مردم خواستار هماهنگی میان نهاد های جامعه مدنی و حکومت در افغانستان اند

کابل نیاز دارد که به خاطر ایجاد اعتماد دست به دست با گروه های جامعۀ مدنی کار کند.

مردم خواستار هماهنگی میان نهاد های جامعه مدنی و حکومت در افغانستان اند

کابل نیاز دارد که به خاطر ایجاد اعتماد دست به دست با گروه های جامعۀ مدنی کار کند.

Wednesday, 11 November, 2015
طبق اظهارات سخنرانان در یک رشته از مناظره های آی دبلیو پی آر، همکاری های نزدیک میان حکومت افغانستان و نهاد غیر حکومتی در آوردن صلح و آشتی خیلی مهم است.

در مناظرۀ که ماه اکتوبر در ولایت های کابل، لوگر و بدخشان راه اندازی شده بود مسؤلین و فعالان گفتند که حکومت و سازمان های مردمی باید بخاطر ایجاد فضا برای صلح با همدیگر کار کنند.

گفتگوها میان حکومت و طالبان تا هنوز به پختگی نرسیده است.

بیشتر از سخنرانان در ولایت لوگر حکومت را در ایجاد تهداب برای گفتگوهای صلح ناکام خواندند.

محمد شفیق پوپل، فعال جامعۀ مدنی گفت در حال حاضر بخش ولایتی شورای عالی صلح  یگانه نهاد است که برای آشتی تلاش کرده است.

اوگفت:" حکومت در تأمین امنیت و آوردن ثبات در کشور ضعیف و بی کفایت بوده است، از سال های زیادی بدینسو حکومت نتوانسته است که از نهاد های جامعۀ مدنی که برای صلح کار می کنند قاطعانه حمایت کند."

محمد قسیم خوشیوال، عضو شوراء ولایتی لوگر گفت که مردم عادی در تلاش های آشتی نیاز به یک رهبری دارند.

اوگفت:" هر یک از شهروندان ولایت لوگر باید سفیر صلح باشد، با رد افراط گرایی و کنار گذاشتن خواسته های شخصی می توانید با همدیگر کار کرده و کشور ما را آباد کنیم."

حاجی محمد علی محمدی، عضو شورای ولایتی در مناظرۀ کابل همکاری حکومت و مؤسسات غیر حکومتی را از میان چالش های عنوان کرد که افغانستان با آن مواجه است.

اوگفت:" جنگ نیابتی ( که از بیرون حمایت می شود) ، نبود استراتیژی جدی در مبارزه علیه فساد، بیکاری و مواد مخدر، عدم همکاری حکومت با مؤسسات غیر حکومتی و نگرانی های عمومی امنیتی از چالش های عمده به شمار می روند."

در ولایت بدخشان، محمد عیسی اسلمی، هماهنگ کنندۀ مؤسسات غیر حکومت در ریاست اقتصاد این ولایت گفت که گروه های جامعۀ مدنی همکاری های شایانی را در روند صلح انجام داده اند، اما حرکت اصلی سر در گم است.

"  مؤسسات غیر حکومتی که خودشان را وقف فعالیت های صلح کرده اند، اما به مرور زمان تمامی این فعالیت ها تقلیل یافت." او در ادامه از بنیاد آغا خان منحیث یگانه نهاد نام برد که تا هنوز هم در این موارد کار می کند.

سید امرالله حبیبی، مسوول آگاهی عامۀ شورای عالی صلح در ولایت بدخشان پذیرفت که تعدادی از مؤسسات غیر حکومتی در راستای پیشبرد موضوع صلح رسیدگی کرده اند.

حبیبی گفت:" موسسات درهمه عرصه ها کارهای ارزنده وبهتر انجام داده اند اما درقسمت اعمار صلح وهمکاری دربر قراری صلح به استثنای دو ویا سه موسسه هیچ کدام شان همکاری وفعالیت مرتبط  در آموزش، تبلیغ وبرقراری صلح  کاری را انجام نداده اند."

سکینه خاوری، که با موارد عدالت و گروه های حقوق زنان در ولایت بدخشان کار می کند گفت مؤسسات غیر حکومت در راستای تأثیرگذاری بر نگرش های مردمی، افزایش آگاهی های امنیتی از طریق رسانه ها، برگزاری سمینار ها و درک چالش ها که مردم به خصوص در قریه جات با آن مواجه هستند، همکاری کنند.

شکریه شهرانی، معاون خدمات توسعۀ حرفۀ زنان در ولایت بدخشان گفت که مؤسسات غیر حکومتی باید همکاری نزدیک با حکومت در راستای همکاری عامه و سهمگیری مردم انجام دهند. 

ناصر انوری، نمایندۀ موسسۀ اکسفام در کابل بر اهمیت اشتراک زنان و افراد جوان تأکید کرد.

اوگفت:" مؤسسات زیادی است که در راستای پروسۀ صلح در کشور کار می کنند، یکی از آن مؤسسات برابری برای صلح و دیموکراسی است که در راستای افزایش بسیج زنان و افراد جوان برای رسیدگی به چالش های که افغانستان با آن روبرو است کار می کند."

قسیم رحیمی، استاد در پوهنتون البیرونی درپاسخ با سؤال که چگونه گروه های جامعۀ مدنی می توانند همکاری کنند گفت که آنها باید در راستای اعتماد سازی تلاش کنند و به مردم اطمینان دهند که برای رفاه همۀ افغانها و بدون هیچ نوع تبیعض زبانی، فرقه یی، سمتی و قومی کار می کنند.

Frontline Updates
Support local journalists