شورشیان افغانان بیکار را به آسانی استخدام می کنند

درموجودیت چند وظیفه محدود، پیوستن با طالبان ممکن آسانترین انتخاب به نظر برسد.

شورشیان افغانان بیکار را به آسانی استخدام می کنند

درموجودیت چند وظیفه محدود، پیوستن با طالبان ممکن آسانترین انتخاب به نظر برسد.

Tuesday, 10 February, 2015

 گزارش توسط کارمندان آی دبلیو پی آر- افغانستان

دریک رشته از مناظره های که اخیراً توسط آی دبلیو پی آر راه اندازی شده بود، سخنرانان پذیرفتند که سطح بلند بی کاری درافغانستان منجر به پیوستن افراد جوان با گروه های شورشی مسلح شده است.

اشتراک کنندگان در ولایت های پکتیکا، کنر و هلمند گفتند که افراد جوان معمولاً  گزینه های  کاری محدود دارند که بعضی شان به گونۀ غیر قانونی به ایران و پاکستان سفر می کنند، درحالیکه تعدادی دیگر شان با گروه های شورشی می پیوندند.

غلام رحمن، رییس اتحادیه کارکنان پکتیکا در مناظرۀ که درولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا برگزار شده بود گفت:" من بسیاری از افراد را می شناسم که بنابر نیافتن کار بعد از پیوستن با شورشیان و سفر غیر قانونی به خارج از کشور زندگی شان را ازدست داده اند."

محمد واصل، رییس امورجوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا گفت که افراد جوان توسط گروه های شورشی مورد هدف قرار می گیرند، اما همچنان تعدادی به  زور اسلحه به سوی آنها کشانیده می شوند.

او در مناظرۀ که در 28 جنوری برگزار شده بود گفت:" شورشیان به افراد جوان اسلحه و موترسایکل  می  دهند و انواع دیگر سهولت ها  را فراهم می سازند تا آنها را استخدام کرده و با صفوف خود یکجا کنند."

محمد نبی همدرد، رییس احصاییه ولایت پکتیکا گفت که 35 در صد افراد جوان در این ولایت بی کار هستند.

او اضافه کرد:" اگر برای افراد جوان زمینه کار مساعد شود ..... هیچگاهی مورد هدف قرار نخواهند گرفت."

در مناظرۀ که در24 جنوری به میزبانی ریاست امور زنان ولایت  هلمند برگزار شده بود، موضوع استخدام نیز مورد بحث قرار گرفت.

فرید احمد فرهنگ، معاون اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت :" ما افراد جوان تحصیل کرده  به درجه لیسانس، ماستر و دوکتورا داریم، اما هیچ زمینه کاری برای آنها مساعد نیست، بنابر نبود کار افراد جوان مجبورا مسلح می شوند تا در مقابل حکومت بجنگند."

جمیله نیازی، رییسه امور زنان گفت:" اگر افراد جوان بیکاراستخدام شوند 90 درصد امنیت تأمین خواهد شد."

شفیق الله ویاړ، رییس کار واموراجتماعی ولایت کنر گفت که اوضاع درآنجا خیلی وخیم است.

اوگفت " به اساس فیصدی 80 درصد ممکن بی کار باشند." او اضافه کرد که درمقابل هر پست کاری در این ریاست 30 تا 40 درخواست قرار دارد. 

محمد حنیف خیرخواه، ولسوال سرکانو گفت که حکومت به منظور ایجاد کار به حمایت از طرح  برنامه های زیربنایی مهم نیاز دارد.

اوگفت:" زمانیکه بند های برق آبی ساخته شوند فابریکه ها نیز ساخته می شوند و زمانیکه فابریکه ها ساخته شوند مردم در آن کار خواهند کرد، به هر حال من باورمند هستم که فراهم ساختن زمینه های کاری برای مردم از اولویت های حکومت است."

وې درپاسخ به پرسش که در مورد برنامۀ استقرار مجدد برای جنگجویان شورشی که دست از شورش برداشته اند گفت:" حکومت و مردم هرکدام مسؤلیت دارند، مسؤلیت حکومت این است تا کار شفاف کرده و کاریابی کند و مردم باید دررابطه به  بلند بردن آگاهی در میان مردم و جلوگیری از استخدام آنها به صفوف مخالفین مسلح دولت همکاری کنند."   

Frontline Updates
Support local journalists