موضوع مناظره های جوانان کشور: احتمال تقلبدرانتخابات بالا است

موضوع مناظره های جوانان کشور: احتمال تقلبدرانتخابات بالا است

محمدخان ریحان

محصلان پکتیا نگرانی های شان را درمورد امکان بالقوه تقلب درانتخابات ۱۶حمل ابراز کردند. 

محصلان اشتراک کننده در مناظره­ی انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان (به تاریخ 17 دسامبر) از مناظره کنندگان پرسیدند که چه کارهای باید انجام شود تا میزان شفافیت درانتخابات افزایش یابد و درضمن چه پروسیجرهای روی دست گرفته شود تا رای دهندگان ارعاب برای رای­دهی را گزارش دهند.

سید حبیب الله عابدی معاون بخش ارزیابی و نظارت دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پکتیا به صورت واضح اعتراف نمودکه پروسه انتخابات «عاری ازمشکلات نخواهد بود.»

وی روی این نکته تاکیدنمود ازاینکه قدرت رییس جمهور درافغانستان برای نخستین باردر  ۱۶حمل به گونه صلح­آمیزبه جانشین­اش انتقال می یابد ، ازاین باعث این انتخابات برای مردم  افغانستان حائزافتخارمی باشد.

وی به اشتراک کنندگان گفت:«ازاین که انتخابات درافغانستان یک پروسه نو می باشد، ممکن عاری از مشکلات نباشد ، اما عکس آن ،جامعه جهانی در زمینه مشق واجرای  انتخابات ازتجربه بلند برخوردار می باشد . اینکه مردم افغانستان علی الرغم همه سختی­ها ومشکلات  درانتخابات شرکت می کنند، قابل افتخاراستند.»

این مناظره  که درپوهنتون پکتیا برگزارشده بود مهمانان آن شامل عبدالهادی حماس فعال جامعه مدنی و متخصص بخش امورفرهنگی، رحمت الله لیوال استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی و شیرعلی فیضی رییس بخش آگاهی عامه دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در پکتیا می شد.

جهادالله یکی از شاگردان فاکولته حقوق پرسید که کدام یکی از نهادها ، مسوول نظارت از انتخابات است و چه سیستم­های برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی روی دست گرفته شده است؟  وی گفت که اکثریت شاگردان مانند وی تاحال نمی دانند که انتخابات چگونه نظارت می­شود.

حماس دربرابر این سوال توضیح داد که کمیسیون مستقل انتخابات مسوول برگزاری انتخابات درافغانستان  بوده و نهادهای همتای آن مانند کمیسیون شکایات انتخاباتی مسوولیت رسیدگی به شکایات وتخطی های انتخاباتی را دارد .

وی گفت:«درانتخابات قبلی شکایات به ثبت رسیدند ، اما هیچ کسی به آنها رسیدگی نکرد. این بار، به عکس، تقاضای مردم از کمیسیون مستقل انتخابات بالا رفته است. این کمیسیون به شکایت که برای آنها میرسد رسیدگی خواهد کرد.

شیرعلی فیضی به اشتراک کنندگان اطمینان داد که انتخابات ۱۶حمل افغانستان نسبت به انتخابات سال 2009 دارای امکانات زیاد ومفید می باشد .

وی اصرارنمود که شکایات موثق با جدیت تعقیب خواهند شد. وی ازاشتراک کنندگان خواست تا کارهای کمیسیون مستقل انتخابات را پشتیبانی کنند.

وی اخطارداد:«اگرمیان کمیسیون مستقل انتخابات و مردم همکاری وجود نداشته باشد، خیلی مشکل است تا یک انتخابات شفاف برگزارکنیم. همکاری مردم  دراین راستابا کمیسیون انتخابات  مهمترین اصل می باشد.»

محمدخان ریحان یکی از شاگردان پوهنتون پکتیا است که خبرنگاری را درانستیتوت گزارشدهی جنگ وصلح آموخته است. 

Afghanistan
Elections
Support our journalists