنده بود بخاطریکه مردم درمورد مزایای استفاده از پول خودشان آگاه شدند، برای آنها تعریف شد که این را ذهن نشین سازند که در داد و ستد روزمرۀ شان از پول افغانی استفاده کنند و از استفادۀ اسعار خارجی که بر اقتصاد و هویت شان ضرر وارد می کند خود داری کنند."

عرب الدین همدرد، آگاه امور اقتصادی در مناظرۀ پکتیا گفت که مردم می توانند در توانمند ساختن پول ملی نقش مهم را بازی کنند. او وانمود کرد که بی ثباتی، کمبود تولیدات داخلی همراه با سطح بلند واردات مردم را واداشته است که از اسعار خارجی استفاده کنند.

اوگفت:" تنها دولت مسؤل ثابت نگهداشتن نرخ پول افغانی نیست، بلکه مردم نیز دراستفاده ازپول داخلی و اجتناب کردن از اسعار خارجی مسؤل هستند."

یکتن دیگراز اشتراک کنندگان که او هم همدرد تخلص می کرد گفت:" این نخستین بار است که چنین مناظرۀ درولسوالی سیدکرم برگزار شده است که قشر جوان فرصت اشتراک درآن را پیدا کردند، من به آی دبلیو پی آر به خاطر تلاش هایش مبارکباد می گویم، این مناظره ها برای بیشتر شدن آگاهی قشر جوان ما کمک کرده است."

در مناظره های که در ولایت های بغلان، هرات، لغمان و کنر برگزار شده بود اشتراک کنندگان روی موضوعات برنامۀ همبستگی ملی که یکی از برنامه های شاخص درکمک جوامع محلی  برای پیشبرد پروژه های انکشافی توسط خود آنها است بحث کردند.( برای جزییات بیشتر به گزارش افغانها طرح بازسازی را مورد پرسش قرار دادند  مراجعه کنید.)

با آنکه از دست آورد های این ابتکار یاد آوری شد، سخنرانان همچنان از بلند بودن سطح فساد شکایت کردند که به تکمیل شدن این پروژه ها صدمه می زند.

جمال الدین سیار، معاون شورای ولایتی کنر گفت که دربیشترین نقاط دور افتادۀ این ولایت از برنامۀ همبستگی ملی توسط زورمندان بهره برداری می شود.

" در ساحات که حکومت دسترسی بیشتر ندارد شورای همبستگی ملی واعضاء آن تقلب می کنند ویا پروژه ها را به فرمایش بزرگان قریه جات و قومندانان محلی اجراء می کنند، بطورنمونه اگر کدام سرک ساخته می شود ویا چاه حفر می شود و فعالیت های ازاین قبیل صورت می گیرد همه در نزدیکی منازل این افراد قدرتمند صورت می گیرد که مردم عام هیچ نوع سودی از آن نمی برند."

یکتن از اشتراک کنندگان درمناظرۀ ولایت ننگرهار گفت:" تا حال من می فهمیدم که برنامۀ همبستگی ملی چاه ها را حفر می کند و مکتب ها، پل ها و سرک ها را اعمار می کند، اما حالا در مورد تقلب که توسط شورای برنامۀ همبستگی ملی صورت می گیرد دانستم، این مناظره ها واقعاً مردم را بیدار کرده وآنها را در مورد حقوق شان آگاه می کند."

نرگس تسل، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظرۀ ولایت کنر گفت که زنان فایده های زیادی از این ابتکارآی دبلیو پی آر کسب کردند.

" این مناظره ها برای زنان خیلی ارزنده است خصوصاً برای آنعده زنانیکه {معمولاً} بیسواد هستند و خانم خانه هستند بخاطریکه آنها در مورد حقوق شان آگاهی دریافت می کنند، این مناظره ها نقش سازندۀ را دربلند بردن آگاهی تمام ملت بازی می کند."

در مناظره های که درولایت های هلمند، خوست،ننگرهار و پکتیا برگزار شده بود، اشتراک کنندگان تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی را مورد بحث قرار دادند.( برای جزییات بیشتر به گزارش افغانها نسبت به تأخیر درانتخابات قهراند مراجعه کنید.)

