تولیدکننده گان کشمش افغانستان درآرزوی آینده شیرین ترهستند

تاجران و مسولین زراعت درولایت جنوبی قندهارمیگویند که سرمایه گذاری عمده برای اعمار زیر ساخت جهت احیای تجارت کشمش که زمانی پررونق بود، نیاز است.

تولیدکننده گان کشمش افغانستان درآرزوی آینده شیرین ترهستند

تاجران و مسولین زراعت درولایت جنوبی قندهارمیگویند که سرمایه گذاری عمده برای اعمار زیر ساخت جهت احیای تجارت کشمش که زمانی پررونق بود، نیاز است.

IWPR
IWPR

گزارش ازمحمد ابراهیم سپیڅلی-افغانستان

تاجران و مسولین زراعت درولایت جنوبی قندهارمیگویند که سرمایه گذاری عمده برای اعمار زیر ساخت جهت  احیای تجارت کشمش که زمانی  پررونق بود، نیاز است.

ولایت قندهار که یکی ازمشهورترین ولایات درداشتن میوه جات ازقبیل انگوراست که کشمش اش را به سراسرافغانستان به فروش می رساند وهم به مارکیت های خارجی ارسال می کرد. اکثرتاکستان های ولایت قندهار در ولسوالی های ارغنداب،پنجوایی و دند متمرکزاند.

سال ها جنگ باعث شده است تا تولیدات زراعتی کاهش یافته و مکان های بسته بندی فرآورده های غذایی به ویرانه مبدل شوند .بعضی ازانواع کشمش ها با ارزش ازقبیل انگور "آبجوش" طلایی دیگرحاصلی ندارد.

عبدالباقی بینا،رییس اتاق های تجارت ولایت قندهار گفت اززمانیکه محصولات بخاطراستفاده ازمواد ضدحشره افزایش یافت کیفیت اش را خراب کرده است.ولایت قندهارفاقد ظرفیت است تا میوه جات خشک را تولید کند.

بینا گفت:"ما کارخانه های مجهزدرقندهارنداریم تا کشمش را پاک کرده ،نگهداری و بسته بندی کنیم  و بلاخره با معیار های  بین المللی صادرکنیم. ."

اوگفت با داشتن مکان های هم چون سردخانه،خشک کننده ونگهدارنده ولایت قندهاریکبار دیگرقادرخواهد شد تا درمارکیت های میوه جات خشک به رقابت بپردازد.

باغداران میگویند که جنگ با طالبان خسارات زیادی را وارد کرده است.صدیق الله یکتن ازدهاقین قریه چلغورولسوالی پنجوایی گفت که بعضی ازمزارع درجریان جنگ های طالبان ویران گردیده و بعضی دیگرشان برای مدت زیادی بخاطروخامت اوضاع ازدست رسی به دورمانده است.

محمد داوود گلستانی،رییس باغداری اداره زراعت ولایت قندهارگفت که دهاقین شدیداًبه کمک دولت نیازمند اند. .اوادعا کرد که تلاش های اخیرتوسط موسسات غیرحکومتی و عساکر به رهبری ناتو به خاطرساختن مکان ها برای خشک سازی کشمش ناکام تر از آن بود که مورد استفاده  قرار گیرد. بطورنمونه می توان به ذخیره گاه های اشاره کرد که درساختن آن به عوض خشت خام ازسمنت استفاده شده است که عواقب وخیم دارد.

گلستانی تشریح کرد که هوا درقندهارگرم است.سردخانه های کانکریتی دراین موسم  گرما تولید می کنند و درعوض این که کشمش را خشک کند سیاه وگندیده می کند.مکان های نگهدارنده باید به اساس رهنمود های روستاییان ویا اداره زراعت ساخته می شد.

به هرحال گلستانی گفت که اداره او به خاطرافزایش تولیدات یک پلان طرح  کرده است.کارمندان این اداره قبل ازفصل رشد با دهاقین دیدارمی کنند تا به آنها مشوره دهند که چگونه ازخطرات جلوگیری کنند ومطمین شوند که تاک های شان انگوربا کیفیت بالا حاصل میدهد.همچنان این اداره صد نوع ازانگور را درفارم تحقیقاتی ولایت قندهارتحت مطالعه قرار داده است ودریافته است که کدام نوع آن مناسب آب و هوای محلی وحالات رشد است و درحال حاضر درپلان دارد نوعیت حاصلخیز تاک انگوری را برای دهاقین محلی توزیع کند.

اوگفت:"کشمش خوب محصول انگورعاری ازمرض است.هرسال ما کوشش می کنیم تاازامراض درولایت قندهارجلوگیری کنیم بناً باغداران کشمش خوب ازانگورخوب تولید کنند.

مسولین دراتاق های تجارت ولایت قندهارگفت که باوجود نبود مکان های بسته بندی آنها تاحال شدیداً کارکرده اند تا فرآورده ها را به مارکیت های بین المللی به فروش برسانند که 2،000 تن کشمش را به پاکستان،هند وساحات دورتر صادر کرده اند.

بینا گفت اگردولت مرکزی و سرمایه گذاران خصوصی توجه خاصی به بسته بندی میوه خشک درقندهارمبذول میداشتند سطح صادرات رشدچشم گیری می داشت.اما باوجودیکه وعده های شان را عملی نکرده اند هیچگونه حمایتی هم نداشته اند.

اودرادامه گفت:"ما 1،670 تن جردک(نوع ازکشمش) را سال گذشته و 300 تن ازآن را درجریان سال جاری ازماه اپریل بدینسو ازقندهارصادرکرده ایم که سال گذشته 3،2 میلیون دالر ودرسال جاری 654،000 دالر ازصادرات کشمش عاید کرده ایم."

مسولین،تاجران ودهاقین تاکید کردند که سرمایه گذاری دراین بخش بالاترازهمه با اعمارکارخانه کاملا مجهزبسته بندی فرصت ها دراین ولایت رشد چشم گیری خواهد داشت.

عبدالحکیم،تاجردرکشمش سرای ولایت قندهارجاییکه درآن تجارت کشمش صورت می گیرد تایید می کند که بسته بندی یک مشکل جدی است.

مقدارزیادی ازانواع کشمش تولید شده درقندهارتوسط بوری ها آورده می شوند وبعداً تاجران آنرا درکارتن هاجابجا می کنند تا آماده صادرکردن شود.

حکیم گفت:"اگرکشمش ها به صورت منظم بعدازبیرون آوردن آن ازخشک خانه ها درکارتن هاجابجا گردند باوردارم که با بهای خوب درسراسرجهان به فروش میرسد."

محمد ابراهیم سپیڅلی،گزارشگرآموزش دیده آی دبلیو پی آردرولایت قندهار

 

 

Afghanistan
Economy
Support our journalists