زمانیکه تولد یک دختر غم به بار می آورد

مادرانی که دختر به دنیا می اورند ممکن با تمسخر و بد رفتاری مواجه شوند.

زمانیکه تولد یک دختر غم به بار می آورد

مادرانی که دختر به دنیا می اورند ممکن با تمسخر و بد رفتاری مواجه شوند.

عبدالله مخلص گزارشگر تحت اموزش ای دبلیو پی ار در ولایت پکتیا

تولد هر پنج طفل شغله وی را غرق در بدختی کرده است بخاطریکه هر پنج طفل وی دختر بوده است.

شغله باشندۀ شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا گفت:"  من با تولد هر طفل دختر درد زایمان را نمیدانستم زیرا ازهمان لحظه الی یک هفته اشک میریختم  هر عضو  فامیل مرا طعنه میداد  زشت گویی می کردند، خشویم برایم می گفت تو قادر به تولد پسر نیستی من را با گفتن که شما قادر به تولد پسر نیستی  من برای پسرم عروسی دیگری  میکنم  من را تهدید می کرد، که این کلمات مانند  یک مرمی من را درد می داد، خشویم با گفتن این کلمات عادت کرده بود، اما خداوند میدانست  که من چقدر زجر میکشیدم ."

جامعۀ افغانی از گذشته  ها بدینسو تولد پسررا  نسبت به دختر ارزش داده است . با وجودیکه دیدگاه ها در شهر و در میان مردم با دانش تغییر کرده است، اما عنعنات محافظه کارانه پا برجا است. پسران به مثابۀ ضمانت کنندۀ امنیت اقتصادی فامیل ها به خصوص در میان اقوام پشتون دیده می شوند، اقوامیکه در ولایت پکتیا اکثریت را تشکیل می دهند آنها پسر را منحیث مدافعان حقوق و عزت فامیل و قوم خود میدانند .

این موارد می رساند که تولد پسر با پر با کردن جشن استقبال می شود.

زرمینه شمس، رییسۀ بخش حقوق زنان  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زون جنوب شرق گفت:" زمانیکه یک پسر تولد می شود به افتخار مادر آن پسر،  شلیک های هوایی صورت می گیرد و مرغ ها و گوسفندان ذبح می شوند، اما زمانیکه یک دختر تولد شود مادر طفل با کلمات طعنه آمیز و حتاء شکنجه مواجه می شود وممکن که منجر به ازدواج دومی نیز شود."

شمس گفت  قضایای مختلف از سو رفتار با مادرانی که دختر به دنیا اورده اند  به این نهاد گزار ش  شده است. در بعضی موارد زنان شدیداً مجروح و حتاء به قتل رسیده اند. او اضافه کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر در صدد تغیر دادن دیدگاه ها از طریق ارتباطات عامه که همانا کار با رسانه ها و علمای دینی می باشد، است.

شاپیری، یکتن از زنان محلی با مشخص کردن رویۀ  بدی که با وی صورت گرفته است گفت که تولد طفل دختر  برای وی به مثابۀ یک واقعۀ غمناک بوده است.

اوگفت:" آن غذا های را که در تولد یک پسر برای مادر می دهند، زمانیکه یک دختر تولد شود نمی دهند."

او در ادامه گفت:" زمانیکه برای نخستین بار از تولد دختر برایم خبر دادند، نه تنها من بلکه خشو و ننویم هم به گریه شدند." او اضافه کرد،" خانم برادرم شوهرم من را مورد تمسخر قرار داده گفت که اگرخانم خوب می بودی پسر به دنیا می آوردی، همگی بالایم ستم کردند و شوهرم برایم گفت  از اینکه دیگر پسر به دنیا نمی آوری من با خانم دیگری ازدواج  میکنم ."

زرغون روشن، یکتن از داکتران کلینیک نسایی و ولادی خالقیارگفت که فامیل ها همواره از کارکنان صحی می خواهند که برای شان مژده  از تولد پسر  دهند.

