افغانستان:خواست برای بیشتر شدن زنان در حکومت های محلی

تلاش ها برای تحقق برابری در سطح ولایات تا هنوز بسیار ناچیز است.

افغانستان:خواست برای بیشتر شدن زنان در حکومت های محلی

تلاش ها برای تحقق برابری در سطح ولایات تا هنوز بسیار ناچیز است.

Tuesday, 21 April, 2015
گزارش توسط کارمندان آی دبلیو پی آر- افغانستان دریک رشته از مناظره های آی دبلیو پی آر که در ماه جاری برگزار شده بود استماع گردید که حکومت افغانستان نیاز بیشتر به استخدام زنان در پُست های حکومت های محلی دارد. در مناظره های که در ولایت های هرات، جوزجان و بدخشان برگزار شده بود، بحث ها در رابطه به اشتراک زنان در حکومت های محلی و درکل در تمامی ساحات کاری صورت گرفت. سخنرانان در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گفتند که زنان یک بر پنجم حصه پُست های حکومتی را احراز می کنند. مریم امواج یکتن از سخنرانان گفت:" در بدخشان زنان متخصص و تحصیل کرده است، اما مسؤلین حکومتی حتاء از موجودیت آنها آگاهی ندارند." امواج گفت که زنان اکثراً به خاطر فساد تجرید می شوند، نه به خاطر تبعیض. او ادعا کرد که پست های کلیدی در بدخشان برای خریداران که پیشنهاد بلند دارند به فروش می رسد. ازینکه زنان درکل توان پرداخت پول را ندارند، بنابران آنها نادیده گرفته می شوند. حقدار شریفی، نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بدخشان گفت که تعداد زنان که درسیستم محاکم کار می کنند حتی کمتر از شماری است که در حکومت و یا نهاد های انتخاباتی کار می کنند. حلیمه بانو غضنفر، در ولسوالی آقچهء ولایت جوزجان تجارب اش منحیث مدیر دریکی از ادارات حکومتی را شرح داد. بیشتر زیردستان اش را مردان تشکیل می داد و انها ازینکه توسط یک خانم نظارت می شدند خیلی نا خشنود بودند. او اضافه کرد که آنها از او متنفر بودند" بخاطر از من نفرت داشتند که من از اختلاس و رشوه جلوگیری می کردم". رحمت الله حشر، ولسوال آقچه خواستار آموزش های مسلکی و اداری برای زنان شد تا آنها بتوانند به فعالیت در پست های کلیدی حکومتی بپردازند. در مناظرۀ که در ولسوالی غوریان ولایت هرات برگزار شده بود، سخنرانان از مسؤلین و روحانیون مسلمان خواستند تا به خاطر برابری کار کنند. عبدالحمید، که خودش نیز یک عالم اسلامی است گفت:" در اولویت، علمای مذهبی باید مردان را در مورد حقوق زنان آگاهی دهند." وحید پویا، یکتن از فعالان جامعۀ مدنی درهمین حوزه گفت که بعضی از مردان عقب مانده به این عقیده هستند که زنان در ساحه کاری نمیتوانند برابر با مردان باشند. او اضافه کرد:" زنان نیاز دارند تا در مقابل تعصبات اقدام کنند و برای مردان نشان دهند که دقیقاً آنها چقدر توانا هستند."
Frontline Updates
Support local journalists