Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره جوانان کشور: تاکید بر تبلیغات انتخاباتی مثبت نامزادان

By Rahim Gul Nayel

 

 

 

    

 

رحیم گل نایل

رای­دهندگان در ولایت شرقی خوست به کاندیدان ریاست جمهوری تاکید کردند که مبارزات انتخاباتی­شان را به صورت مثبت و با توجه به پالیسی به پیش برده و از تمایل به بدنام ساختن رقبای شان بپرهیزند.

شاگردان، هم­مانندی فعالان جامعه مدنی تاکید کردند که آنها می­خواهند مناظره­های سازنده­ی را میان کاندیدان شاهد باشند تا این که شاهد مناظره­های سبک و تلاش برای کاستن ازنفوذ سیاسی کاندیدان باشند.

درجریان این مناظره (به تاریخ 13 فیبروری) یکی از شاگردان اخطار داد که اگربه شکل غیرنامقبول دست به مبارزات انتخاباتی بزنند، این عمل پروسه انتخابات را مختل کرده و فضای بی­اعتمادی و دشمنی را میان گروه­های قومی درکشور دامن می­زنند.

دراین جلسه که به تاریخ 13 فیبروری درخوست برگزارشده مقام­های دولتی، فعالان جامعه مدنی و بیشتر از 100تن از شاگردان شرکت کرده بودند. موضوع اساسی این جلسه این بود که با اتخاذ آمادگی مردم برای رای­دهی جهت انتخاب رییس جمهور جدید، رای­دهندگان انتظاردارند چه چیزی ازکاندیدان بشنوند.

عزیزالله حلاند یک فعال جامعه مدنی به کاندیدان اخطار دارد که دست به دشنام یا بدنام­ ساختن سایرکاندیدان نزنند. وی هم­چنان به رای دهندگان تاکید کرد تا هوشیارانه فکر کنند که باید ازکدام کاندیدا پشتبانی کنند.

وی خطاب به شاگردان گفت:«هرکاندیدا حق دارد تا درمورد خود صحبت کند؛ اما، وی باید از دشنام به دیگرکاندیدان امتناع کند.» وی گفت که یک مبارزه انتخاباتی موثر باید اهمیت رای­دادن (به فرد خاصی) را کم اهمیت جلوه داده و بیشتر توجه را به اشتراک مردم درانتخابات جلب کند.

مبارزمحمد حدران سخنگوی والی خوست به اشتراک کنندگان اطمینان داد که دولت می­تواند انتخابات آزاد و عادلانه را برگزارکند. وی گفت که از منازعات و اختلافات گذشته درسهای آموخته شده است. 

وی گفت:«ما به تمام ارگانها و نهادهای امنیتی دستور داده­ایم تا درمقابل رفتارهای غیرقانونی وارد عمل شوند. وی گفت که به مقایسه کاندیدان ریاست جمهوری 2009 «هوشمندی سیاسی» کاندیدان انتخابات آمدنی خیلی بالاتر می­باشد.

محبوبه، یکی ازاشتراک کننندگان دیگر، با این نکته مخالف بوده و گفت:«تعدادی ازکاندیدان درمورد قانون انتخابات نکات محدودی را می­فهمند و اینها، ممکن قوانین را بشکنند. کمیسیون انتخابات باید به این افراد معلومات بیشتر داده و کارگاه­های آموزشی را برای این کاندیدان ترتیب بدهند.»

رحیم گل نیال یکی از شاگردان پوهنتون خوست و یکی از آموزش دیدگان انستیوت گزارش دهی جنگ وصلح افغانستان می باشد.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 478