اوگفت:" برادر، شوهر، ایور و دیگر اعضای فامیل زن برای ما می گویند اگر طفل پسر باشد برای تان تحفه می دهیم، یک مریضی که به شفاخانۀ ما آورده شده بود شوهرش گفت که اگر طفل اش پسر باشد موتر اش را برایم خواهم داد، اما من برایش گفتم که تمام کار ها به دست خداوند است و ما هیچ کاری کرده نمی توانیم."

داکتر روشن اضافه کرد که دارو هیچ تأثیری بر جنسیت جنین ندارد.

لعل محمد احمدزی، سنوگرافیست در شهر گردیز روزانه 50 مریض را معاینه می کند .

اوگفت:" بیشتر اوقات زمانیکه طفل دختر باشد من نمی توانم به والدین اش بگویم، بخاطریکه آنها بالایم قهر می شوند، در همین حال اگر طفل پسر باشد نه تنها آنها خرسند می شوند بلکه برایم تحفۀ نقدی نیز می دهند."

احمدزی گفت که معمولاً مردم نمی دانند چگونه در مورد جنسیت تصمیم گرفته می شود.

اوگفت:" سطح آگاهی مردم چنان پایین است که آنها فکر می کنند که مادر نقش در تصمیم گیری تولد طفل پسر و یا دختر دارد، در حالیکه مطابق به علوم طبی این تصمیم توسط سپرم پدر گرفته می شود، مردم باید این را بدانند که مادران نمی توانند  انتخاب کنند که پسر به دنیا بیآورند یا دختر."

شیرین گل، یکتن از باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا به دلسردی در بیرون از شفاخانه انتظار می کشید.

اوگفت:" این ششمین  برادر  زاده ام است که تولد می شود، اما برادرم یک پسر ندارد، خداوند پسران را تبرک آفریده است  آنها می توانند کار کنند و برای دشمنی های قومی موثر باشند ، حالا من مجبور هستم که برای برادرم زن دیگری را به ازدواج در آورم که برایش یک طفل پسر به دنیا بیآورد."

اسمعیل لاروی استاد در پوهنتون پکتیا و فعال جامعۀ مدنی پذیرفت که پشتون ها  به این باور اند که پسران نقش ارزندۀ در زندگی اجتماعی دارند.

اوگفت:" مردم فقیر هستند و نیاز به دریافت پول دارند، در جامعۀ ما فقط مردان قادر به انجام دادن این کار هستند و یکی از چالش های بزرگ این است، کسیکه پسر ندارد زمانیکه فوت کند موضوع میراث( وارثت) وی بلند می شود، یک زن مستحق میراث نمی شوند در حالیکه طبق عنعنۀ پشتون ها خود وی بخش از میراث به شما می روند، اما دختران را نمی خواهند شریک سازند."

لاروی  این همه را ناشی از نبود تحصیلات می داند.

اوگفت:" تا زمانیکه مردم با این جهالت زندگی کنند  تولد یک دختر برای چنین خانواده ها منحیث موضوع  شرم آور ادامه خواهد داشت."

علمای اسلامی می گویند که این عنعنات خلاف اصو ل  و رهنمود های اسلام است .

مولوی محمد شاه، رییس حج و اوقاف ولایت پکتیا گفت:" من همواره گفته ام که این روش ها یادگاری از جهالت قبل از اسلام است، این کار مداخله در کار خداوند است، اگر کسی نسبت به تولد دختر جگرخون می شود و مادر طفل را تهدید می کند، این خود یک جهالت بزرگ است."

تغیر دیدگاه ها وقت زیادی را خواهد گرفت. نجیبه، یکتن از باشندگان ولایت پکتیا که با کنج چادر ش اشک اش را پاک می کرد گفت که از زخم های زیادی رنج برده است.

او به آی دبلیو پی آر گفت:" زمانیکه پسرم به دنیا آمد ما همه خوش بودیم، همه  از من خوب مراقبت می کردند، اما بعداً از بخت بد پسرم به اثر مریضی فوت کرد، طفل بعدی من دختر بود و بعد از آن شوهرم آمادگی ازدواج دومی را گرفت هیچ کسی غم من را در نظر نگرفت."  

 

Support our journalists