درافغانستان تشخیص دوست از دشمن باید صورت گیرد

برای همتای گفتگو های صلح در مورد افراد باید شفافیت بیشتر وجود داشته باشد.

درافغانستان تشخیص دوست از دشمن باید صورت گیرد

برای همتای گفتگو های صلح در مورد افراد باید شفافیت بیشتر وجود داشته باشد.

IWPR debate in Badakhshan province, November 2015. (Photo: IWPR)
IWPR debate in Badakhshan province, November 2015. (Photo: IWPR)
اشتراک کنندگان در مناظره ها از حکومت خواستند که به گونۀ واضیح مشخص کند که چه کسی شامل گفتگو های صلح با گروهای شورشی باید باشد.

با وجود روند گفتگو های وقفه دار با نمایندگان طالبان حکومت برنامۀ را به راه انداخته است که در آن برای شورشیان که سلاح شان را به زمین بگذارند زمینۀ کار، تحصیل و زمین فراهم می کند.

حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین در یک سخنرانی در سال 2010 به گونۀ واضیح و ملایم با شورشیان تحت شرایط آشتی جویانه برخورد کرد.

اوگفت:" طالبان عزیزم به خاک تان خوش آمدید، این کشور را ویران نکنید و یکدیگر تان را تخریب و به قتل نرسانید."

اشتراک کنندگان در مناظره های که در ولایت های بغلان، بدخشان و بادغیس راه اندازی شده بود گفتند این خیلی مهم است میان کسانیکه در روند آشتی همکاری می کنند و کسانیکه مانع این روند می شوند فرق قایل شد.

نور احمد عطایی، رییس ادارۀ اطلاعات و فرهنگ ولسوالی کشم بدخشان گفت:" بدبختانه تا هنوز در قانون اساسی افغانستان تعریف واضیح از دشمن نشده است."

دوست محمد، یکتن از اشتراک کنندگان کسیکه آموزش های معلمی را در ولسوالی کشیم فرا می گیرد گفت که این ابهامات باعث بی اعتمادی مردم می شود.

اوگفت:" نبود تعریف واضیح از دشمن این را می رساند که نمی توان میان افراد محلی و خارجی فرق قایل شد که باعث مشکوک شدن مردم می شود."

محمد عثمان شیرزی، فعال جامعۀ مدنی گفت که کرزی شورای عالی صلح را به منظور نظارت از روند گفتگوها ایجاد کرد، اما کمک اندک در این راستا صورت گرفته است.

اوگفت:" افغانها هیچ گاهی یک تعریف کلی از طالبان نداشته اند، من به این باور هستم که دشمن کسی است که در مقابله با دین، مردم و قانون سرزمینم قرار گیرد."

شاه زمان زمانی، یکتن از عالمان دینی و بزرگ قومی گفت که تهدید مستقیماً توسط قدرت های منطقوی صورت می گیرد.

اوگفت:" دشمانان افغانستان همان کشور های هستند که در رقابت های اقتصادی، کلتوری و تاریخی با افغانستان قرار دارند." مرجع آشکار همان کشور های ایران و پاکستان است. " ما زمانی به صلح نایل خواهیم شد که قابلیت های استخباراتی و اطلاعاتی خوب را افزایش دهیم."

در مناظرۀ که در ولایت بادغیس راه اندازی شده بود همسایه های افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند.

عبدالهادی بیگ، رییس شورای انکشافی قلعۀ نو مرکز این ولایت گفت:" دشمن صلح افغانستان سازمان استخباراتی پاکستان(ISI) و نظامیان پاکستانی اند که آنها هیچگاهی صلح در افغانستان را نمی خواهند، تنها پاکستان هم نیست بلکه بسیاری از دولت های همسایه هستند که به گونۀ غیر مستقیم در امور داخلی کشور ما مداخله می کنند."

مونسه قادری، عضو شورای ولایتی بادغیس نیز سخنان مناظره کننده گان را در مورد تایید نمود.

قادری گفت:" افراد جوان ما که به پاکستان می روند با ایدولوژی کاذب در مدرسه ها(مکاتب دینی) تغذیه می شوند، آنها کاملاً یک افراطی با عقیدۀ طالبانی بر می گردند"

Frontline Updates
Support local journalists