احمد ظاهرزهیر، نمایندۀ اتحادیۀ جوانان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار گفت:" برگزاری این چنین مناظره ها کمک می کند که آگاهی های سیاسی در میان  نسل جوان رشد کند، اگر صادقانه بگویم این مناظره برایم خیلی دلچسپ بود."

محمد آصف شینواری، یکتن از تحلیلگران درمناظرۀ ولایت ننگرهار گفت که انتخابات پارلمانی باید در 22 جون زمانی که دورۀ کاری پارلمان فعلی به پایان رسیده بود برگزار می شد.

اوگفت که این عدم برگزاری به خاطر تنش های سیاسی داخلی، مشکل جاری امنیتی و نبود هماهنگی از سوی جامعۀ بین المللی بوده است.

" از دید من بهتر این است که دو سه ماه دیگر هم برای برگزاری انتخابات وقت داده شود، اما دولت باید جدی عمل کرده و منابع حاضر را مورد استفاده قرار دهد."

دورۀ پارلمان افغانستان به حکم رییس جمهوری تمدید گردید.

درمناظرۀ ویدیویی که میان ولایت های هرات وکنر بر قرار شد در آن تبادل نظریات زیادی صورت گرفت وهم چنان روی موضوعات نامگذاری اطفال  بحث صورت گرفت.

احمد شفیق بهروز، آگاه اجتماعی درولایت هرات گفت:" در چهار دهۀ گذشته که مردم ما به کشور های همسایه مهاجرت کردند آنها ارزش های فرهنگی ازقبیل لباس، غذا، لسان و نام ها را وارد افغانستان کردند، بسیاری ازاین ارزش های خارجی مثبت و بسیار دیگر آن منفی است، این وظیفه ما است که ازجنبه های مثبت آن نفع ببریم و جنبه های منفی آن را از فرهنگ خویش بیرون کنیم."

نام های برجستۀ که برای اطفال داده می شود یکی از مهمترین این ارزش ها است.

ظهورالدین شیرزی، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظرۀ کنربا پذیرفتن این موضوع گفت:" نامگذاری اطفال اساساً یکی از موضوعات مهم است، برای مردم ضرور است که توجۀ زیاد به آن کنند، من فکر می کنم باید از دفتر آی دبلیو پی آر بخاطر برگزاری این چنین مناظره ها سپاس گزاری کنم و میخواهم که این روند را ادامه دهد."

موضوع مشابه در مناظره ویدیویی میان جوانان و نماینده های جامعۀ مدنی ولایت های ننگرهار و پروان نیز مورد بحث قرار گرفت.

احمد جمیل پوپلزی، یکتن از استادان در پوهنتون ننگرهار گفت که نام تأثیرات خارق العادۀ بالای شخصیت و رفتار اطفال دارد.

اوگفت:" ما از آی دبلیو پی آر سپاس گزار هستیم که ما را متوجه این چنین یک موضوع مهم حاد اجتماعی ساخت، این بسیار یک موضوع ارزنده بود، ما ازطریق این مناظره ها به مشکلات درجوامع افغانی پی بردیم."

در مناظرۀ زندۀ رادیویی که توسط آی دبلیو پی آر ازطریق امواج رادیوی رابعه بلخی در 14 جون برگزار شده بود اشتراک کنندگان روی موضوعات خشونت های داخلی بحث کردند.

نادیه ثمر عثمانی، رییسۀ امور زنان درولایت بلخ ویکتن از مهمانان دعوت شده در مناظرۀ رادیویی شرح داد:" زمانیکه مردم از خشونت ها درمیان فامیل ها شکایت می کنند بعد از تحقیقات روشن می شود که سبب اصلی این خشونت بیکاری و  فقر بوده است."

گل محمد، یکتن از دوکانداران درشهر مزارشریف گفت:" زمانی که من این چنین برنامه ها را از طریق امواج رادیو می شنوم آرزو می کنم که مسوولین حکومتی تحت فشار قرار گیرند تا  به این برنامه ها گوش  دهند، آنها نسبت به مشکلات ما کر هستند، آنها هیچ اعتنای به مردم ندارند، اگر آنها برای ما زمینۀ کار را مهیا کنند واگر اوضع اقتصادی ما بهتر شود ، ما مجبور نخواهیم بود که با انواع از مشکلات مبارزه کنیم."