Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره­های جوانان کشور: شاگردان از برنامه­های آگاهی انتخاباتی استقبال می­کنند

By Nesar Ahmad

 

 

 

    

 

نثار احمد

محصلان پوهنتون قندهار از سلسله مناظره­های آگاهی­دهی درمورد انتخابات ماه اپریل استقبال کردند.

بشیراحمد یکی از محصلان این پوهنتون گفت که آخرین مناظره­ی­ که با حمایت انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان به تاریخ 5 فیبروری برگزارشده بود، «خیلی مفید» بود و او تلاش می­کند در مورد  نکات آموخته دراین جلسه با دوستان و اعضای خانواده اش نیز صحبت کند.

وی گفت:«اکنون اکثریت شاگردان مانند من، نحوه اجراشدن مبارزات انتخاباتی را فهیمده­اند. ما می­خواهیم این معلومات را به خانواده­ها و دوستان خود ارایه کنیم تا معلومات عموم مردم درمورد انتخابات افزایش یابد. این جلسه خیلی مفید بود.»

نصیراحمد یکی ازشاگردان دیگرگفت:«من درمورد انتخابات و پروسه های مبارزات انتخاباتی معلومات زیادی نداشتم؛ اما، بعد ازاشتراک دراین جلسه فهیمدم که سیستم انتخاباتی چگونه کار می­کند.»

مناظره کنندگان شامل عزیز اکرمی، رییس امورعامه کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درقندهار، نصیراحمد آریا، رییس امورجوانان ولایت قندهار و عبدالعزیزحاجی زوی یکی ازاستادان فاکولته اقتصاد پوهنتون قندهار بود.

سخنرانان درمورد قواعدی که باید کاندیدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی از آنها پیروی کنند، سخن گفتند. اکرمی گفت که کاندیدان ریاست جمهوری برای دوماه مجاز به تبلیغات می باشند و کاندیدان شورای ولایتی صرفاً برای یک ماه تبلیغات انتخاباتی دارند.

وحیدالرحمن یکی ازمحصلان فاکولته ژورنالیزم این پوهنتون نگرانی­اش را درمورد این که برخی از کاندیدان نشست­های تبلیغاتی شان را در مناطق بسیارخطرناک برگزار کرده و زندگی مردم را به خطر می اندازد، ابراز نگرانی کرد.

حاجی زوی با بیان این مطلب که کاندیدان باید به زندگی رای­دهندگان نیز توجه داشته باشند، به نگرانی وحیدالرحمن جواب داد.

حاجی با تاکید براهمیت این انتخابات به شاگردان گفت که به کاندیدان صادق، کسانی که می­توانند آرزوهای تان را تحقق بخشند، رای دهند.

نصیر احمد یکی از شاگردان پوهنتون قندهار است که خبرنگاری را در انسیتوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انسیتوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.