حضور رو به افزایش تاجران افغان در تاجکس

بعضی پرچون فروشان محلی از تازه وارد شدگان خشمگین شده اند.

حضور رو به افزایش تاجران افغان در تاجکس

بعضی پرچون فروشان محلی از تازه وارد شدگان خشمگین شده اند.

باشندگان خوروگ در جنوب شرقی تاجکستان از سرمایه گذاران افغان شاکی اند که به منظو ر تجارت از طریق سرحد وارد می شوند.

خوروگ مرکز بدخشان (مربوط تاجکستان) و یک ساحه وسیع کوهستانی می باشد واز آنکه یک منطقۀ دور افتاده از بقیۀ کشور است به سادگی می توان ازطریق سرحد افغانستان در ساحه تجارت کرد.

فرصت های استخدام نادر است و بعضی دوکانداران و تاجران در مارکیت نسبت به افغانان تازه وارد خشمگین اند و می گویند که آنها محصولات خراب را به فروش می رسانند و در برابر مشتریان مودب نیستند.

اخیراً پولیس تاجکستان  دو تبعۀ افغان را به نامهای محمد رسول و محمد ایول  به اتهام ورود غیر قانونی به تاجکستان بازداشت کرد.

 یکتن از تاجران افغان گفت که دربازارهر نوع افراد اعم از افراد خوب و بد موجود است و هموطنان ما از همگی کرده بد نیست.

نسیمه مبارک قدم اوفه همکار آی دبلیو پی آر در تاجکستان

 

Economy
Support our journalists