انجوها باید برای نظارت از مراکزرای دهی اقدام کنند: موضوع مناظره­های جوانان افغان

انجوها باید برای نظارت از مراکزرای دهی اقدام کنند: موضوع مناظره­های جوانان افغان

هارون حکیمی

آگاهان امور و فعالان سیاسی غرب کشور گفته­اند که گروه­های جامعه مدنی جهت تامین شفافیت انتخابات ماه اپریل نقش حیاتی دارند.

نهادهای مستقل و رسانه­ها درنظارت از مراکز رای­دهی در روزانتخابات و هم چنان گزارشدهی موارد تخلفاتی که می توانند مشروعیت انتخابات را زیرسوال ببرند، نقش فعال را ایفا می کنند.

عادله اکبری یکی از استادان ژورنالیزم پوهنتون سی تی درهرات که درجلسه ای که با حمایت انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان برگزارشده بود سخن می گفت. وی گفت که جامعه مدنی نتوانسته نقش مهمی را که باید در پروسه انتخابات بازی کنند را درک کنند.

وی تاکید کرد که می توانند شفافیت و آزاد بودن انتخابات را تضمین کرده و به این صورت به کاندیدای برنده این زمینه را مساعد می­سازد تا وی ادعاکند«واقعاً به رای مردم برنده شده است».

وی خطاب به شاگردان گفت:«کمیسیون مستقل انتخابات باید راهی را پیدا کند تا ازحضور پررنگ نهادهای جامعه مدنی در انتخابات آمدنی خود را مطمین سازد. اگر رسانه­ها و گروه­های جامعه مدنی بتوانند پروسه انتخابات را به عنوان نمایندگان مردم نظارت کنند آنها می توانند به مردم اطمینان دهند که انتخابات به صورت شفاف برگزارشده است. تاکنون حضور رسانه­ها دراین خصوص کمرنگ بوده و این ضعف ممکن است نگرانی­های را درخصوص شفافیت انتخابات به میان آورد.»

احمد طارق آرین یکی از مقام­های کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تاکنون حدود ده نهاد سیاسی و مدنی و 50 رسانه جواز نظارت از انتخابات را درهرات گرفته­اند.

آرین ادعا کرد که اگر گروه­های جامعه مدنی بخواهند درانتخابات مداخله کنند، این مساله، نتایج انتخابات را با مخاطره مواجه می­سازد تا این که موفقیت آن را تضمین کند.

وی گفت:«اگرقانون به نهادهای جامعه مدنی اجازه ارایه نظردرمورد کارهای کمیسیون انتخابات را بدهد و یا آنها به صورت مستقیم درانتخابات دخیل باشند، این مساله تضاد قانونی را ببار می آورد.» وی گفت که تنها نمایندگان کاندیدان اجازه نظارت از محل رای­دهیرا دارند.

اوایل این هفته از قول نورمحمد نوریکی از سخنگویان ملی کمیسیون مستقل انتخابات گفته شد که بالغ بر 300000 ناظر ملی و بین المللی در سراسرکشور مراکز رای دهی را نظارت می کنند.

هارون حکیمی یکی از شاگردان پوهنتون هرات بوده و خبرنگاری را در انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

Afghanistan
Elections
Support our journalists