به شاگردان مکتب باید آموزش داده شود که صلح در افغانستان امکان پذیراست

در مناظره های که در سه ولایت راه اندازی شده بود نقش معلمان در ایجاد یک جامعۀ با ثبات مورد استماع قرار گرفت.

به شاگردان مکتب باید آموزش داده شود که صلح در افغانستان امکان پذیراست

در مناظره های که در سه ولایت راه اندازی شده بود نقش معلمان در ایجاد یک جامعۀ با ثبات مورد استماع قرار گرفت.

سخنران در سه مناظرۀ اخیر که توسط آی دبلیو پی آر راه اندازی شده بود گفتند اگر بخواهیم که فرهنگ عدم خشونت در میان نسل آیندۀ افغانستان گسترش یابد، نیاز است که این کار در مکتب ها آغاز شود.

در مناظره های که در ولایت های بدخشان، فاریاب و فراه راه اندازی شده بود سخنرانان بر نقشی که معلمان می توانند در تامین صلح بازی کنند، تأکید کردند.

قاضی غوث الدین رحمانی، رییس شورای عالی صلح در ولایت بدخشان گفت:" با وجود آموزش دروس در مورد صلح شاگردان همچنان تحت تأثیر روش، حقایق ودیدگاه های معلمان شان قرار می گیرند." او گفت:" اگر آموزگاران به این امر توجه کنند وبا رفتار صلح آمیز شان دانش اموزان را صلح دوست نمایند، دور نمای آن یک جامعه صلح آمیز وبه دور از هر گونه خشونت خواهد بود."

عبدالعلیم خدام، رییس شورای معلمان در فیض آباد گفت این خیلی مهم است که معلمان یکجا با مردم در این موارد کار کنند و منحیث سفیران صلح عمل کنند.

خدام اضافه کرد،" با آنکه ما صلح را منحیث یک مضمون جداگانه در مکاتب تدریس نمی کنیم، ولی  در ادامه  درس ها ی هر مضمون بر میکانیزم دست یابی به صلح و ارزش های صلح تا کید می کنیم وتمام رفتار های اخلاقی و انسانی را برای دانش آموزان در خانواده، مکتب واجتماع می آموزانیم."

محمد جبار، یکتن از مسؤلین معارف در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب گفت که معلمین باید در اخیر هر درس پنج دقیقۀ از وقت شان را وقف صحبت در مورد مزایایی صلح سپری کنند."

جبار خاطر نشان کرد که روحیۀ والدین توسط جنگ های جاری تضعیف شده است که آنها نمی توانند با روحیۀ شاد اطفال شان را به مکتب ارسال کنند.

عبدالسلام نژاد، ولسوال دولت آباد چالش های بسیج شدن مردم را واضیح ساخت.

اوگفت:" حکومت همواره کوشیده است که اذهان مردم را روشن سازد وسطح آگاهی مردم در مورد مزایایی صلح از طریق معلمین، بزرگان قومی و علمای دینی را افزایش دهد، حکومت تا حد توان کوشش می کند که صلح همیشگی را بیاورد، اما چالش های زیادی موجود است، بیشتر از مردم به خاطر بی کاری و اغواء شدن توسط تبلیغات به صفوف شورشیان می پیوندند."

احمد شاه فطرت، فعال جامعۀ مدنی در مناظرۀ که در ولایت فراه راه اندازی شده بود گفت  که بیسوادی و بیکاری  باعث تداوم جنگ می شود. مردم به منظور دور بودن از حلقۀ خشونت به  هر دو تحصیل و وظیفه نیاز دارند.

فطرت گفت:" مردم ولایت فراه ابزار جنگ هستند، این افرادی محروم از تحصیل هستند که آله دست بازیگران و استخبارات خارجی قرار می گرفته اند."

Frontline Updates
Support local journalists